Nacházíte se zde: Úvod > Members > kuna's Home

prof. MUDr. Pavel Kuna DrSc.

prof. MUDr. Pavel Kuna DrSc.

Pracoviště:

 • Katedra radiologie a toxikologie

Funkce:

 • Externí profesor sekce Radiobiologie, radiační onkologie a radiační ochrany

Pedagogická hodnost:

profesor biofyziky

Kontakt:

e-mail: kuna.pavel@klikni.cz
Telefon: +420 387 730 218; +420 603 809 770
Adresa:
Matice školské 17,
370 01 České Budějovice

Místnost: 9. patro, č. 8

Konzultační hodiny:

 • Po:
 • Ut:
 • St:
 • Ct:
 • Pa: po telefonické domluvě (603 809 770)

Curriculum vitae:

 • 1958-1964 studium všeobecného lékařství na LF UK a VLVDÚ JEP v Hradci Králové, promoce 10.7.1964, Karolinum, Praha
 • 1964-1965 postgraduální školení v Ústřední vojenské nemocnici v Praze
 • 1965-1990 katedra radiobiologie Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu J.E. Purkyně (VLVDÚ JEP), od r. 1988 Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně (VLA JEP)
 • 1976-1985 zástupce vedoucího katedry radiobiologie
 • 1986-1987 vedoucí katedry radiobiologie
 • 1985-1987 proděkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • 1987-1990 náčelník-rektor Vojenské lékařské akademie J.E. Purkyně v Hradci Králové
 • 1991 doposud soukromý praktický lékař, Jaroměř
 • 1998 doposud školitel PGS v oboru biofyzika 1.-3.LF UK, Praha
 • 2001-2006 zástupce vedoucího katedry radiologie a toxikologie ZSF JU, České Budějovice
 • 2007 doposud externí profesor sekce katedry radiologie a toxikologie ZSF JU, České Budějovice.
 • Kvalifikace:
 • 1974: CSc. - lékařských věd v oboru biofyzika, VLVDÚ JEP, Hradec Králové
 • 1980: docent biofyziky, VLVDÚ JEP, Hradec Králové
 • 1986: DrSc. - biologických věd v oboru biofyzika, Biofyzikální ústav ČSAV, Brno
 • 1989: profesor biofyziky, LF UJEP, Brno
 • 1990: atestace z vnitřního lékařství, VLVDÚ JEP, Hradec Králové
 • 1991: přiznán kvalifikační stupeň vědeckého pracovníka I ČSAV, Praha
 • 1992: atestace ze všeobecného lékařství, IPVZ, Praha
 • Členství v odborných radách ČSAV a vědeckých radách
 • 1986-1990: člen Rady státního programu základního výzkumu V "Molekulární a buněčná biologie"
 • 1986-1990: člen Rady stěžejního směru V-
 • 6 "Biofyzikální vlastnosti živých systémů a mechanismy jejich interakce s fyzikálními faktory
 • prostředí"
 • 1987-1990 člen Čs. pracovní skupiny pro kosmickou biologii a lékařství "Interkosmos"
 • 1988-1990 člen Vědeckého kolégia lékařských věd ČSAV
 • 1985-1990 člen vědecké rady LF UK v Hradci Králové,
 • 1987-1990 předseda vědecké rady VLA JEP v Hradci Králové
 • 1988-1990 člen vědecké rady náčelníka zdravotnické služby ČSLA
 • 1988-1992 člen Mezinárodního výboru vojenské medicíny a farmacii v Lutychu, Belgie
 • 1986-1990 předseda komise pro obhajoby kandidátských dis. prací ve vědním oboru 15-15-09 biofyzika při VLA JEP v Hradci Králové
 • 1987-1990 člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací ve vědním oboru 15-15-09 biofyzika při Biofyzikálním ústavu ČSAV v Brně

Současné odborné zaměření:

 • biofyzika, experimentální a klinická radiobiologie:chemická radioprotekce, biologické účinky celotělového i místního gama a neutronového ozáření, biodozimetrie, onkologie,interní a všeobecné praktické lékařství

