Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > stranka opatreni > Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2018

Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2018

 

Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2018

 

kterým se vydává Organizační řád Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

I. Základní členění fakulty

 

Článek 1

 

(1)   Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen ZSF JU) je součástí Jihočeské univerzity ve smyslu Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách § 22 písmena a) v platném znění.

(2)   Fakulta se vnitřně člení na organizační jednotky, kterými jsou děkanát, ústavy a instituty. Děkanát se dále člení na úseky, oddělení, kanceláře a samostatná pracoviště.  Součásti institutů se nazývají centra.

(3)   Ústavy zabezpečují v rámci své působnosti výuku a rozvoj tvůrčí činnosti. V čele ústavu stojí ředitel, který je přímo podřízen děkanovi fakulty. Mohou se dále členit na další organizační jednotky obdobně jako děkanát fakulty (oddělení, samostatná pracoviště).

(4)   Instituty jsou útvary zřízené především pro účely aplikace teoretických poznatků do praxe. Mají tedy na rozdíl od ústavů převážně praktický dopad na výchovu studentů. Rovněž slouží jako možné místo k rozvoji vědeckých poznatků. V čele institutu stojí ředitel, který je přímo podřízen děkanovi fakulty.

(5)   Struktura děkanátu fakulty se skládá z úseků, oddělení, kanceláří a samostatných pracovišť. Jednotlivá pracoviště jsou buď přímo podřízena děkanovi fakulty, případně jinému členovi vedení fakulty. Konkrétní vymezení vzájemných vazeb (Příloha č. 2).

(6)   Kolektivními orgány fakulty s kontrolní a schvalovací funkcí jsou Akademický senát ZSF JU a Vědecká rada ZSF JU. Jejich kompetence a role v systému řízení fakulty je dána jednak Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, jednak Statutem ZSF JU a ostatními vnitřními předpisy a normami fakulty a univerzity.

 

 

II. Vymezení funkcí a útvarů

 

 

Článek 2

Vymezení funkcí

 

(1)  V čele fakulty je děkan, který rozhoduje o všech záležitostech fakulty (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách §28 odstavec 1-4 v platném znění). Je univerzálním příkazcem. Deleguje dílčí pravomoci na své podřízené. Děkana jmenuje rektor univerzity na základě návrhu (volby) akademického senátu fakulty.

(2)  Proděkani spravují vymezený rozsah dílčí činnosti fakulty související s odborným a akademickým posláním fakulty. Počet proděkanů a odborných úseků, které řídí, definuje děkan. Rozsah pravomocí, ve kterém proděkani v rámci přenesené kompetence zastupují děkana, určuje děkan prostřednictvím vnitřní právní normy. Úseky spravované proděkanem, včetně odkazu na příslušné opatření děkana, vymezující kompetence proděkanů (Příloha č. 1).

(3)  Tajemník řídí hospodaření fakulty a vnitřní správu fakulty (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách §32 odstavec 1-2 v platném znění). Působnost tajemníka a rozsah pravomocí stanovuje děkan prostřednictvím vnitřní právní normy (Příloha č. 1).

(4)  Ředitelé ústavů a institutů jsou zaměstnanci fakulty, kteří stojí v čele těchto organizačních jednotek. Jsou jmenováni děkanem fakulty a řídí svěřená pracoviště v rámci předaných kompetencí. Zajišťují organizaci akademické a tvůrčí činnosti ústavů, organizují odbornou praxi. V případě institutů zajišťují propojení s podnikatelskou a neziskovou sférou a prostředky pro praktickou vědeckou činnost v případě institutů.

