Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV)

Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV)

Aktuality

Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV)

Ředitelka ústavu doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
T/ +420 389 037 660
E/ mojzis@zsf.jcu.cz
Sekretariát Bc. Denisa Štěpánková
T/ +420 389 037 661
E/ dstepankova@zsf.jcu.cz
Jírovcova 24, 370 04 České Budějovice
Poštovní adresa J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (dále jen ÚSV) garantuje bakalářský a navazující magisterský a doktorský studijní program Rehabilitace, obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, dále bakalářský studijní program Sociální práce a sociální politika, studijní obor Sociální práce ve veřejné správě. ÚSV také garantuje studijní program Speciální pedagogika, obor Speciální pedagogika – vychovatelství. Na základě získání institucionální akreditace pro oblast vzdělávání v sociální práci budeme na ZSF JU od akademického roku 2019/2020 bude ÚSV realizovat nové studijní programy – bakalářské: Sociální práci a Zdravotně-sociální péči v prezenční i kombinované formě a dále navazující magisterský program Management sociální práce v organizacích v prezenční i kombinované formě. Všechny studijní obory obsahují teoretickou přípravu studentů a významnou část studia tvoří odborná praxe studentů. Odborná praxe a supervize je zajišťována ve spolupráci s klinickými pracovišti ZSF JU.

Zobrazit více...

Dlouhodobým výzkumným úkolem pracovníků ústavu je rozvíjet aplikaci poznatků a metod klíčových společenskovědních disciplín. Členové ÚSV se zapojují do vědecko-výzkumných projektů, do resortních projektů a získané poznatky publikují v odborných českých i mezinárodních časopisech. Akademičtí pracovníci se podílejí na řešení výzkumných záměrů ZSF JU a rozvojových aktivit. Ve výzkumné činnosti spolupracují s významnými institucemi českými i zahraničními institucemi. Každoročně se účastní národních i mezinárodních konferencí a jsou aktivními v mobilitě na zahraniční instituce a univerzity. ÚSV spolupracuje s univerzitami v Německu, Rakousku, Belgii, Maďarsku, Polsku, Nizozemsku, Litvě, Estonsku, Anglii, Spojených státech amerických, Kanadě, Namibii a Jihoafrické republice. V souladu s trendy v sociální, zdravotně sociální a speciálně pedagogické oblasti se ÚSV zaměřuje na rozšíření spektra tvůrčích aktivit, poznatkového a dovednostního potenciálu studentů i akademických pracovníků.

 

Vědecké projekty

  • INTER-COST č. LTC18066: Sociální vyloučení u seniorů 65+ žijících v domácím prostředí v ČR. Doba řešení projektu: 2018 – 2020.
  • TAČR č. TL01000032: Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení. Doba řešení projektu: 2018 –  2020.
  • TAČR TL02000187: Standardizace testu Woodcock-Johnson IV pro populaci romských dětí. Doba řešení projektu: 2019 – 2022
  • RVO SDZ2016 (2016-2019) Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje, Doba řešení projektu: 2016 - 2019.

 

Nevědecké projekty

  • ESF projekt: Rozvoj JU – ESF, 3. 2. aktivita: Modularizace sociálních oborů na ZSF JU, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348. Doba řešení projektu: 2017 - 2019.
  • ESF projekt (2018 – 2021): Rozvoj JU – kapacity pro VaV. HR Award. reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192. Doba řešení projektu: 2018 - 2021.