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • SEZNAM OBHÁJENÝH ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O VÝZKUMU
 • Granty Ministerstva národní obrany. Hlavní týl, Zdravotnická služba
 • Řídící pracovní skupina (ŘPS) Z-10, předseda Prof.MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., Univerzita Karlova, Praha, resort MŠ, od roku 1976 Odborná pracovní skupina (OPS)
 • Z 107, předseda Prof.MUDr. Milan Dostál, CSc., od roku 1986 předseda Prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc., Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně, Hradec Králové, resort MNO.
 • 1. MRÁZ, J., ZÁCHVĚJ, J., HANOUSKOVÁ, J., KUNA, P.:
 • Pokus o terapii akutní nemoci z ozáření u psů homologní a autologní kostní dření a antibiotiky a vedlejší účinky některých radioprotetiv. (Výroční zpráva výzkumu.)
 • Hradec Králové, Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav J.E. Purkyně (VLVDÚ JEP), 1968. (15 %)
 • 2. VODIČKA, I., ŠMÍD, A., SVOBODA, V., KUNA, P.,DOSTÁL, M., MORÁVEK, F.: Ochranný účinek mechanicky vyvolané lokální hypoxie kostní dřeně u celotělově ozářených krys. (Závěrečná zpráva výzkumu Z 10-7/3). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1972. 184 s. (20 %).
 • 3. KUNA, P. , DOSTÁL, M., VODIČKA, I., ŠMÍD, A., VONDRÁČEK, V., NERUDA,
 • O., HRADIL, J., NOVÁK, M., FABIANOVÁ, A.: Kardiovaskulární účinky cystaminu, AET, serotoninu a mexaminu u krys.
 • Z 10-2/3). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1973. 131 s. (70 %).
 • 4. VODIČKA, I., KUNA, P., SVOBODA, V.: Závislost radioprotektivního účinku lokální ischemizace kostní dřeně a některých dalších ukazatelů na stupni komprese břicha. (Dílčí závěrečná zpráva výzkumu Z 10-7/3). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1973, 76 s. (25 %).
 • 5. VODIČKA, I., SVOBODA, V., KUNA P,.: Radioprotektivní účinek lokální hypoxie
 • kostní dřeně při různých způsobech celotělového ozáření. (Závěrečná zpráva dílčího
 • úkolu Z 10-7/3). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1975. 73 s. (25 %).
 • 6. KNAJFL, J., VONDRÁČEK, V., MRÁZ, J., ŠMÍD, A., NERUDA, O., BAJGAR, J.,
 • FUSEK, J., KUNA, P., MORÁVEK, F., SEVERA, J.: Použití 4,7,13,16,21,24- hexaoxa-1, 10-diazobicyklo (8,8,8)-hexakosanu v experimentální terapii vnitřní kontaminace. (Závěrečná zpráva výzkumného úkolu Z 10-8/3). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1975, 83 s. (10 %).
 • 7. DOSTÁL, M., BLÁHA, M., HERZA, A., ILENČÍK, M., JIROUŠEK, O.,
 • KAMARÁD, V., KOHN, M., KOUBALÍK, B., KUNA, P., LONSKˇA, V., MORÁVEK, F., MRÁZ, J., PETÝREK, P., SALAVA, J., SVOBODA, V., ŠINDELÁŘ, V.: Rozbor účinnosti radioprotektivní kombinace cystaminu s mexaminem u myší, krys a koz. (Závěrečná zpráva o výzkumu Z 10-2/21). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1975, 618 s. (10 %).
 • 8. SEVERA, J., VONDRÁČEK, V., MRÁZ, J., KUNA, P., MORÁVEK, F., KNAJFL,