(5)  Vedoucí zaměstnanci fakulty jsou všichni zaměstnanci uvedeni v článku 2 odstavec (1)-(4) tohoto předpisu, rovněž tak i další zaměstnanci fakulty, kteří na základě tohoto předpisu, případně dalších opatření či rozhodnutí děkana jsou oprávněni přidělovat a řídit práci podřízených zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanci mají odpovědnost vůči zaměstnavateli za dodržování a aplikaci všech předpisů vyplývajících s dodržování ustanovení zákoníku práce, vnitřních předpisů JU a ZSF a plnění pracovních povinností v rámci předaných kompetencí, které jsou vymezené těmito předpisy a individuální náplní práce. V rámci platného mzdového předpisu přiznává děkan vedoucímu zaměstnanci příplatek za vedení.

(6)   Garant studijního oboru/programu je akademickým pracovníkem, který je jmenován děkanem fakulty. Ručí za kvalitu a za efektivní a odborně správné uskutečňování jím garantovaného studijního oboru/programu.

 

 

 

Článek 3

Vymezení útvarů

 

(1)  Ústavy jsou organizační jednotky fakulty, které sdružují akademické pracovníky příbuzných profesí za účelem organizace a podpory jejich akademické a tvůrčí činnosti. Dalším cílem ústavů je ve spolupráci s garanty příslušných studijních oborů a programů zajistit rozvoj oborů/programů, které ústavy v rámci své působnosti zajišťují.

(2)  Instituty jsou speciální útvary fakulty, které zajišťují zázemí pro akademické i neakademické zaměstnance s cílem podpořit tvůrčí činnost, propojovat teorii a praxi. Vedle hlavní činnosti fakulty realizují rovněž doplňkovou či hospodářskou činnost fakulty.

(3)  Úseky jsou rozsáhle vymezené oblasti působnosti vedoucích pracovníků, členů vedení fakulty. Většina úseků je vymezena formou metodického řízení svěřené oblasti. Výjimkou je úsek děkana, který je součástí děkanátu, a je řízen přímo děkanem fakulty.

(4)  Oddělení jsou profesně koncipované útvary, jejímž cílem je poskytování výkonů v určitém odborně vymezeném koridoru činností. Zpravidla jsou oddělení zřizována pro útvary, které mají alespoň pět zaměstnanců a celofakultní působnost. Oddělní mohou vznikat i v rámci ústavů, jejich působnost je vymezena úlohou ústavu.

(5)  Poradní orgány děkana jsou:

a)    Vedení fakulty; členy vedení jsou automaticky jmenováni proděkani a tajemník. Členem vedení může být i další zaměstnanec fakulty, pokud jej do tohoto orgánu děkan deleguje.

b)    Kolegium děkana; členy kolegia děkana jsou z titulu své funkce členové vedení fakulty, ředitelé ústavů a institutů a rovněž předseda Akademického senátu ZSF JU.  Členem kolegia může být i další zaměstnanec fakulty, pokud jej do tohoto orgánu děkan deleguje.

 

 

III. Organizace a řízení fakulty

 

Článek 4

Obecná ustanovení

 

(1)  Obecně lze řídící strukturu ZSF JU rozčlenit na dva segmenty, a to děkanát a útvary zabezpečující výuku a tvůrčí činnost.

(2)  Děkanát je útvar, který reprezentuje fakultu navenek, zabezpečuje veškeré studijní, provozní a správní agendy nutné k zajištění výuky. Z hlediska úspory nákladů centralizuje odborné agendy související s podporou vědy, podporu grantové činnosti, koordinuje a podporuje spolupráci fakulty a ústavů se zahraničím, zajišťuje i další centralizované činnosti (např. ediční činnost).

(3)  Mezi útvary zabezpečující výuku a tvůrčí činnost patří ústavy a instituty.

a)    Posláním ústavů je v rámci odborné působnosti ústavů vymezené odbornostmi, který ústav v rámci výuky a tvůrčí činnosti zajišťuje, zabezpečit kvalitní výuku v akreditovaných studijních oborech/programech a zabezpečit podmínky pro soustavnou a kvalitní tvůrčí činnost s cílem neustálého odborného růstu zaměstnanců ústavu.

b)    Cílem institutů je zajišťování podpůrných odborných činností souvisejících především s průniky teoretické výuky a odborné praxe. Dalším cílem je poskytování části odborných a vědeckých kapacit akademiků ústavů, společenské objednávce po odborných službách.

