Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Sociální práce > Sociální práce - informace o absolvování povinné praxe

Sociální práce - informace o absolvování povinné praxe

Informace o odborné praxi během studia - prezenční i kombinovaná forma

Cílem odborné praxe je ověření teoretických znalostí získaných během studia, nácvik praktických dovedností, seznámení se s poskytovanými službami a rozvoj profesionálních kompetencí umožňujících úspěšné uplatnění absolventa na trhu práce.
Odborná praxe je realizována na klinických pracovištích ZSF JU či na individuálně zvolených pracovištích v souladu s profilem absolventa. Odborná praxe probíhá pod dohledem garantů praxe – akademických pracovníků ZSF JU a současně je garantována školiteli (sociálními pracovníky) v jednotlivých zařízeních. Po celou dobu odborné praxe student pracuje pod supervizí.

Praktickým výstupem z odborných praxí je Portfolio studenta. Portfolio předkládá student svému supervizorovi v průběhu studia, ale také při státních závěrečných zkouškách. Supervizor s portfoliem pracuje na skupinových supervizích.

Každý student má před nástupem na praxi zajištěno pojištění (pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění za úraz druhé osobě).

Celkový rozsah odborné praxe v průběhu studia je 480 hodin.


Zimní semestrLetní semestrPrázdniny
1. ročník
2. ročník 3 týdny (120 h)
3. ročník 5 týdnů (200 h) 4 týdny (160 h)