 • J., CHMELAŘ, V., HRADIL, J., VACHATOVÁ, V.: Ovlivnění resorpce a retence radionuklidů sloučeninami zirkonia. (Závěrečná zpráva výzkumu Z 10-8/8). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1975, 151 s. (15 %).
 • 9. KNAJFL, J., VONDRÁČEK, V., DOSTÁL, M., NERUDA, O., SEVERA, J., KUNA, P., MOLITOR, M.: Vliv pyrimetinu a kinetika radionuklidů u ozářených a neozářených zvířat. (Závěrečná zpráva úkolu Z 107-003-09). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1977, 87 s. (10 %).
 • Řídící pracovní skupina Z 107, předseda Prof.MUDr. Milan Dostál, CSc., VLVDÚ JEP, Hradec Králové, resort FMNO.
 • 10. DOSTÁL, M., HRDINA, V., KUNA, P., MATOUŠEK, J., ORNST, F.:
 • Radioprotektivní prostředky ochrany před účinky chemických zbraní. Zásady a možnosti jejich využití k ochraně vojsk a týlů frontu spojeneckého složení. (Závěrečná zpráva úkolu VV RM-65-06/2). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1977, 54 s. (20 %).
 • 11. DOSTÁL, M., PETÝREK, P., VONDRÁČEK, V., SEVERA, J., KUNA, P.,
 • SVOBODA, V., NERUDA, O.,, KNAJFL, J., VÁVROVÁ, J., FABIANOVÁ, A.,
 • ŠIMŠA, J.: Analýza oboru a perspektiva prognózy vojenské radiobiologie. (Závěrečná zpráva úkolu LE-VN 01). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1978. (15 %).
 • 12. KUNA, P., DOSTÁL, M., SVOBODA, V., PETÝREK, P., ORAVSKÝ, D.,
 • MOLITOR, M., POHANKA, Z., NERUDA, O., ŠIMŠA, J., FABIANOVÁ, A.,
 • BLÁHA, M., LANGR, F., LONSKÁ, V.: Radioprotekce cystaminem s mexaminem za různých podmínek ozáření. (Závěrečná zpráva úkolu Z 107-001-01). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1978, 276 s. (65 %).
 • 13. JARÝ, J., ZOBÁČOVÁ, A., ŘIHÁKOVÁ, V., DOSTÁL. M., KUNA, P. : Synthesa
 • a ověření nového radioprotektiva. (Závěrečná zpráva úkolu Z 107-001-08), Praha,
 • VŠCHT, 1978, 38 s. (15 %).
 • 14. LEDVINA, M., KŘÍŽALA, J., STOKLASOVÁ, A., PULPÁNOVÁ, J.,
 • KOVÁŘOVÁ, H., HARTMANOVÁ, M., VELEBNÝ, V., KUNA, P. : Studium
 • Vzájemného ovlivnění biotransformace radioprotektiv a jejich kombinací. (Závěrečná zpráva úkolu Z 107-001-06). Hradec Králové, LF UK, 1978, 177 s. (10 %).
 • 15. SUCHÝ, T., NERUDA, O., KUNA, P. : Rekonstrukce poranění velkých
 • končetinových tepen a žil z hlediska válečné chirurgie. (Závěrečná zpráva úkolu LR-
 • -RZ 31-07). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1978. 189 s. (15 %).
 • 16. KUNA, P., DOSTÁL, M., HRDINA, V., FUSEK, J., PETRÁČEK, J., PETÝREK, P.,
 • KNAJFL, J., FABIÁNOVÁ, A.: Snížení nežádoucích účinků cystaminu. (Závěrečná
 • zpráva úkolu Z 107-001-14). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1979, 208 s. (80 %).
 • 17. VONDRÁČEK, V., KNAJFL, J., NERUDA, O., KOČÍ, J., DOSTÁL, M., KUNA, P.,
 • FABIANOVÁ, A.: Vymezení indikací léčebných prostředků k vnitřní kontaminaci
 • v polních podmínkách. (Závěrečná zpráva úkolu Z 107-003). Hradec Králové,
 • VLVDÚ JEP, 1980, 65 s. (10 %).