(4)  Obecná působnost všech pracovišť je společná pro všechny organizační jednotky fakulty (úseky, ústavy, instituty, oddělení, centra a samostatná pracoviště). Spočívá v dodržování všech právních předpisů. Organizační jednotky obecně zajištují především:

a)    Spravování a rozvoj svěřené oblasti výkonu odborných činností a za tímto účelem navrhují a aplikují zlepšení.

b)    Pečují o zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců za účelem aplikace nových odborných poznatků do praxe.

c)    Spolupracují s ostatními organizačními jednotkami tak, aby výsledné řešení bylo hospodárné a zvyšovalo prestiž fakulty jako celku.

d)    Udržují v aktualizované podobě informační a manažerské systémy fakulty a univerzity s cílem poskytnout vždy všem složkám řízení fakulty přesné a aktuální informace.

e)    Pravidelně hodnotí výkon svých zaměstnanců tak, aby přiznaná odměna za práci spravedlivě hodnotila úsilí a schopnosti zaměstnanců organizační jednotky.

f)     Pravidelně provádí archivaci a skartaci dokumentů a písemností podle spisového řádu fakulty.

g)    V rámci své působnosti zajišťují všechny stupně finanční kontroly, poskytují maximální součinnost při provádění kontrol oprávněnými kontrolními orgány stojícími mimo fakultu.

h)    Chrání svěřený majetek, poskytují maximální možnou součinnost při pravidelných inventarizacích majetku.

i)     V rámci organizační jednotky aplikují zásady bezpečnosti práce a požární bezpečnosti, aplikují a spoluvytvářejí personální politiku fakulty.

j)     Zajišťují nezbytnou administrativu organizační jednotky ve smyslu spisového a skartačního řádu ZSF JU.

(5)  Konkrétní struktura organizačních jednotek a jejich základní vymezení je součástí příloh.

 

 

Článek 5

Řídící struktura děkanátu

 

(1)  V čele děkanátu stojí děkan, který disponuje všemi řídícími a kompetenčními pravomocemi nutnými k naplnění účelu, pro který byla fakulta zřízena. Děkan je orgánem fakulty podle Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách §25 odstavec 1 písmeno b) v platném znění. Je oprávněn vydávat vnitřní normy fakulty a v součinnosti s akademickým senátem vytvářet, slučovat, rušit jednotlivé organizační jednotky fakulty apod. Děkan jmenuje a odvolává vedoucí pracovníky jednotlivých organizačních jednotek. Děkan na ostatní vedoucí pracovníky a na hlavní řešitele projektů a grantů přenáší ve vymezeném rozsahu část svých pravomocí příkazce operace.

(2)  Děkan pro řízení jednotlivých úseků odborné činnosti jmenuje proděkany. Proděkani odpovídají za rozvoj svých úseků děkanovi. Přímo řídí zaměstnance, kanceláře a oddělení vytvořené pro zajištění splnění úkolu příslušného úseku. Proděkani metodicky řídí i všechny ostatní organizační jednotky fakulty, pokud se těchto jednotek dotýká jakkoliv vymezená pravomoc proděkana.

(3)  Vedle proděkanů děkan jmenuje rovněž tajemníka fakulty. Tajemník fakulty odpovídá za hospodaření a provoz fakulty. Z tohoto postavení vyplývá i pravomoc univerzálního správce rozpočtu. Tajemník může přenést část tohoto oprávnění na další zaměstnance fakulty. Tajemník je rovněž orgánem fakulty. Je oprávněn jednat za fakultu v rozsahu stanoveném Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v rozsahu oprávnění definovaném děkanem fakulty (Příloha č. 1). Tajemník rovněž může v rámci své působnosti vydávat vnitřní normy fakulty či jednorázové pokyny, které jsou pro všechny zaměstnance a organizační jednotky závazné.

