Porodní asistentka

Porodní asistentka

 

Studijní program

B 5349

Porodní asistence

Studijní obor

5341R007

Porodní asistentka

typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

 

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Martina Bezpalcová

T/  +420 389 037 737

E/ 

informace pro uchazeče informace pro studenty

            Bakalářské studium studijního programu Porodní asistence v oboru Porodní asistentka je tříleté a po jeho absolvování získají absolventi se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání.

            Hlavním východiskem pro sestavení studijního plánu byly výstupní znalosti a dovednosti, tzv. rámcová kompetenční kritéria – stanovená směrnicemi a dokumenty Evropské komise pro profesi porodní asistentka. Absolventi tohoto studijního oboru na základě získaných vědomostí z porodní asistence, medicínských a humanitních věd a dovedností získaných v odborné klinické praxi budou schopni jak zhodnotit aktuální stav a bio-psycho-sociální potřeby ženy, tak i odpovídajícím způsobem reagovat a poskytovat ženě potřebnou péči v období zdraví, fyziologického těhotenství, fyziologického porodu a v období po porodu.

            Absolventi studia najdou uplatnění v jednotlivých oblastech systému (primární, sekundární a terciální) péče o zdraví žen, novorozenců, rodin a komunit. Uplatnění je možné v rámci měnící se struktury organizace zdravotnických a sociálních služeb, které jsou poskytovány ve státních i nestátních (lůžkových a nelůžkových) zařízeních a institucích.