Nacházíte se zde: Úvod > Members > veleminsky > Publikace

Publikace

 PUBLIKACE

 

ABSTRAKTA

 1. VELEMÍNSKÝ, M., LINDNER I., BERKOVÁ, M., BLAŽEK, K. (1972). Perinatál- ně vzniklé subkapsulární hematomy jater.
 2. VELEMÍNSKÝ, M., HAUSNER, O., MÍKOVÁ, L. (1973). Zkušenosti s jednodu- chou semikvantitativní metodou na zjištění významné bakteriurie. Prak- tický lékař 53, č. 14.
 3. VELEMÍNSKÝ, M. (1996). Současná neonatologie v ČR. 2. český pediatric- ký kongres, 25.–28. 9. 1996. Čs. Pediat 51, Suppl. 1, s. 64.
 4. HANZL, M., VERNER, M., VELEMÍNSKÝ, M., ČERMÁKOVÁ, M. (1998). Prak- tické využití cytokinů. XVII. neonatologické dny s mezinárodní účastí, Čes- ké Budějovice, Neonatologické listy, 4, č. 3.
 5. UNZEITIG, V., VELEMÍNSKÝ, M. (1998). Návrh na metodický pokyn při výskytu infekce vyvolané kmeny Streptococcus agalactiae v těhotenství a u novorozence. XVII. neonatologické dny s mezinárodní účastí, České Budějovice, Neonatologické listy, 4, č. 3.
 6. VELEMÍNSKÝ, M. (2002). Suprapubic puncture in newborn. Abstract book of 11th International Workshop on Neonatal Nephrology.
 7. BOLEDOVIČOVÁ, M., VELEMÍNSKÝ, M., MACHOVÁ, A., NOVÁKOVÁ, D., DVOŘÁČKOVÁ, O., SCHÖNBAUEROVÁ, A., MOJŽÍŠOVÁ, A., SAMCOVÁ, P. (2014). Výživa v kontexte sociálnych determinant v rodinách s deťmi. Obe- zitologie a bariatrie 2014 (abstrakta).
 8. BOLEDOVIČOVÁ, M., VELEMÍNSKÝ, M., MACHOVÁ, A., NOVÁKOVÁ, D., SCHÖNBAUEROVÁ, A., DVOŘÁČKOVÁ, O., MOJŽÍŠOVÁ, A., SAMCOVÁ, P. (2014). Preventive Care in Families with Children in the South Bohemian Region. Abstrakt book The Present and the Future of Nursing and Midwi- fery.
 9. BOLEDOVIČOVÁ, M., VELEMÍNSKÝ, M., MACHOVÁ, A., NOVÁKOVÁ, D. (2015). Problematika šikany školských detí z pohľadu ošetrovateľstva. Zdravotníctvo a sociálna práca.

 

CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY

 1. LÁVIČKOVÁ, M., ŠESTÁK, M., ČAPKOVÁ, M., VELEMÍNSKÝ, M. (2004). Bez- pečný cyklista.
 2. VELEMÍNSKÝ, M. (2013). První pomoc jako prevence vzniku zdravotního poškození. Lékařská služba první pomoci Třeboň.

 