(4)  Děkan může, na návrh proděkana či tajemníka, vytvářet další organizační jednotky v rámci úseků, které tito členové vedení řídí. Vedoucí pracovníci těchto organizačních jednotek (nejčastěji oddělení) disponují v rámci rozsahu odborného vymezení jejich působnosti předanými pravomocemi, kterými vykonávají samostatně úkoly uložené příslušným členem vedení.

(5)  Zaměstnanci příslušných kanceláří, samostatní zaměstnanci děkanátu (jsou přímo podřízeni některému členovi vedení) vykonávají odbornou a metodickou podporu pracoviště. Jejich stanoviska a pokyny mají metodický charakter. Aby stanovisko bylo závazné pro ostatní zaměstnance fakulty a dotčené organizační jednotky, musí být autorizované příslušným členem vedení fakulty.

 

 

Článek 6

Útvary zabezpečující výuku a tvůrčí činnost

 

(1)   Ústavy. Ředitelé ústavů jsou přímo podřízeni děkanovi fakulty. Hospodaří se svěřeným majetkem a vykonávají v rámci vymezených kompetencí roli příkazce operace.  Za účelem operativnosti a racionality řízení mohou ředitelé ústavů navrhovat děkanovi další strukturu členění ústavu na další organizační jednotky. Vedoucí takto zřízených organizačních jednotek schvaluje ředitel ústavu po projednání s děkanem fakulty. V ústavu jsou soustředěni akademičtí pracovníci příbuzného odborného zaměření nutného k zajištění hlavní odborné činnosti – výuky studentů. Ústav zabezpečuje i nezbytnou administrativu především osobami referentů ústavu, a to jak směrem k akademikům ústavu, tak směrem k děkanátu fakulty. Z pozice zajištění všech nezbytných personálních činností na tomto článku řízení jsou odborní referenti ústavů rovněž řízeny tajemníkem fakulty. Zvláštní postavení v rámci ústavu má garant oboru/programu. Odpovídá za přípravu akreditace daného oboru/programu. Z toho vyplývá, že je oprávněn se vyjadřovat k hodnocení a změnám studijního oboru/programu. Garant oboru/programu přijímá a shromažďuje náměty akademických pracovníků a studentů ke změně studijního oboru/programu. Zpracovává zprávy a další informace o daném oboru/programu. Vyjadřuje se k personálnímu obsazení jednotlivých předmětů v rámci akreditovaného oboru/programu, za které odpovídá ředitel ústavu nebo jiný vedoucí pracovník, kterého ředitel ústavu určil. Garant oboru/programu hájí zájmy fakulty jako celku a úzce spolupracuje s ředitelem ústavu, děkanem fakulty, koordinátorem kvality a dalšími orgány fakulty. Z pozice garanta oboru/programu se zodpovídá za svou činnost především děkanovi fakulty.

(2)  Instituty jsou útvary zabezpečující činnosti stojící na rozhraní mezi teorií a praxí. Propojují akademické prostředí s reálným podnikatelským a neziskovým sektorem. V čele institutu stojí ředitel, který je jmenován děkanem. Ředitel navrhuje děkanovi vnitřní strukturu institutu. Rozsáhlé instituty mohou mít obdobně jako ústavy centralizovanou administrativní agendu v podobě referenta institutu. Ten má pak obdobné úkoly a postavení jako referent ústavu. U menších institutů, s výjimkou odborné administrativy center souvisejícím s výkonem odborné činnosti, zajišťuje administrativu pracoviště děkanát. Organizační jednotky institutu se nazývají centra.

(3)  Centra. V čele jednotlivých center stojí jejich vedoucí, které jmenuje po projednání s děkanem fakulty ředitel institutu. Centra zajišťují odbornou činnost, pro kterou byla zřízena. V rámci této činnosti poskytují reálnou odbornou praxi studentům fakulty, přičemž úzce spolupracují s ústavy, které zajišťují teoretickou přípravu studentů v souvisejících odborných oborech/programech.

