Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Velký úspěch pro ZSF JU: Intervenční postupy v preventivní kardiologii

Velký úspěch pro ZSF JU: Intervenční postupy v preventivní kardiologii

Plánovaná akce (1.5.2015)

Velký úspěch pro ZSF JU: Intervenční postupy v preventivní kardiologii

Děkanka se stala řešitelkou velkého výzkumného projektu, který potrvá do roku 2018

Zdravotně sociální fakulta JU se od května stane nositelem výzkumného projektu nazvaného Intervenční postupy v preventivní kardiologii. Jeho hlavním cílem je sledovat toto téma z pohledu lékařů, sester i pacientů a přispět k efektivnějšímu nastavení kardiopreventivní edukace v praxi. Hlavní řešitelkou projektu je děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., spoluřešitelkou je prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. V pozici odborných spolupracovníků je do projektu zapojeno dalších sedm pracovníků ZSF JU. „Pro naši fakultu je to velký úspěch, který znamená pokračování ve vědecko-výzkumné činnosti, což je nejen velmi prestižní záležitost, ale také významný zdroj finančních prostředků. V oboru Ošetřovatelství máme i právo pro habilitační a profesorské řízení – a proto je velmi důležité, abychom rozvíjeli výzkum v oboru,“ vysvětlila děkanka prof. Tóthová.

V období od 1. května 2015 do 31. prosince 2018 bude projekt řešen za finanční podpory Agentury pro zdravotnický výzkum. Projekt je napojený na Centrum prevence civilizačních chorob ZSF JU a bude sledovat probíhající edukaci z pohledu tří hlavních aktérů v systému zdravotní péče: lékařů, sester a pacientů. Smyslem bude popsat edukaci pacientů, stanovit nejčastější nedostatky a bariéry, které brání efektivnímu nastavení kardiopreventivní edukace v praxi. Z popisu této reality bude sestavena a realizována krátkodobá i dlouhodobá preventivní intervence řízená sestrou.

Výzkum začne srovnávací analýzou zdravotně výchovného působení sester v péči o kardiaky v primární i sekundární péči v České republice, na Slovensku, v Polsku, Finsku, Holandsku a Maďarsku. Poté bude třeba vytvořit a ověřit účinnost intervence v kardiologii pro primární i sekundární péči a vytvořit metodiku krátkodobé a dlouhodobé edukace pro intervence v oblasti prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO) vedené nelékařskými pracovníky. Na tomto základě pak vznikne softwarová podpora k sebeřízení ovlivnitelných rizikových faktorů KVO v souladu s kompetencemi nelékařských zdravotnických pracovníků (strava, pohyb, kouření, stres). Pak přijde na řadu stanovení rozdílu ekonomické nákladnosti krátkodobých, dlouhodobých i běžně probíhajících preventivních intervencí.

To vše obnáší celorepublikový sběr dat, při němž odborníci osloví celkem tisíc lékařů, tisíc sester a dva tisíce občanů. „Takto rozsáhlý výzkum, který by komplexně zahrnul všechny faktory související s edukačně-intervenčními postupy, dosud není u nás k dispozici. Proto jsme si toto téma vybrali,“ dodala děkanka. Zjištěné a vyhodnocené údaje budou podkladem k vyvolání jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR o rozšíření edukačních kompetencí a o začlenění edukačních činností do sazebníku. 

Přiložené obrázky