ČLÁNKY V PERIODIKU – tuzemské

 1. VELEMÍNSKÝ, M. (1970). Příspěvek k diferenciální diagnostice bakteriurie a pyurie u děvčat. Prakt. lék. 50, 2: 48.
 2. VELEMÍNSKÝ, M., BLAŽEK, K. (1970). Poznámka k článku dr. J. Lhotáka et al. – Alkalizační léčba novorozenců. Čs. pediat. 25, 11, s. 556.
 3. VELEMÍNSKÝ, M. (1970). Subkapsulární hematom jater u dvou novorozen- ců. Čs. pediat. 25, č. 2, s. 95.
 4. VELEMÍNSKÝ, M. (1972). Diagnosticko-léčebná náplň a problematika dět- ských nefrologických poraden. Prakt. lék. 52, 1: 12.
 5. LINDNER, I., TAUŠEK, V., VELEMÍNSKÝ, M. (1972). Rané a pozdní následky perinatálního poškození plodu. Čs. gynekologie 37, 6, s. 385–386.
 6. VELEMÍNSKÝ, M., SMRČKA, J. (1972). Příspěvek k indikacím mikční cys to- radiouretrografie v nemocniční pediatrické praxi. Prakt. lék. 52, 21, s. 802– 803.
 7. VELEMÍNSKÝ, M. (1973). Dnešní možnosti diagnózy infrapelvických uro- logických obstrukcí z hlediska nemocniční pediatrie. Prakt. lék. 53, č. 13, s. 503.
 8. VELEMÍNSKÝ, M., HOVORKA, V., CANDROVÁ, E. (1973). Možnost diferen- ciální diagnózy mezi obstrukční žloutenkou a hepatitidou v časném věku pomocí duodenální sondy. Prakt. lék. 53, č. 10, s. 383–384.
 9. VELEMÍNSKÝ, M. HAUSNER, O., MÍKOVÁ, L. (1973). Zkušenosti s jednodu- chou semikvantitativní metodou na zjištění významné bakteriurie. Prakt. lék. 53, č. 14, s. 556.
 10. VELEMÍNSKÝ, M., LINDNER, I., BLAŽEK, K. (1973). Subkapsulární hematom jater novorozenců a epilepsie matky. Čs. neurolog. 36, č. 4, s. 242–245.
 11. VELEMÍNSKÝ, M. (1973). Pomočuje se ještě vaše dítě? KÚNZ České Budě- jovice – OZV.
 12. VELEMÍNSKÝ, M. et al. (1973). K článku Kvantitativní bakteriurie u novoro- zenců. Čs. ped. 28, 11, s. 629.
 13. VELEMÍNSKÝ, M. (1974). Milá maminko. KÚNZ-OZV Č. Budějovice.
 14. VELEMÍNSKÝ, M. (1974). Příspěvek k současným problémům chronicky re- cidivujících infekcí močových cest a ledvin u dětí. Prakt. lék. 54, 6, s. 207– 208.
 15. BLAŽEK, K., VELEMÍNSKÝ, M., MAŠKOVÁ, M., KYSELOVÁ, J. (1974). Pre- vence zubního kazu fluoridací u novorozenců. Prakt. lék. 54, č. 18, s. 663– 666.
 16. BROŽ, J., VELEMÍNSKÝ, M., DALÍK, P., BICAN, J., SMRČKA, J. (1974). Vý- znam izotopové nefrografie pro indikaci vylučovací urografie u dětí. Čs. ped. 29, 10.
 17. VELEMÍNSKÝ, M., HAUSNER, O. (1975). Použití Urogloxu k zjištění vý- znamné bakteriurie v pediatrické praxi. Čs. ped. 30, č. 5, s. 243–244.
 18. BLAŽEK, K., VELEMÍNSKÝ, M. (1975). Konference o nosokomiálních infek- cí na novorozeneckých úsecích. České Budějovice, Čs. pediat. 30, č. 1–2, s. 76.
 19. VELEMÍNSKÝ, M., BLAŽEK, K. (1975). Nosokominální střevní infekce na no- vorozeneckých odděleních. Prakt. Lék. (Praha), 55, č. 7, s. 261–263.
 20. BLAŽEK, K., VELEMÍNSKÝ, M., BŘÍZOVÁ, M., SEKYROVÁ, I., LEBEDOVÁ, I. (1975). Nosokomiální výskyt infekcí vyvolaných E. coli 0 111 na oddělení nedonošených dětí. Čs. pediat. 30, č. 3, s. 105–108.
 21. VELEMÍNSKÝ, M., BLAŽEK, K., SOMEROVÁ, E., KASALOVÁ, D. (1975). Me- diastinální emfyzém u novorozence. Čs. pediatrie, 30, č. 1–2, s. 60–62.
 22. VELEMÍNSKÝ, M., LUZNICZKOVÁ, B. (1975). Spolupráce dětského nefrolo- ga s dětským gynekologem, Čs. Gynekologie 40, 2, s. 111–112.
 23. VELEMÍNSKÝ, M. (1976). K včasné diagnóze chronické pyelonefritidy v te- rénní pediatrické praxi. Praktický lékař 56, č. 10.
 24. VELEMÍNSKÝ, M., MAŠEK, Z., POKORNÁ, V. (1976). Některé problémy po- sudkové činnosti u dětí a mladistvých s onemocněním ledvin. Čs. pediat. 31, 1, s. 35–36.
 25. VELEMÍNSKÝ, M., BLAŽEK, K. (1976). Zavedení komplexní péče o rizikové a patologické novorozence v podmínkách Krajské nemocnice v Českých Budějovicích. Čs. pediat. 26, č. 4, s. 196–197.
 26. VELEMÍNSKÝ, M., HAUSNEROVÁ, S., LINDNER, I., BLAŽEK, K., KRYKORKA, K. (1976). Použití ampicilinu v prevenci vzniku prenatálních infekcí. Čs. pe- diat., 31, č. 1, s. 42.
 27. VELEMÍNSKÝ, M. (1976). Význam stenózy močové trubice u děvčat z hle- diska praktické nefrologie. Prakt. lék. 56, 20, s. 745–746.
 28. VELEMÍNSKÝ, M., TUŠLOVÁ, A. (1976). Nebezpečí popálenin při ošetřová- ní rizikových novorozenců v inkubátoru „Medicor-Budapest“. Čs. pediat- rie, 31, č. 4, 226.
 29. BÁRTA, M., VELEMÍNSKÝ, M. (1977). Příspěvek k rentgenové diagnostice obstrukčních uropatií dolních močových cest v dětském věku. Čs. radiol. 31, 6, s. 409–414.
 30. VELEMÍNSKÝ, M., KRYKORKA, P., BLAŽEK, K., LINDNER, I. (1977). Epilep- sie a těhotenství. Čs. neurolog. 40/73, č. 6, s. 411–414.
 31. ROCH, P., TESAŘOVÁ, Z., ELIÁŠEK, J., VELEMÍNSKÝ, M., HUDLERO, L. (1977). Detekce bakterií s navázanou protilátkou (antibody-coated bacte- ria) v diagnostice infekcí močových cest. Čs. epidemiol. 26, 1.
 32. VELEMÍNSKÝ, M., LINDNER, J., BLAŽEK, K., KRYKORKA, P. (1977). Prena- tální aplikace Celestonu v prevenci vzniku hyalinních membrán. Čs. gyne- kologie, 42, č. 1, s. 48–50.
 33. BLAŽEK, K., VELEMÍNSKÝ, M. (1978). Katetrizace pupečníkové žíly u novo- rozence a nebezpečí kontaminace. Čs. pediat. 33, č. 3, s. 152–156.
 34. ŘÍHA, F., VELEMÍNSKÝ, M., RERYCHOVÁ, S., SMRČKA, J. (1978). Smrtelná otrava tříletého děvčátka Prothiadenem Spofa. Čs. pediat. 33, č. 7, s. 406– 407.
 35. VELEMÍNSKÝ, M., ŘÍHA, F. (1979). Návrh komplexní péče o děti s one- mocněním ledvin a močových cest v Jihočeském kraji, Čs. pediat. 34, č. 5, s. 302–303.