 

 

Článek 7

Společné ustanovení týkající se řízení fakulty

 

(1)  Na zdravotně sociální fakultě jsou definovány tyto čtyři stupně řízení:

a)    První stupeň řízení je nejvyšším stupněm řízení fakulty. Na tomto stupni řízení stojí pouze děkan fakulty.

b)    Druhý stupeň řízení má celofakultní působnost. Na tomto stupni řízení jsou definovány funkce proděkanů a tajemníka.

c)    Třetí stupeň řízení tvoří ředitelé ústavů a institutů, a rovněž tak vedoucí oddělení děkanátu v případě, že dopad jejich působení má celofakultní charakter.

d)    Čtvrtý stupeň řízení je základním stupněm řízení fakulty. Jsou zde definováni vedoucí organizačních jednotek podřízených ředitelům ústavů, vedoucí center institutu a vedoucí samostatných pracovišť.

(2)  Každý vedoucí pracovník fakulty navrhne děkanovi nebo řediteli svého zástupce, který převezme pravomoci k zastupování vedoucího pracovníka v době jeho nepřítomnosti. Rozsah zmocnění určí zastupovaný vedoucí zaměstnanec. Musí být v takovém nezbytném rozsahu, aby nedošlo k ohrožení funkčnosti pracoviště. Vedoucí pracovník musí se jmenováním svého zástupce souhlasit. Zastupující pracovník automaticky získá oprávnění k podpisu dokladu v rámci finanční kontroly – role zastupujícího příkazce. Zastupující příkazce má oprávnění podepsat písemnost pouze v nepřítomnosti příslušného vedoucího pracovníka.

(3)  Jmenovat nebo odvolat vedoucího zaměstnance může na základě návrhu proděkana nebo tajemníka fakulty, případně ze svého rozhodnutí, děkan. Ředitel ústavu a institutu může jmenovat nebo odvolat vedoucího podřízené organizační složky ústavu či institutu.

(4)  Při změně vedoucích zaměstnanců dochází k protokolárnímu předávání funkce. Protokol o předání funkce schvaluje nejbližší nadřízený zaměstnance, jehož funkce je předávána. Text protokolu se musí vypořádat především s těmito níže uvedenými skutečnostmi:

a)    Údaje o předávané funkci – přesný název funkce, datum předání funkce.

b)    Jméno a příjmení předávajícího a přebírajícího.

c)    Stručnou charakteristiku předávané agendy, základní vazby na další útvary, včetně popsání povahy spolupráce.

d)    Seznam předávané dokumentace. Dokumentace musí být identifikovatelná vůči tomuto seznamu.

e)    Aktuální rozpracovanost úkolů, včetně termínů.

f)     Zásoby materiálu, stav měřidel, pokladen, čerpání rozpočtu včetně nezaúčtovaných objednávek apod. (např. záznam o stavu hospodaření útvaru, pokud to charakter funkce vyžaduje).

g)    Základní charakteristiky přímých podřízených, upozornění na neformální vazby apod.

h)    Předání svěřeného majetku (inventární soupis).

i)     Datum vyhotovení protokolu, podpis předávajícího, přebírajícího a nadřízeného zaměstnance.

 

IV. Přechodná a závěrečná ustanovení

 

 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

 

(1)  Tento organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance v pracovním a obdobném poměru k Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

(2)  Vedoucí zaměstnanci fakulty všech stupňů jsou povinni seznámit všechny podřízené se zněním této vnitřní normy. 

(3)  Organizační řád je dokumentem, se kterým se povinně musí seznámit každý nový zaměstnanec fakulty. Nadřízený vedoucí pracovník je povinen toto zajistit a doložit v rámci zápisu o nástupu nového zaměstnance spolu s dalšími předpisy (pracovní řád, mzdový předpis apod.). Zápis o těchto vstupních školeních, podepsaný novým zaměstnancem a jeho nadřízeným, se založí do osobního spisu zaměstnance.

