Nacházíte se zde: Úvod > Members > rsvatos > doc.JUDr. Roman Svatoš Ph.D.

doc. JUDr. Roman Svatoš Ph.D.

Pracoviště:

 • Ústav humanitních studií v pomahájících profesích

Funkce:

 • docent

Pedagogická hodnost:

docent

Kontakt:

e-mail: rsvatos@zsf.jcu.cz

Adresa:
Boreckého 27,
370 11 České Budějovice

Místnost: 01020

Konzultační hodiny:

 • Po: dle domluvy
 • Ut:
 • St: dle domluvy
 • Ct:
 • Pa: dle domluvy

Curriculum vitae:

 • Průběh vzdělání:
 • 1990 – 1995 UK Bratislava, fakulta právnická, státní závěrečná zkouška
 • 2002 – Západočeská univerzita Plzeň, právnická fakulta, rigorózní řízení
 • 2004 – 2007 Policejní akademie ČR Praha, doktorský studijní program, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce. Studijní obor: Bezpečnostní management a kriminalistika. (6806V011)
 • 2014 - Akadémia Policajného zboru v Bratislave, habilitační řízení. Studijní obor: 8.3.1. Ochrana osob a majetku.(9245 900)
 • Průběh zaměstnání:
 • 1990-1994 – kriminalista - Okresní ředitelství Policie ČR Č. Budějovice
 • 1994-2007 – ředitel - Okresní ředitelství Policie ČR Prachatice
 • 2007-2010 – náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
 • Č. Budějovice
 • 2006 – 2014 – odborný asistent - Vysoká škoda evropských a regionálních studií o.p.s. České Budějovice
 • 2014 – doposud – docent - Vysoká škoda evropských a regionálních studií o.p.s. České Budějovice
 • 2016 – doposud – docent – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta.
 • Působení v zahraničí:
 • 2000 PFA – Policejní akademie SRN Münster, měsíční jazykový kurz
 • 2000 AEPC Budapešť, týdenní kurz pro management,
 • 2001 MEPA (Mitteleuropäische Polizeiakademie) - Středoevropská policejní akademie, únor – červen 2001, Vídeň, Wiesbaden, jazyk němčina, obhajoba závěrečné práce na téma „Organizovaný zločin v oblasti drogové problematiky“
 • 2001 Základní škola bavorské pohotovostní policie Eichstätt, SRN, měsíční kurz
 • 2003 CEPOL – Evropská policejní akademie v SRN a Rakousku, měsíční kurz pro management.
 • Publikační činnost:
 • Monografie (kolektivní monografie)
 • SVATOŠ, R. Základy kriminologie a prevence kriminality. VŠERS o.p.s., České Budějovice, 2009, 116 stran, ISBN 978-80-86708-81-2.
 • SVATOŠ, R. Kriminologie ve světle nového trestního zákoníku. VŠERS o.p.s., České Budějovice, 2010, 176 stran, ISBN 978-80-86708-21-8.
 • SVATOŠ, R. Kriminologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 290 s. ISBN 978-80-7380-389-6.
 • SVATOŠ, R. a kol. Reflexe vybraných bezpečnostně právních témat. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2013. 101 s. ISBN 978-80-87472-59-0.
 • SVATOŠ, R. Kriminalita a možnosti jejího poznání a ovlivňování. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., 2013. 170 s. ISBN 978-80-87472-64-4.
 • SVATOŠ, R. Prevence kriminality. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., 2014. 132 s. ISBN 978-80-87472-76-7.
 • SVATOŠ, R. Prevence Kriminality, druhé, aktualizované vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú, 2016. 132 s. ISBN 978-80-7556-009-4.
