Nacházíte se zde: Úvod > Projektová kancelář > Podávání a řešení projektů na ZSF

Podávání a řešení projektů na ZSF

Principy a zajištění postupu a podpory při podávání a řešení projektů na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen ZSF JU) v souladu se Statutem ZSF JU.

 

I. Postup při přípravě a podávání projektů na ZSF JU

 

Postup při přípravě projektu a podávání projektů evidovaných v CEP a projektů, Rozvojové projekty, Višegradský fond, ESF

 

1. U grantových projektů evidovaných v CEP (IGA, GAČR, MVČR – Bezpečnostní výzkum, COST, 7. rámcový program, Norské fondy, Česko-slovenské projekty a další), neevidovaných v CEP – vědeckých i nevědeckých (GAJU, IRP, Višegradský fond, ESF a další informuje projektová kancelář akademické pracovníky o předpokládaných výzvách k podávání projektů.

 

2.  Povinností navrhovatele projektu evidovaného v CEP je předložit ke schválení návrh projektu (Formulář Ediční a vědecko- výzkumné rady) na oddělení VaV.

 

3. Návrhy projektů evidovaných v CEP budou postoupeny k posouzení Ediční a vědecko-výzkumné radě ZSF JU. Návrhy ostatních projektů (MŠMT – FRVŠ – A, Rozvojové projekty, Višegradský fond, ESF) budou následně předány k projednání vedení ZSF JU. O rozhodnutí bude navrhovatel informován.

 

4. Po schválení návrhu projektu se řešitel obrátí na projektovou kancelář, která koordinuje přípravnou fázi projektu – konzultace při formálním vyhotovení projektu včetně sestavení rozpočtu, koordinace spolupráce s kanceláří pro vědu a výzkum a ekonomickým oddělením.

 

5. Nejpozději dva týdny před uzávěrkou podání projektu předá navrhovatel svou finální verzi ke kontrole do projektové kanceláře, která provede finální formální kontrolu projektu dle zadávací dokumentace, kancelář pro vědu a výzkum provede formální kontrolu vědeckých náležitostí a následně bude projekt z projektové kanceláře zaslán na ekonomické oddělení k ekonomické kontrole. Projektová kancelář ve spolupráci s oddělením VaV zajistí podpisy statutárního zástupce a podání projektu dle zadávací dokumentace, zajišťuje evidenci projektu.

 

 

II.  Postup při řešení projektů na ZSF JU

 

1. Po vyhlášení výsledků soutěže příslušnou agenturou projektová kancelář bezodkladně informuje řešitele a příslušné proděkany. Dále ve spolupráci s oddělením VaV a ekonomickým oddělením ZSF koordinuje přípravu smluv, zajišťuje podpisy statutárního zástupce a event. změny projektu dle požadavku příslušné agentury.

 

 

2. Projektová kancelář ve spolupráci s kanceláří pro vědu a výzkum a ekonomickým oddělením koordinuje činnosti spojené se změnovým řízením v průběhu řešení projektu, s uzavíráním projektů a archivací. Projektová kancelář spolupracuje s řešitelem projektu při přípravě průběžných a závěrečných zpráv a u těchto zpráv také provádí finální formální kontrolu ve spolupráci s oddělením VaV a ekonomickým oddělením ZSF.  Po ukončení projektu předá do projektové kanceláře řešitel závěrečnou zprávu ve formátu pdf. k archivaci.

 

III. Postup při udržování výsledků projektu po jeho ukončení na ZSF JU

 

1. Projektová kancelář u projektů, kde je nutno sledovat jejich udržitelnost, provede minimálně jednou za rok kontrolu využívání výsledků projektu ve spolupráci s řešitelem.