 • 18. LEDVINA, M., KŘÍŽALA, J., STOKLASOVÁ, A., KOVÁŘOVÁ, H.,
 • BENEŠOVÁ, J., KRATOCHVÍLOVÁ, V., CHMELAŘ, V., KUNA, P. : Biochemic-
 • ká indikace radiačního poškození a jeho redukce radioprotekcí. (Závěrečná zpráva
 • úkolu Z 107-001-18). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1980, 82 s. (10 %).
 • 19. KUNA, P., PETÝREK, P., DOSTÁL, M., SVOBODA, V., ZADÁK, Z., REŠL, M.,
 • ŠIMŠA, J., TICHÝ, M., NERUDA, O., VÁVROVÁ, J., BLÁHA, M., FABIANOVÁ,
 • A., SUCHÁ, J., VODIČKA, I., CHMELAŘ, V.: Radioprotekce a komplexní léčba
 • nemoci z ozáření u velkých laboratorních zvířat po jednorázovém a opakovaném celo-
 • tělovém ozáření. (Závěrečná zpráva úkolu Z 107-001-13, Z 107-002-10). Hradec
 • Králové, VLVDÚ JEP, 1980, 161 s. (55 %).
 • 20. SVOBODA, V., DOSTÁL, M., KUNA, P., PETÝREK, P., SKOPEC, F.: Studium
 • radiačního poškození při lokálním ozáření oblasti hlavy. (Závěrečná zpráva úkolu
 • Z 107-002-11). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1980. (20 %).
 • 21. HRDINA, V., PETRÁČEK, J., KUNA, P. : Studium oběhových a respiračních funk-
 • cí u otravy 3-chinuklidil-benzilátem (BZ). (Závěrečná výzkumná zpráva úkolu
 • Z 107-003). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1980, 93 s. (10 %).
 • 22. LEDVINA, M., STOKLASOVÁ, A., KOVÁŘOVÁ, H., KŘÍŽALA, J., HARTMA-
 • NOVÁ, M., CHMELAŘ, V., VELEBNÝ, V., KUNA, P. , PETÝREK, P.: Studium
 • Mechanismu radioprotektivního účinku radioprotektiv sledováním biochemických
 • Systémů podmiňujících ochranný efekt. I. část. (Závěrečná zpráva úkolu VP 107-
 • -212-09). Hradec Králové, LF UK, 1982, 77 s. (10 %).
 • 23. PETÝREK, P., KUNA, P., DOSTÁL, M., NERUDA, O., POSPÍŠIL, J., VEJBORA,
 • O., ŽĎÁNSKÝ, P., KAMARÁD, V., DLABAČ, V., KŘÍŽALA, J., KUBÍČEK, J.,
 • TUSCANY, R., ROZSÍVAL, P.: Metodická příprava experimentu na velkých labora-
 • torních zvířatech po ozáření v gama neutronovém poli reaktoru VVR-S. (Závěrečná
 • zpráva úkolu VP 107-212-02). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1982, 85 s. (20 %).
 • 24. VOLENEC, K., VODIČKA, I., CHMELAŘ, V., ZIMA, M., GAŠOVÁ, Z., JANDÍK,
 • J., REJCHRT, P., VAŠÁK, Z., PETRÁČEK, J., KUNA, P., SVOBODA, V., SKO-
 • PEC, F., ŠULCOVÁ, M., HARTMANOVÁ, M.: Studium radiačního poškození a je-
 • ho úprava při lokálním ozáření hlavy krys chráněných cystaminem a analýza hemody-
 • namických změn. (Závěrečná zpráva úkolu VP 107-212-07). Hradec Králové, LF UK,
 • 1982, 124 s. (10 %).
 • 25. DOSTÁL, M., SVOBODA, V., KUNA, P., PETÝREK, P.: Vyhodnocení dostupných
 • poznatků o zvláštnostech radiačního poškození při neutronovém ozáření. (Průběžná
 • výzkumná zpráva VV-RE-60-11-03). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1982, 50 s.
 • (25 %).
 • 26. VONDRÁČEK, V., DOSTÁL, M., KUNA, P., SVOBODA, V., PETRÁČEK, J.,
 • REŠL, M., SEVERA, J., KNAJFL, J., NERUDA, O., ŠIMŠA, J.: Radiobiologické