 36. VELEMÍNSKÝ, M., HOUSNER, O., NOVÁKOVÁ, E. (1979). Nozokomiální vý- skyt Salmonella agona na úseku pro novorozence s nízkou porodní váhou a jednotce intenzivní péče. Čs. pediat. 34, č. 6, s. 347–348.
 37. ŘÍHA, F., VELEMÍNSKÝ, M., NOVÁKOVÁ, E. (1979). Mukokolpos u novoro- zence s následnou těžkou retencí moči. Čs. pediat. 34, č. 8, s. 478–479.
 38. VELEMÍNSKÝ, M., ŘÍHA, F., NOVÁKOVÁ, E., ŽIŽKA, K. (1979). Exophtalos – makroglosie – gigantismus EMG syndrom. Čs. pediat. 34, č. 7, s. 421–422.
 39. VELEMÍNSKÝ, M., SCHACHERL, O., BERKOVÁ, M. (1981). Význam histolo- gického nálezu chorioamnitidy pro perinatální mortalitu a morbiditu. Čs. pediat. 36, č. 12, s. 704–706.
 40. VELEMÍNSKÝ, M. (1981). Na úrazy a otravy umírají děti zbytečně! KÚNZ České Budějovice – OZV.
 41. POTUŽNÍK, V., VELEMÍNSKÝ, M. (1982). Kapilární hemokultury u novoro- zenců, Čs. pediat. 37, č. 7, s. 383–385.
 42. VELEMÍNSKÝ, M., MELICHAR, V., VOCEL, J. (1983). Sborník VI. neonatolo- gických dnů. KUNZ České Budějovice.
 43. VELEMÍNSKÝ, M. (1984). Příspěvek k otázce účinku hydantoinátů na plod. Prakt. lék. (Praha), 64, č. 18, s. 691–692.
 44. VELEMÍNSKÝ, M., PAŘÍZEK, J., POTUŽNÍK, V. (1984). Bakteriologické vy- šetřování pupečníkové krve a jeho klinický význam. Čs. gynekologie, 49, č. 7, s. 475–478.
 45. VELEMÍNSKÝ, M., HOUSNER, O. (1986). Nozokomiální infekce vyvolané kmeny Klebsiella pneumoniae na novorozeneckém úseku a úseku pro no- vorozence s nízkou porodní hmotností. Čs. pediat. 41, č. 3, s. 140–143.
 46. VELEMÍNSKÝ, M. (1986). Sonografická diagnostika močových cest a led- vin v dětském a dorostovém věku. Prakt. lék. 66, č. 11, s 423–425.
 47. VELEMÍNSKÝ, M., BÁRTA, M., SCHACHERL, O., PROKOPEC, V. (1986). So- nografické vyšetřování hlaviček novorozenců a kojenců přístrojem SAL 20 (fy Thosiba). Čs. pediat. 41, č. 4, s. 208–211.
 48. VELEMÍNSKÝ, M. (1987). Příčiny neúspěchů umělé řízené ventilace na jed- notce intenzivní péče v Českých Budějovicích. Čs. pediat. 42, č. 12, s. 739– 740.
 49. VELEMÍNSKÝ, M.,  ELIÁŠEK,  J.  (1989).  Hodnocení  zdravotní,  pracovní a tělesné schopnosti dětí a dospívajících s nefrologickým onemocněním. Prakt. lék., 69, č. 11, s. 411–412.
 50. VELEMÍNSKÝ, M. (1990). Zpráva ze studijního pobytu ve státě Michigan a New York. Čs. pediat. 45, č. 10, s. 63 –638.
 51. VELEMÍNSKÝ, M. (1991). Zkušenosti s režimem mytí rukou na novoroze- neckých odděleních. Čs. pediat. 46, č. 2, s. 106.
 52. VELEMÍNSKÝ, M. (1991). Využití Limutus Amebocyte Lysate (LAL test) pro včasnou a rychlou diagnózu peri- a neonatální infekce. Čs. pediat. 46, č. 2, s. 107–108.
 53. ZOBAN, P, VELEMÍNSKÝ, M., ČERNÝ, M. (1992). Léčba novorozenců mi- motělní membránovou oxygenací. Čs. pediat. 47, č. 3, s. 137–140.
 54. VELEMÍNSKÝ, M. (1996). Hodnoty významné bakteriurie u novorozenců. Čs. pediatrie, 51, č. 11, 674–679.
 55. VELEMÍNSKÝ, M., HANZL, M. (1996). Neonatologický edukační program. Modul IV. Infekce plodu a novorozence. Česká neonat. spol., Česká pedia- trická spol., Slovenská pediatrická spol., Thrasher research fund, Salt Lake City, Utah, U.S.A., s. 70–126.
 56. VELEMÍNSKÝ, M. (1997). 7. mezinárodní kongres v neonatální nefrologii v Římě 3.–5. dubna 1997. Neonatologické listy 3/1997, s. 208–209.
 57. VELEMÍNSKÝ, M., HANZL, M. (1998). Algoritmus vyšetřování anechogen- ních cystických útvarů v dutině břišní u novorozenců. Neonatologické zvesti, 2, č. 2, s. 66–67.
 58. VELEMÍNSKÝ, M. (1998). Suprapubická punkce u novorozenců. Neonato- logické zvesti 2, č. 2, s. 67–68.
 59. VELEMÍNSKÝ, M. (1998). Příspěvek k hodnocení perinatální a neonatální úmrtnosti za rok 1996. Neonatologické listy 4, č. 1, s. 42–43.
 60. VELEMÍNSKÝ, M. (1998). Připomínka k metodickému návrhu dr. Melkové o ošetření pupečního pahýlu a pupeční jizvy. Neonatologické listy 4, č. 1, s. 50.
 61. KOVAŘÍK, J., DUNOVSKÝ, J., VELEMÍNSKÝ, M., NEUBAUEROVÁ, R., PAZ- LAROVÁ, H. (2000). První výsledky výzkumu právního povědomí a pojetí práva u českých dětí. Náhradní rodinná péče, č. 1, s. 43–45.
 62. NEUBAUEROVÁ, R., JEŽEK, D., HANUŠ, P., MATĚJČEK, Z., VELEMÍNSKÝ, M. (2000). Využití psa na letním dětském integračním táboře Hradce. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), č. 1, s. 62–65.
 63. MOJŽÍŠOVÁ, A., LACINOVÁ, L.., ŠEMBEROVÁ, J., VELEMÍNSKÝ, M. (2000). Model canisterapie. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), č. 4, s. 215–219.
 64. VOŠALÍK, P., VELEMÍNSKÝ, M. (2001). Všeobecná deklarace o lidském ge- nomu a lidských právech. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), č. 2, s. 129– 133.
 65. VELEMÍNSKÝ, M., TÓTHOVÁ, V. (2001). Inovace výuky klinických a prekli- nických předmětů na ZSF JU v Českých Budějovicích – obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), č. 4, s. 242–254.
 66. MOJŽÍŠOVÁ, A., KALINOVÁ, V., ŠVESTKOVÁ, R., VELEMÍNSKÝ, M. (2001). Canisterapie jako součást opatření směřující ke zlepšení kvality života dětí se sociálním handicapem a psychosomatickým onemocněním. Sociálna práca a zdravotníctvo, roč. 3, č. 5, s. 20–27.
 67. SÁK, P., VELEMÍNSKÝ, M., HANZL, M., VELEMÍNSKÝ M. Jr. (2001). Význam centralizace pre vysledek perinatalnej úmrtnosti v regionálním perinato- logickém centru v Českých Budějovicích. Neonatologické zvesti č. 1, s. 31– 35.
 68. MOJŽÍŠOVÁ, A., ŠVESTKOVÁ, R., VELEMÍNSKÝ, M. (2002). Canisterapie v praxi. Náhradní rodinná péče, č. 1, s. 34.