 • SVATOŠ, R. Je účinná kontrola kriminality ve vztahu ke kriminální recidivě? In. ČERNÍKOVÁ, V., FIRSTOVÁ, J. a kol. Postpenitenciární péče - aktuální otázky. Hodonín: Evropský ústav práva a soudního inženýrství, 2016. 121 s. ISBN 978-80-906601-0-6.
 • SVATOŠ, R. Kontrola kriminality ve vztahu ke kriminalitě mládeže. In: KŘÍHA, J., METEŇKO, J. et al. Bezpečnostní prostředí Evropské unie - reflexe zájmových bezpečnostněprávních konotací vybraných zemí středoevropského prostoru. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. 173 s. ISBN 978-80-7556-026-1.
 • SVATOŠ, R. Kriminální recidiva mládeže. In. ZÁMEK, D., FIRSTOVÁ, J. a kol. „Quo Vadis, sociální práce v ČR“. Praha: Institut pro veřejnou správu Praha, 2017. 244 s. ISBN 978-80-86976-46-4.
 • SVATOŠ, R. Základy teorie státu a práva. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové novin, 2017. ISBN 978-80-7422-612-0.
 • Odborné články
 • SVATOŠ, R. Vztah předprocesního a procesního stadia trestního řízení. Státní zastupitelství. 2011, č. 10, s. 28-32. ISSN 1214-3758.
 • SVATOŠ, R. Zkrácené formy přípravných trestních řízení ve Slovenské republice a v České republice. Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. 2011, č. 4, s. 54-63. ISSN 1337-6810.
 • SVATOŠ, R. Je možné zneužívat novelizovaný institut zkráceného přípravného řízení? Státní zastupitelství. 2012, č. 2, s. 55-57. ISSN 1214-3758.
 • SVATOŠ, R. Odpovídá právní úprava obětí trestných činů v České republice mezinárodním dokumentům? Trestněprávní revue. 2012, č. 4, s. 85-88. ISSN 1213-5313.
 • SVATOŠ, R. Organizovaná kriminalita v České republice a Slovenské republice. Policajná teoria a prax. 2012, roč. XX, č. 2, s. 79-88. ISSN 1335-1370.
 • SVATOŠ, R. Hledání cest ke zrychlení trestního řízení zkrácenými formami přípravného řízení trestního v České republice a v Německé republice. Karlovarská právní revue. 2012, č. 3, s. 115-124. ISSN 1801-2193.
 • SVATOŠ, R. Fixace a využití informací pro účely trestního řízení z pohledu trestního práva a kriminalistiky. Kriminalistika. 2012, roč. XXXXV, č. 3, s. 210-218. ISSN 1210-9150.
 • SVATOŠ, R. Trest smrti a česká společnost. Auspicia. 2012, roč. IX. č. 2, s. 105-111. ISSN 1214-4967.
 • SVATOŠ, R. Potřebuje Česká republika zákon o prevenci kriminality? Bezpečnostní teorie a praxe. 2012, č. 3, s. 61-69. ISSN 1801-8211.
 • SVATOŠ, R. Právní postavení obětí trestných činů v České republice a ve Slovenské republice. Policajná teória a prax. 2012, roč. XX, č. 4, s. 106-114. ISSN 1335-1370.
 • SVATOŠ, R. Mravnostní kriminalita - její pachatelé a oběti. Kriminalistika. 2012, roč. XXXXV, č. 4, s. 264-274. ISSN 1210-9150.
 • SVATOŠ, R. Systém prevence kriminality v České republice a ve Slovenské republice. Košická bezpečnostní revue. 2012, č. 2, s. 110-114. ISSN 1338-4880 (tisk), 1338-6956 (online).
 • SVATOŠ, R. Vývoj kriminality mládeže v České republice. Kriminalistika. 2013, roč. XXXXVI, č. 2, s. 139-154. ISSN 1210-9150.
 • SVATOŠ, R. Vliv legislativním změn na kriminalitu a statistiku kriminality. Bezpečnostní teorie a praxe. 2013, č. 2, s. 33-46. ISSN 1801-8211.
 • SVATOŠ, R. Postavení německé policie a české policie v trestním řízení. Trestněprávní revue. 2013, č. 9, s. 202-206. ISSN 1213-5313.
