Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Management sociální práce v organizacích > Management sociální práce v organizacích - studijní program

Management sociální práce v organizacích - studijní program

Studijní program: Management sociální práce v organizacích

 

 

            Navazující magisterské studium studijního programu Management sociální práce v organizacích je dvouleté. Výuka probíhá v českém jazyce v prezenční i kombinované formě.

Magisterské studium navazuje na bakalářský stupeň vzdělávání ve studijním programu Sociální práce. Studijní program bude prostupný pro studenty stávajících bakalářských programů se sociálním a zdravotně-sociálním zaměřením na ZSF JU, ale i pro uchazeče z jiných fakult, potažmo univerzit, kde jsou realizovány příbuzné programy.

Cílem studia je připravit nové absolventy tak, aby byli schopni reagovat na aktuální vědecko-výzkumnou a profesní problematiku sociální práce. Důvodem jsou rychlé společenské změny, dále stále se zvyšující tlak na kvalitu vysokoškolského vzdělávání, která by měla reagovat na potřeby uchazečů, potažmo na uplatnitelnost absolventů na trhu práce a zároveň vycházet z nenovějších vědeckých a výzkumných poznatků vědního oboru sociální práce.

Jedná se o moderní program, který si klade za cíl zvýšit kvalitu absolventů a atraktivitu studia v oblasti vzdělávání v sociální práci na úrovni navazujícího magisterského studia. Zvýšení kvality absolventů bude dosaženo tématickým rozšířením odborné praxe studentů v souladu s respektem k požadavkům institucí, kde se absolventi uplatňují. Magisterský studijní program je vyprofilován do oblasti managementu v sociální práci. Program vychází z profesního zaměření a vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků na ZSF JU, dále ze stávajících zkušeností organizace studia ve vícestupňovém vzdělávání. 

Absolvent studijního programu získá teoretické a praktické dovednosti v oblasti řízení organizací, které poskytují sociální práci a sociální služby.

Studium v jednotlivých studijních programech bude v akademickém roce 2020/2021 zahájeno pouze tehdy, zapíše-li se, resp. nastoupí-li ke studiu minimálně 15 přijatých uchazečů, není-li stanoven pro přijetí nižší počet uchazečů. V opačném případě nemusí být konkrétní studijní program otevřen a přijatým uchazečům fakulta nabídne studium v obdobném studijním programu.