 69. MOJŽÍŠOVÁ, A., ŠVESTKOVÁ, R., VELEMÍNSKÝ, M. (2002). Canisterapie jako součást opatření směřující ke zlepšení kvality života dětí se sociálním handicapem a psychosomatickým onemocněním. Sociálna práca a zdra- votníctvo, roč. 3, č. 1-2, s. 78–88.
 70. PETR, P., VELEMÍNSKÝ, M., SOUKUPOVÁ, A., KALOVÁ, H., VONDROUŠ, P. (2002). Organizování a management hromadných zdravotnických akcí. Závislosti a my, roč. 3, č. 9, s. 8–12.
 71. BLAŽKOVÁ, I., VELEMÍNSKÝ, M. (2002). Světová konference v Amsteroda- mu na téma Utonutí. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), č. 4, s. 213.
 72. ADÁMKOVÁ, V., VELEMÍNSKÝ, M., JANDA, J., SKIBOVÁ, J., NOVÁ, J., SEE- MAN, J. (2002). Hodnoty krevního tlaku u vzorku sedmnáctiletých osob v České republice. Vox Pediatrie, roč. 2, č. 4, s. 28–35.
 73. NENCKA, P., BLAŽKOVÁ, I., VELEMÍNSKÝ, M. (2002). Prevence úrazů na komunitní úrovni – zkušenosti z Rakouska. Aktuality v prevenci úrazů, roč. 1, č. 1, s. 4.
 74. LAVIČKOVÁ, M., VELEMÍNSKÝ, M. (2003). Informovanost rodičů o preven- ci úrazů a otrav. Aktuality v prevenci úrazů, roč. 3, č. 4, s. 5–7.
 75. VELEMÍNSKÝ, M., VURM, V., VÁPENÍKOVÁ, D., DOLISTA, J., PAPÁČEK, B. (2003). Minulost, současnost a budoucnost vývoje vědecké činnosti ZSF JU v Českých Budějovicích. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), roč. 5, č. 4, s. 290–295.
 76. VELEMÍNSKÝ, M., KOLÁŘOVÁ, P., JANDA, J., SEEMAN, T., SKIBOVÁ, J., ADÁMKOVÁ, V. (2003). Hodnoty krevního tlaku u dětí v České republice. Detský lekár, roč. 10, č. 2, s. 16.
 77. MOJŽÍŠOVÁ, A., VELEMÍNSKÝ, M., TÓTHOVÁ, V., KOZLOVÁ, L., KAHOUN,V. (2003). Středoškoláci a vysokoškoláci v oblasti sociální péče. Sociální péče, roč. 4, č. 3, s. 4–5.
 78. ADÁMKOVÁ, V., VELEMÍNSKÝ, M., JANDA, J., SKIBOVÁ, J., NOVÁ, J., SEE- MAN, T. (2003). Hodnoty krevního tlaku u vzorku sedmnáctiletých osob v České republice. Pediatrie pro praxi, roč. 6, č. 4, s. 346–348.
 79. ADÁMKOVÁ, V., VELEMÍNSKÝ, M., SKIBOVÁ, J. (2004). Hodnoty krevního tlaku u dětí (0–17 roků) v České republice. Cor et Vasa, roč. 4, č. supple- ment, s. 209.
 80. ADÁMKOVÁ, V., VELEMÍNSKÝ, M. (2004). Hodnoty krevního tlaku dětí (0–18 let) v České republice. Vox Pediatriae, roč. 12, č. 2, s. 38–40.
 81. ČAPKOVÁ, M., VELEMÍNSKÝ, M., BENEŠOVÁ, V., GRIVNA, M. (2004). Úrazy spojené s vodou – utonutí a téměř utonutí v České republice 2001–2002. Praktický lékař, roč. 84, č. 3, s. 121–126.
 82. STUDENOVSKÝ, P., VELEMÍNSKÝ, M. (2004). Střídavá a společná péče v praxi. Náhradní rodinná péče, roč. 7, č. 3, s. 30–32.
 83. HAK, J., VELEMÍNSKÝ, M. (2005). Je vhodná renesance zavinovaček? Děti a my, roč. 35, č. 5. s. 56–57.
 84. ČAPKOVÁ, M., VELEMÍNSKÝ, M., BENEŠOVÁ, V., GRIVNA, M. (2005). Děti, mládež a úrazy související s vodou. Česko-slovenská pediatrie, roč. 60, č. 4, s. 232–243.
 85. VELEMÍNSKÝ, M., VELEMÍNSKÝ, M Jr. (2005). Muž, žena a těhotenství. Prevence sociálně nežádoucích jevů, č. 4, s. 16–23.
 86. VELEMÍNSKÝ, M., HUDÁČKOVÁ, A. (2006). K problematice uspokojová- ní potřeb u jedinců vietnamské a čínské minority v hraničních situacích. Zdravotníctvo a sociálna práca, č. 3, s. 66.
 87. NOVÁKOVÁ, D., VELEMÍNSKÝ, M. (2006). Nestandardní hodnoty tlaku krve u dětí jako riziko vzniku kardiovaskulárního onemocnění. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), roč. 8, č. 2, s. 384–388.
 88. KALINOVÁ, V., EISERTOVÁ, J., VELEMÍNSKÝ, M. (2006). Léčba „psí lás- kou“. Děti a my, roč. 36, č. 5, s. 46–48.
 89. HUDÁČKOVÁ, A., VELEMÍNSKÝ, M. (2007). Prevence zdraví ve vietnamské minoritě. Zdravotníctvo a sociálna práca, roč. 2, č. 3, s. 26.
 90. ADÁMKOVÁ, V., LÁNSKÁ, V., SUCHÁNEK, P., HUBÁČEK, JA., ZIMMELOVÁ, P., VELEMÍNSKÝ, M., KOUDELKOVÁ, V. (2007). Ovlivnění hmotnosti pohy- bovou aktivitou. Vnitřní lékařství, roč. 53, č. 12, s. 1360.
 91. TÓTHOVÁ, V., SEDLÁKOVÁ, G., VELEMÍNSKÝ, M., KOTASKOVÁ, L., BUB- NÍKOVÁ, H. (2007). Aspekty životního stylu vietnamské a čínské minority. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), č. 2, s. 221–229.
 92. VELEMÍNSKÝ, M. (2008). Etická a právní problematika v neonatologii. Pre- natalne dieťa, roč. 1, č. 1, s. 7–9.
 93. VELEMÍNSKÝ, M., SCHWARZOVÁ, L., TÓTHOVÁ, V., TROUPOVÁ, J. (2009). Ošetřovatelská péče o novorozence v Anglii. Česko-slovenská pediatrie, roč. 64, č. 12, s. 664–668.
 94. VELEMÍNSKÝ, M.,  VELEMÍNSKÝ,  M.  (2009).  Presumpce  viny  či  neviny u žen, které po porodu usmrtily novorozence. Prevence úrazů, otrav a ná- silí, č. 1, s. 7–13.
 95. TOPINKA, J., UHLÍŘOVÁ, K., LÍBALOVÁ, H., MILCOVÁ, A., SCHMUCZERO- VÁ, J., VELEMÍNSKÝ, M., ŠRÁM, R. (2010). Genotoxicita a změny genové exprese indukované prachovými částicemi v lidských buněčných liniích. Ochrana ovzduší, roč. 22, č. 5–6, s. 8–13.
 96. VELEMÍNSKÝ, M., VELEMÍNSKÝ, M. (2010). Některé kontroverze v gyne- kologii a porodnictví. Česko-slovenská pediatrie, roč. 65, č. 10, s. 616–619.
 97. PRŮCHOVÁ, D., VELEMÍNSKÝ, M. (2010). Syndrom třeseného dítěte. Čes- ko-slovenská pediatrie, roč. 65, č. 4, s. 179–183.
 98. MÁCHOVÁ, V., PRŮCHOVÁ, D., VELEMÍNSKÝ, M. (2010). Sebevraždy seni- orů (Některé vnější vlivy a způsoby provedení sebevražd u seniorů). Pre- vence úrazů, otrav a násilí, roč. 6, č. 2, s. 154–161.
 99. BLAŽEK, K., VELEMÍNSKÝ, M. (2010). Některé problémy sociální práce v primární pediatrické péči. Prevence úrazů, otrav a násilí, č. 2, s. 162–166.