 • Aspekty opakované vnitřní kontaminace radionuklidy. (Závěrečná zpráva úkolu
 • VP 107-213-01). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1982. (10 %).
 • 27. DOSTÁL, M., KUNA, P., PETÝREK, P., NERUDA, O.: Zvláštnosti radiačního
 • poškození při používání nových jaderných zbraní. (Závěrečná zpráva úkolu VV-RM-
 • -60-11-02). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1983, 58 s. (20 %).
 • 28. BLÁHA, M., KONEČNÝ, B., SUCHÝ, T., CIGÁNEK, L., DBALÝ, V., JANÁK, J.,
 • ZELENÝ, M., SKALA, E., KUNA, P.: Zvláštnosti léčebně odsunového zabezpečení
 • při používání nových jaderných zbraní. (Závěrečná zpráva úkolu VV-RM-60-11-02).
 • Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1983, 58 s. (10 %).
 • 29. PETÝREK, P., DOSTÁL, M., KUNA, P., SVOBODA, V., REŠL, M., VÁVROVÁ,
 • J., ŠIMŠA, J., SKOPEC, F., NERUDA, O., PODZIMEK, F., KNAJFL, J., TICHÝ, M.:
 • Radiční poškození po gamaneutronovém ozáření, jeho patogeneza a ovlivnění fyzikál-
 • ním stíněním. (Závěrečná zpráva úkolu VP 107-212-02). Hradec Králové, VLVDÚ
 • JEP, 1984. 446 s. (20 %).
 • 30. NERUDA, O., PODZIMEK, F., SKOPEC, F., SEVERA, J., DOSTÁL, M., KUNA, P.,
 • PROUZA, Z., HEŘMANSKÁ, J., SPURNÝ, F., BÁRTA, K., ŠKUBAL, A., NIKODÉ-
 • MOVÁ, D., HRABOVCOVÁ, A., PITTERMAN, P., VINCOUR, J., BÉM, P.:
 • Zabezpečení a dozimetrie ozařování laboratorních zvířat na jaderném reaktoru VVR-S
 • a cyklotronu U 120 M. (Závěrečná zpráva úkolu VP 107-213-13). Hradec Králové,
 • VLVDÚ JEP, 1984, 80 s. (10 %).
 • 31. KUNA, P., DOSTÁL, M., PETÝREK, P., SEVERA, J., SVOBODA, V., REŠL, M.,
 • PETRÁČEK, J., ŠIMŠA, J., NERUDA, O., KNAJFL, J., PODZIMEK, F., VÁVROVÁ,
 • J., SKOPEC, F.: Radioprotekce kritických orgánů a tkání před gamaneutronovým
 • ozářením. (Závěrečná zpráva úkolu VP 107-212-01). Hradec Králové, VLVDÚ JEP,
 • 1984, 120 s. (70 %).
 • 32. LEDVINA, M., KOVÁŘOVÁ, H., STOKLASOVÁ, A., DOSTÁL, M., KUNA, P.,
 • PETÝREK, P.: Sledování změn parametrů redoxního metabolismu v tkáních psů ozá-
 • řených neutronovým zářením nebo supraletálními dávkami gama záření. (Závěrečná
 • zpráva výzkumu). Hradec Králové, LF UK, 1984, 45 s. (10 %).
 • 33. REŠL, M., DOSTÁL, M., PETÝREK, P., KUNA, P., NERUDA, O., PODZIMEK, F.:
 • Morfologie postradiačních změn radiosenzitivních tkání navozených gama a gama-
 • -neutronovým ozářením králíků a psů. (Průběžná výzkumná zpráva úkolu VP 107-212-
 • -02). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1984, 126 s. (10 %).
 • 34. VOLENEC, K., VODIČKA, I., REJCHRT, P., KUNA, P., PETRÁČEK, J., KILIÁN,
 • J., CHMELAŘ, V., ZIMA, M., HARTMAN, M., JANDÍK, J., ČERMÁK, J., MALEC,
 • R., MARTÍNKOVÁ, J., MACEK, K.: Hemodynamické změny za různých experimen-
 • tálních podmínek. Problematika monitorování celkových a lokálních oběhových para-
 • metrů a jejich automatizace u malých laboratorních zvířat. (Průběžná výzkumná zpráva
 • úkolu VP 107-212-07). Hradec Králové, LF UK, 1984. 65 s. (10 %).