 • SVATOŠ, R. Počítačová kriminalita. Auspicia. 2013, roč. X. č. 1, s. 171-178. ISSN 1214-4967.
 • SVATOŠ, R. Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) pro policejní činnosti – výzkum. Policajná teória a prax. 2013, roč. XXI, č. 3, s. 32-60. ISSN 1335-1370.
 • SVATOŠ, R. Možnosti využití vybraných operativně pátracích prostředků při odhalování korupce v České republice a ve Slovenské republice. Acta Iuridica Olomucensia (AIO). 2013, Vol. 8, No. 1, s. 61-72. ISSN 1801-0288.
 • SVATOŠ, R. Mládež a extremismus v České republice. Auspicia. 2013, roč. X. č. 2, s. 113-122. ISSN 1214-4967.
 • SVATOŠ, R. Nové možnosti ovlivňování kriminality – výstup z výzkumné práce. Policejní akademie v Praze, Bezpečnostní teorie a praxe, 2014, č. 2, s. 23-44. ISSN 1801-8211.
 • SVATOŠ, R. Korupce v České republice a její vývoj. Policajná teoria a prax. 2014, roč. XXII, č. 4, s. 158-170. ISSN 1335-1370.
 • SVATOŠ. R. Problematika predikce kriminality versus doba spáchání trestného činu. Policejní akademie v Praze, Bezpečnostní teorie a praxe, 2015, č. 4, s. 13-32. ISSN 1801-8211.
 • SVATOŠ. R. Proč dlouhodobě klesá podíl mladých pachatelů na kriminalitě? Policajná teoria a prax. 2016, roč. XXIV, č. 1, s. 28-46. ISSN 1335-1370.
 • SVATOŠ, R. Možnosti využití úředních záznamů o výpovědi a protokolů o výslechu svědka v řízení před soudem. Trestní právo, 2016, č. 3, s. 13-20. ISSN 1211-2860.
 • SVATOŠ, R. Je navrhovaný institut „pořádkové zajištění“ protiústavní? Trestněprávní revue, 2018, č. 4, s. 79-84. ISSN 1213-5313.
 • SVATOŠ, R. Mládež a extremismus. Kriminalistika, 2018, č. 1, s. 18-33. ISSN 1210-9150.
 • SVATOŠ R. The Czech Republic and extremist criminal activity. Kontakt 2018; 20(3): e1–e7; http://dx.doi.org/10.1016/j.kontakt.2018.07.003
 • KONEČNÁ, H., SVATOŠ, R. Sdílená odpovědnost v proceduře náhradní mateřství. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2018, Vol 8, No 3, s. 54-67. ISSN 1804-8137.
 • SVATOŠ, R. Position of a witness in criminal proceedings (Postavení svědka v trestním řízení) Košická bezpečnostní revue, Vol. 8, No. 2 (2018), p. 68 – 77, ISSN 1338-4880.
 • SVATOŠ, R., KONEČNÁ, H. Náhradní mateřství v trestněprávních konsekvencích. Trestněprávní revue, 2019, číslo 1, s. 8-13. ISSN 1213-5313.
 • SVATOŠ, R. Opatření ukládaná dětem mladším 15 let – restorativní justice. In. ZÁMEK, D., FIRSTOVÁ, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. "Quo Vadis, sociální práce v ČR II?". Praha: Institut pro veřejnou správu Praha, Vysoká škola podnikání a práva, 2019. 115 s. ISBN 978-80-86976-49-5.

Současné odborné zaměření:

 • Základy teorie státu a práva. Trestní právo hmotné. Trestní právo procesní. Kriminologie. Prevence kriminality. Viktimologie. Kriminalistika. Správní právo. Veřejná a státní správa.

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Metody a technologie Geografických informačních systémů (GIS) pro policejní činnosti – výzkum, vývoj, testování. Ministerstvo vnútra SR - Prezídium policajného zboru, Odbor vedeckotechnického rozvoja a Akadémia Policajného zboru v Bratislave, spoluřešitel
 • GAČR - Náhradní mateřství v ČR: právní, psychosociální a etická analýza. 17-07753S, spoluřešitel