100. JANDA, J., VELEMÍNSKÝ, M. (2010). Příjem soli ve stravě a její vliv na krevní tlak u dětí, adolescentů a dospělých. Lékařské listy speciál 2.

 1. JANDA, J., VELEMÍNSKÝ, M. (2010). Příjem soli ve stravě a její vliv na krevní tlak u dětí adolescentů a dospělých. Lékařské listy pediatrie.

102. VELEMÍNSKÝ, M., HANZL, M. (2011). Historie transportní služby pro nedo- nošené děti a patologické novorozence v Českých Budějovicích. Urgentní medicína, roč. 2011, č. 2, s. 10–11.

103. VELEMÍNSKÝ, M., VITOŇ, J., BLÁHA, R., ZEMAN, M. (2012). Dopravní ne- hody vzniklé při střetu cyklisty s motorovým vozidlem v Jihočeském kraji v letech 2006–10. Prevence úrazů, otrav a násilí, roč. 8, č. 2, s. 131–138.

104. PRŮCHOVÁ, D., VELEMÍNSKÝ, M., VITOŠOVÁ, A., LAVIČKOVÁ, M., STRÁN- SKÝ, P. (2012). Úrazy dětí v Jihočeském kraji – epidemiologická studie. Pre- vence úrazů, otrav a násilí, roč. 8, č. 1 s. 185–128.

105. SAMKOVÁ, J., VELEMÍNSKÝ, M. (2012). Preventivní prohlídky dětí a mlá- deže z pohledu rodičů v České republice, Slovenské republice a republice Rakousko. Prevence úrazů, otrav a násilí, roč. 8, č. 2, s. 182–194.

106. GABRIELOVÁ, J., VELEMÍNSKÝ, M. (2013). Teórie detskej šikany. Prevence úrazů, otrav a násilí, roč. 9, č. 2, s. 156–166.

         

