Ochrana veřejného zdraví

Ochrana veřejného zdraví

Studijní program

B 5347

Veřejné zdravotnictví

Studijní obor

5345R006

Ochrana veřejného zdraví

typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Kateřina Tettrová

T/  +420 389 037 734

E/ 

Informace pro uchazeče Informace pro studenty

 

Studijní program Veřejné zdravotnictví

obor Ochrana veřejného zdraví

Studium má poskytnout studentům vzdělání zaměřené na problematiku ochrany a podpory veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.). Studenti po absolvování tohoto programu mohou pracovat ve státní správě v ochraně a podpoře veřejného zdraví na krajských hygienických stanicích (orgánu ochrany veřejného zdraví) v příslušných oborech, např. hygieny práce, hygieny dětí a mládeže, hygieny výživy, hygieny obecné a komunální, epidemiologie a podpory zdraví, kde provádějí státní zdravotní dozor, hodnocení rizik, výchovu obyvatelstva ke zdravému životnímu stylu atd. Do souhrnu činností asistenta ochrany veřejného zdraví patří také činnosti k zajištění kontroly opatření k prevenci nemocničních nákaz.