 

 

Článek 9

Platnost a účinnost

 

(1)  Organizační řád je platný od 1. 3. 2018. Účinný je dnem vydání.

 

       V Českých Budějovicích dne 8. 3. 2018

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

                                                                                                                   děkanka fakulty

 


 

Příloha č. 1

Organizační struktura fakulty k datu vydání Organizačního řádu ZSF JU

 

Struktura fakulty k datu vydání organizačního řádu tj. 1. 3. 2018 je následující:

Část 1 Vedení fakulty – definování úseků

(1)  Děkanka fakulty

(2)  Proděkani (kompetence proděkanů - Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2015)

-          Proděkanka pro studijní a sociální záležitosti – statutární zástupce děkanky

-          Proděkanka pro vědu a výzkum

-          Proděkan pro akademické záležitosti

-          Proděkan pro zahraniční vztahy

(3)  Tajemník (kompetence tajemníka – Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2015)

 

Část 2 Struktura děkanátu

(1)  Úseky přímo řízeny děkankou fakulty

a)    Sekretariát děkanky (rovněž organizuje práci řidiči služebního vozidla děkanky)

b)    Oddělení informačních technologií (viz níže)

c)    Samostatné pracoviště pro ediční činnost (viz níže)

d)    Referent pro personální činnost

e)    Referent PR

f)     Referent pro vnitřní kontrolu kvality

g)    Referent BOZP

 

(2)  Děkanát je členěn na oddělení, která jsou ustanovena takto:

a)    Ekonomické oddělení (podřízeno tajemníkovi fakulty)

b)    Oddělení informačních technologií (podřízeno děkance fakulty)

c)    Provozně technické oddělení (podřízeno tajemníkovi fakulty)

d)    Studijní oddělení (podřízeno proděkance pro studijní a sociální záležitosti)

 

(3)  Kanceláře

a)    Kancelář pro akademické záležitosti (podřízeno proděkanovi pro akademické záležitosti)

b)    Kancelář pro vědu a výzkum (podřízeno proděkance pro vědu)

c)    Kancelář pro doktorská studia (podřízeno proděkance pro vědu)

d)    Kancelář pro zahraniční vztahy (podřízeno proděkanovi pro zahraničí)

e)    Kancelář tajemníka (podřízeno tajemníkovi fakulty)

f)     Projektová kancelář (podřízeno děkance fakulty, vedoucí kanceláře je děkankou fakulty delegována jako členka vedení fakulty)

 

(4)  Samostatná pracoviště – Útvar ediční (je podřízen děkance fakulty)

 


 

Část 3 Útvary zabezpečující výuku a tvůrčí činnost

(1)  S platností od 1. 1. 2016 jsou na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zřízeny tyto ústavy:

 

a)    Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů

b)    Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích

c)    Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví

d)    Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče

e)    Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva

f)     Ústav sociálních a speciálně pedagogických věd

 

Ředitelé ústavů jsou přímo podřízeni děkance fakulty (Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2017).

Garant studijního oboru/programu (Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2017).

 

(2)  Instituty zřízené na ZSF JU k datu vydání organizační ho řádu jsou:

 

a)    Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd – pracoviště praxe. V čele institutu stojí ředitel, který je přímo podřízen děkanovi fakulty.

 

(3)  Centra institutu aplikovaných zdravotně sociálních věd zřízená ke dni vydání organizačního řádu:

a)    Centrum prevence civilizačních chorob

b)    Centrum pro seniory

c)    Centrum fyzioterapie

 

 

 

Příloha č. 2


Organizační schéma (viz schéma základní struktura např. webové stránky). http://www.zsf.jcu.cz/cs/o-fakulte/struktura


PDF ke stažení ZDE.