ZAHRANIČNÍ PUBLIKACE s IF

 1. VELEMÍNSKÝ, M., BLAŽEK, K, SEKYROVÁ, I., SMRČKA, J., JIROUŠKOVÁ, S. (1974). Hospitalinfektion der Harnwege bei Neugeborenen, hervorgeru- fen durch Esterichia coli 04. Mschr, Kinderheilk, 122, 135.
 2. VELEMÍNSKÝ, M. (1976). Massenscreening auf Harninfection on bei Kin- dern. Kinder-Arztliche Praxis 7.
 3. ROCH, P., VELEMINSKY, M., SALAK, J. (1980). Detection of antibody-coa- ted bacteria in children with urinary-tract infection. INFECTION, vol. 8, Issue 6, p. 293–296. DOI: 10.1007/BF01640922 ISSN 0300-8126.
 4. VELEMÍNSKÝ, M. (1982). Bakteriedensität im Mittelstrahlurin bei Früh- geborenen. Mschr, Kinderheilk, 130, 896.
 5. VELEMINSKY, M., LAZNICKA, P., STARY, P. (1990). Honeybees (apis-melli- fera) as environmental monitors of heavy-metals in Czechoslovakia acta entomologica Bohemoslovaca, vol. 87, Issue: 1, p. 37–44. ISSN 0001-5601.
 6. ČAPKOVÁ, M., VELEMÍNSKÝ, M., BENEŠOVÁ, V., CRIVNA, M. (2006). Moni- toring of drowning and near drowning in the Czech Republic in the years 2001–2002. International Journal of Injury Control and Safety Promotion, vol. 13, no. 1, p. 43–45.
 7. VELEMÍNSKÝ, M., PŘÁDNÁ, J., VELEMÍNSKÝ, M., TOŠNER, J. (2008). Re- lationship of amniotic-type placenta inflammation to pPROM, PROM and risk of early onset neonatal sepsis. Neuroendocrinology Letters, vol. 29, no. 8, p. 1–2. 000259774200011.
 8. VELEMÍNSKÝ, M., TOŠNER, J. (2008). Relationship of vaginal microflora to PROM, pPROM, and the risk early – onset neonatal sepsis. Neuroendo- crinology Letters, 2008, vol. 29, no. 2, p. 205–221. 000255490000004
 9. VELEMÍNSKÝ, M., STRÁNSKÝ, P., VELEMÍNSKÝ, M., TOŠNER, J. (2008). Re- lationship of IL-6, IL-8, TNF and sICAM-1 levels to PROM, pPROM, and the risk of early-onset neonatal sepsis. Neuroendocrinology Letters, vol. 29, no. 3, p. 303–311. 000257677800005.
 10. VELEMÍNSKÝ, M., PŘÁDNÁ, J., VELEMÍNSKÝ, M. (2008). Relationship of amniotic-type placenta inflammation to PROM, pPROM and risk of early onset neonatal sepsis. Neuroendocrinology Letters, vol. 29, no. 4, p. 447– 450. 000259774200011.
 11. VELEMÍNSKÝ, M., NOLL, P., HANZL, M., VELEMÍNSKÝ, M. (2008). Necro- tizing enterocolitis in children with low birth-weight induced with mucor- mycose strains. Neuroendocrinology Letters, vol. 29, no. 6, p. 1021–1025. 000263044200035.
 12. BUREŠOVÁ, G., VELEMÍNSKÝ, M., VELEMÍNSKÝ, M. (2008). Health related quality of life of children and adolescents with Type 1 diabetes. Neuroen- docrinology Letters, vol. 29, no. 6, p. 1045–1053. 000263044200039.
 13. VELEMÍNSKÝ, M., VELEMÍNSKÝ, M., FAJFRLIK, K., KOLÁŘOVÁ, L. (2010). Importance of screening serological examination of umbilical blood and the blood of the mother for timely diagnosis of congenital toxoplasmosis and toxocariasis. Neuroendocrinology Letters, vol. 31, no. 3, p. 310–312. 000280462300007.
 14. DRÁBOVÁ, M., VELEMÍNSKÝ, M., TORÁČOVÁ, L., PEŠLOVÁ, E., VELEMÍN- SKÝ, M. (2010). Retrospective analysis of paediatric injuries associated with water in Czech Republic in the context of the European at World- wide situation. Medical Science Monitor, vol. 16, no. 9, p. SC13–SC17. 000282008400002.
 15. VELEMÍNSKÝ, M., PRŮCHOVÁ, D., VITOŠOVÁ, A., LAVIČKOVÁ, M., STRÁN- SKÝ, P. (2012). The relationship between family socioeconomic conditi- on and childhood injury frequency in selected locations in the Czech Republic. Medical Science Monitor, vol.  18,  no.  3,  p.  “PH19”–“PH27”. 000302115000019.
 16. BOLEDOVIČOVÁ, M., HENDL, J., LÍŠKOVÁ, Ľ., SLAMKOVÁ, A., MATOULEK, M., STRÁNSKÁ, Z., SVAČINA, Š., VELEMÍNSKÝ, M. (2013). Blood pressure relation to body composition and age: Analysis of a nurse-led investigati- on and consultation program. Medical Science Monitor (online), vol. 2013, no. 19, p. 612–617. 000322311800001.
 17. GABRIELOVÁ, J., VELEMÍNSKÝ, M. (2014). Interdisciplinary collabora- tion between medical and non-medical professions in  health  and  so- cial care. Neuroendocrinology Letters, vol. Suppl. 1, no. 35, p. 59–66. 000349853400009.
 18. VACKOVÁ, J., VELEMÍNSKÝ, M., BRABCOVÁ, I., ZÁLESKÁ, V. (2014). Subjec- tive Social Status in select Ukrainians, Vietnamese, and Mongolians living in the Czech Republic. Neuroendocrinology Letters, vol. 35, no. Suppl. 1, p. 90–101. 000349853400012.
 19. VELEMÍNSKÝ, M., PRŮCHOVÁ, D., VRÁNOVÁ, V., SAMKOVÁ, J., SAMEK, J., PORCHE, S., LUKÁŠOVÁ, E., VELEMÍNSKÝ, M., LIŠKA, J. (2014). Medical and salutogenic approaches and their integration in taking prenatal and postnatal care of immigrants. Neuroendocrinology Letters, vol. 35, no. Suppl. 1, p. 67–79. 000349853400010.
 20. MATEJOVIČOVÁ, B., TRANDŽÍK, J., SCHLARMANNOVÁ, J., BOLEDOVIČO- VÁ, M., VELEMÍNSKÝ, M. (2015). Illegal Drug Use among Female University Students in Slovakia. Medical Science Monitor (online), vol. 21, p. 254–261. 000352132800002.
 21. VELEMÍNSKÝ, M., VELEMÍNSKÝ, M., PISKORZOVÁ, M., BAŠKOVÁ, M., TÓTHOVÁ, V., STRÁNSKÝ, P. (2011). Birth after cesarean section. Medical Science Monitor, vol. 17, no. 2, p. CR97–CR103. 000287599700013.
 22. GABRIELOVÁ, J., VELEMÍNSKÝ, M. (2015). Qualitative analysis of selected literature sources addressing the issue of homelessness. Neuroendocri- nology Letters, vol. 36, Suppl. 2, p. 54–61. 000369425900009.
 23. VELEMÍNSKÝ, M., VELEMÍNSKÝ, M. (2015). Mothers’ dilemma – condu- cting delivery on the limits of the foetus viability. Neuroendocrinology Letters, vol. 36, no. 6, p. 524–528. 000369425600003.
 24. ADÁMKOVÁ, V., HUBÁČEK, J., ZIMMELOVÁ, P., VELEMÍNSKÝ, M. (2011). Estimation of beverage consumption  and associated caloric intake in adult Czech population. An observational study. Neuroendocrinology Letters, vol. 32, no. 2, p. 13–16. 000300544200004.