 • 35. VOLENEC, K., VODIČKA, I., CHMELAŘ, V., ZIMA, M., REJCHRT, P., HART-
 • MAN, M., JANDÍK, J., KUNA, P., SVOBODA, V., PETRÁČEK, J., ŠULCOVÁ, M.,
 • JUKL, M., KILIÁN, J.: Analýza účinků cystaminu a gamafosu při různém způsobu
 • podání u krys. (Závěrečná výzkumná zpráva úkolu VP 107-212-07). Hradec Králové,
 • LF UK, 1985, 77 s. (10 %).
 • 36. LEDVINA, M., STOKLASOVÁ, A., KOVÁŘOVÁ, H., HARTMANOVÁ, M.
 • KUNA, P., CHMELAŘ, V.: Studium mechanismů radioprotektivního účinku radiopro-
 • tektiv sledováním biochemických systémů podmiňujících ochranný efekt. (Závěrečná
 • výzkumná zpráva úkolu VP 107-212-09). Hradec Králové, LF UK, 1985, 73 s. (10 %).
 • 37. LEDVINA, M., STOKLASOVÁ, A., KOVÁŘOVÁ, H., HARTMANOVÁ, M.,
 • KUNA, P., CHMELAŘ, V.: Ochrana před celotělovým nerovnoměrným a místním gama a neutronovým ozářením, patogeneze poškození a jeho léčba. (Závěrečná výzkumná zpráva úkolu VP 107-212). Hradec Králové, LF UK, 1985, 30 s. (10 %).
 • 38. NERUDA, O., PODZIMEK, F., SEVERA, J., PETÝREK, P., KUNA, P., SKOPEC, F.
 • PROUZA, Z., HEŘMANSKÁ, J.: Ozařování laboratorních zvířat neutrony na izochronním cyklotronu U-120 M. (Závěrečná zpráva úkolu VP 107-213-13). Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1985, 66 s. (10 %).
 • 39. NAVRÁTIL, L., BLEHOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, H., DYLEVSKÝ, I., HLAVATÝ, V.,HLOUŠKOVÁ, D., KUNA, P., PILECKÁ, N., PROUZA, Z., RAKOVIČ, M.: Vliv termického poškození kůže na trombopoezu a hemostázu při akutním radiačním syndromu včetně studie míry radiačního poškození kůže v závislosti na dávce záření a její frakcionace (úkol zvláštního plánu). 1.LF UK Praha - VLA JEP Hradec Králové, 1992.
 • 40. NAVRÁTIL, L., DRBOHLAVOVÁ, H., DYLEVSKÝ, I., HLAVATÝ, V., KUNA, P., PROUZA, Z., RAKOVIČ, M.: Míra radiačního poškození kůže v závislosti na dávce záření a její frakcionaci a možnosti preventivních opatření (úkol zvláštního plánu). 1. LF UK Praha - VLA JEP Hradec Králové, 1992.
 • 41. NAVRÁTIL, L., DYLEVSKÝ, I., KUNA, P., HAVRÁNKOVÁ, R., PILECKÁ, N., SCHEINOST, O., ŠKOPEK, J.: Inovace bakalářského programu "Aplikované radiobiologie a toxikologie". Grantový projekt FRVŠ 1903/2003, ZSF JU, České Budějovice, 2003.
 • 42. NAVRÁTIL, L., PILECKÁ, N., KUNA, P., HAVRÁNKOVÁ, R., ŠKOPEK, J.: Inovace magisterského studijního programu "Krizová radiobiologie a toxikologie". Grantový projekt FRVŠ 471/2005, ZSF JU, České Budějovice, 2005.
 • 43. URBAN, R., NAVRÁTIL, L., KUNA, P., KOWALA, E., NAVRÁTIL, J., URBANOVÁ, R.: Finanční prognóza zdrojů pro financování zahraniční pomoci. Projekt Ministerstva financí ČR 3/2002, Vyškov, 2003.
 • 44. SINGER, J., NAVRÁTIL, L., KUNA, P., HAVRÁNKOVÁ, R., KOC, J.: Výuková laboratoř osobní dozimetrie. Grantový projekt FRVŠ 218/2006, ZSF JU, České Budějovice, 2006.

Osobní zájmy:

 • Divadlo, historická literatura
 • Plavání, turistika