 

       

ČLÁNKY V ANGLICKÉM JAZYCE

 1. VELEMÍNSKÝ, M. (1997). Der subcapsuläre Leberhämatom der Neugebo- renen und Epilepsie bei der Mutter. Acta Univer, Caroline Monographic LVI–LVII, 91, 197.
 2. VELEMÍNSKÝ, M. (1997). Perioneal dialysis in new born. IL Pediatria, XIX, 8, 83.
 3. HANZL, M., VELEMÍNSKÝ, M. (2000). Are Aminoglycosides toxic for new- born? Proceedings of the Unterbational Workshop of Fetal, Neonatal and Peditric nephrology and Urology, p. 107–109.
 4. VELEMÍNSKÝ, M., HANZL, M. (2000). Early diagnosis of UTI in Newborns, Neonatal Department, České Budějovice, Proceedings of the Unterba- tional Workshop of Fetal, Neonatal and Peditric nephrology and Urology, p. 107–109.
 5. VELEMÍNSKÝ, M., VELEMÍNSKÝ, M. Jr., HANZL, M., KAŠPAROVÁ, M., VER- NER, J. (2000). Are Aminoglykosides nephrotoxic and otottoxic for new- born baby? Proccedings „Drug and Kidney from the Fetus to the Child“, p. 44–46.
 6. HANZL, M., VELEMÍNSKÝ, M., VERNER, J. (2000). Are aminoglycosides toxic for newborn?
 7. VELEMÍNSKÝ, M., HANZL, M. (2000). UTI in newborns – early diagnostics in the Czech Republic.
 8. JANDA, J., VELEMÍNSKÝ, M., KOČVARA, R., CATALDI, L. (2000). Procee- dings of the International Workshop on Fetal, Neonatal and Pediatric Ne- phrology and Urology.
 9. VELEMÍNSKÝ, M., VELEMÍNSKÝ, M., SÁK, P., HANZL, M. (2005). Termino- logy of infections of fetus and newborn. Journal of Health Sciences Man- agement and Public Health, vol. 6, č. 1, s. 46–64.
 10. TÓTHOVÁ, V., MICHÁLKOVÁ, H., ŠEDOVÁ, L., VELEMÍNSKÝ, M., SAMKO- VÁ, J. (2010). Securing of efficient, culturally differential nursing care for the Vietnamese minority. Journal of Nursing, Social Studies and Public He- alth, no. 1–2, p. 47–53.
 11. VELEMÍNSKÝ, M., TÓTHOVÁ, V. (2013). Health condition of immigrants in the Czech Republic. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation, vol. 4, no. 1–2, p. 47–56.
 12. GABRIELOVÁ, J., VELEMÍNSKÝ, M. (2014). Bariéry a predpoklady integrá- cie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Slovak Journal of Health Sciences, roč. 5, č. 2, s. 34–41.

 

ČLÁNKY VE SBORNÍKU

 1. VELEMÍNSKÝ, M., HANZL, M., KLABOUCHOVÁ, Z., JAUKEROVÁ, Z. (1999). Antibiotická terapie u novorozenců. Neonatologické zvesti, 3, č. 2, s. 192– 195.
 2. VELEMÍNSKÝ, M., HANZL, M., KLABOUCHOVÁ, Z., JAUKEROVÁ, Z. (1999). Bakteriový systém práce na neonatologickém oddělení v Českých Budějo- vicích: Neonatologické zvesti č. 3.
 3. VELEMÍNSKÝ, M. (1999). Syndrom infikovaného amnia z hlediska neona- tologa. Diagnostika a terapia v neonatologii, s. 61–62.
 4. VELEMÍNSKÝ, M. (2000). Zvláštnosti etické problematiky v perinatologii.
 5. VELEMÍNSKÝ, M., HRUŠKOVÁ, M. (2000). Aktuální stav výživy romských dětí v českobudějovickém regionu. In: České Budějovice: Jihočeská uni- verzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, s. 24–31. ISBN 80-7040-429-9.
 6. VELEMÍNSKÝ, M., VELEMÍNSKÝ M. Jr., HANZL, M., SÁK, P., VERNER, M., KAŠPAROVÁ, M., ŠTEFLOVÁ, B. (2000). Are aminoglycosides nephrotoxic and ototoxic for newborn baby?. In: Proceedings Drugs and the Kidney from the Fetus to the Child.: IT, s. 44–45.
 7. VELEMÍNSKÝ, M. (2001). Indikace k rané péči dětí se zrakovým poškoze- ním z aspektu neonatologa. In: Raná péče. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, s. 9–11. ISBN 80-7040-528-7.
 8. VELEMÍNSKÝ, M., VELEMÍNSKÝ, M. Jr. (2003). Význam ošetřovatelství v minulosti a současnosti. In: Nové trendy v ošetřovatelství II. České Bu- dějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, s. 239–240. ISBN 80-7040-636-4.
 9. ADÁMKOVÁ, V., VELEMÍNSKÝ, M., SKIBOVÁ, J., JANDA, J., SEEMAN, T. (2004). Rozdílný výskyt rizikových hodnot krevního tlaku dětí a dospívají- cích v České republice. In: Sborník 21. konference ČSH. Praha: Galén, s. 15. ISBN 80-7262-288-9.
 10. KOUDELKOVÁ, V., VELEMÍNSKÝ, M. (2005). Život matek a dětí v azylových domech. In: Sborník Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, s. 192–200. ISBN 80-8050-866-0.
 11. ADÁMKOVÁ, V., VELEMÍNSKÝ, M., JANDA, J., SEEMAN, T., SKIBOVÁ, J. (2005). Hodnoty krevního tlaku u dětí a mladistvých v ČR. In: 26. pracovní dny dětské nefrologie. Abstrakta. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, s. 10–11. ISBN 80-7040- 798-0.
 12. SAMKOVÁ, J., TÓTHOVÁ, V., VELEMÍNSKÝ, M., SEDLÁKOVÁ, G. (2005). Zajištění efektivní, kulturně diferencované ošetřovatelské péče pro viet- namskou a čínskou minoritu v České republice. In: Nové trendy v ošetřo- vatelství IV. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovi- cích, Zdravotně sociální fakulta, s. 342–350. ISBN 80-7040-791-3.
 13. VELEMÍNSKÝ, M., VELEMÍNSKÝ, M. Jr. (2006). Teorie intraamniální infek- ce. In: Nové trendy v ošetřovatelství V. České Budějovice: Jihočeská uni- verzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, s. 444. ISBN 80-7040-884-7.
 14. ADÁMKOVÁ, V., HUBÁČEK, J., SUCHÁNEK, P., VELEMÍNSKÝ, M., ZIMME- LOVÁ, P. (2006). Vliv genetické predispozice na rozvoj obezity. In: Sborník příspěvků II. ročník mezinárodní konference. Výživa – nedílná součást léč- by závažných chorob. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, s. 5–10. ISBN 80-7040-906-1.
 15. TÓTHOVÁ, V., VELEMÍNSKÝ, M. (2006). K problematice poskytování kulturně diferencované ošetřovatelské péče ve vietnamské a čínské mi- noritě. In: Nové trendy v ošetřovatelství V. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, s. 432–439. ISBN 80-7040-884-7.
 16. ADÁMKOVÁ, V., HUBÁČEK, J., SUCHÁNEK, P., ZIMMELOVÁ, P., VELEMÍN- SKÝ, M., KOUDELKOVÁ, V., LÁNSKÁ, V. (2007). Vztah porodní hmotnosti a hmotnosti v dospělosti. In: Výživa – nedílná součást léčby závažných chorob. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, s. 5–6. ISBN 978-80-7394-018-8.
 17. VELEMÍNSKÝ, M., MOJŽÍŠOVÁ, A. (2007). Zmapování spokojenosti čín- ských pacientů v nemocnicích ČR. In: Nové trendy v ošetřovatelství VI. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravot- ně sociální fakulta, s. 406–412. ISBN 978-80-7040-992-3.
 18. TÓTHOVÁ, V., VELEMÍNSKÝ, M. (2007). Zmapování spokojenosti vietnam- ských pacientů v nemocnici ČR. In: Nové trendy v ošetřovatelství VI. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně so- ciální fakulta, s. 395–405. ISBN 978-80-7040-992-3.
 19. VELEMÍNSKÝ, M., KOPECKÁ, G., ZEMAN, M. (2009). Quality of Life Evalua- tion – The PEDSQoL concept. In Health Education and Quality of Life II. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedago- gická fakulta, s. 18–187. ISBN 978-80-7394-180-2.
 20. VELEMÍNSKÝ, M., KLABOUCHOVÁ, Z, MAŠKOVÁ, M. (2010). Sborník II. Se- minář dětských sester pracujících na úseku pro novorozence.
 21. VELEMÍNSKÝ, M., MELICHAR, J., VOCEL, J., MAŠKOVÁ, M. (2010). Sborník Farmakoterapie, VIII. neonatologické dny.
 22. GABRIELOVÁ, J., VELEMÍNSKÝ, M. (2014). Možnosti a limity prístupu Harm Reduction. In: Harm Reduction – Aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách. Nitra: Združenie STORM, s. 40–45. ISBN 978- 80-970667-2-7.
 23. GABRIELOVÁ, J., VELEMÍNSKÝ, M. (2014). Perspektívy a vízie zdravotno- sociálnej starostlivosti. In: Sociální práce v kontextu lidských práv. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 219–225. ISBN 978-80-7435-533-2.
 24. VELEMÍNSKÝ, M. (2016). Současná úroveň znalostí první laické pomoci u dětí v českých rodinách v třeboňské komunitě. In: Preventívna pediatria Žilina, Pamida Internationa. ISBN 978-80-89589-13-5.

 

KAPITOLY V KNIZE

 1. VELEMÍNSKÝ, M. (2002). Prevence úrazů. In: 3 × 333 otázek pro dětského lékaře. Praha: Triton, s. 153–177. ISBN 80-7254-290-7.
 2. TÓTHOVÁ, V., MOJŽÍŠOVÁ, A., VELEMÍNSKÝ, M. (2003). Etický kodex Prá- va pacientů. In: Vybrané kapitoly zo sociálno-zdravotnej problematiky. Tr- nava: Trnavská univerzita v Trnavě, s. 38–56. ISBN 80-89074-71-5.
 3. ŘIČÁNKOVÁ, V. (2007). Etologie psa. In: Velemínský M. (ed.). Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, s. 54–59. ISBN 978-80-7322-109-6.
 4. VELEMÍNSKÝ, M., ČAPKOVÁ, M. (2008). Prevence úrazů. In: Rukověť pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovi- cích, Zdravotně sociální fakulta, s. 10–20. ISBN 978-80-7394-064-5.

 

KNIHY

 1. VELEMÍNSKÝ, M. (1993). Milá maminko, tatínku… Nakladatelství DONA, 120 s.
 2. VELEMÍNSKÝ, M. (1998). Vybrané kapitoly z pediatrie pro studující ZSF JU. Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta České Budějovice, 91.
 3. POTHE, P., VELEMÍNSKÝ, M. (1999). Co bychom měli všichni vědět o se- xuálním zneužívání? České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Bu- dějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 8 s. ISBN 80-7040-374-8.
 4. DROBNÁ, H., VELEMÍNSKÝ, M. (2000). Problematika drogových závislos- tí matiek a novorodencov. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Čes- kých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 128 s. ISBN 80-7040-407-8.
 5. VELEMÍNSKÝ, M., MAŠÁT, V., POTHE, P., LENORÁKOVÁ, H. (2000). Pre- vence sexuálního zneužívání mentálně postižených dětí a mládeže. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně so- ciální fakulta, 86 s. ISBN 80-7040-460-4.
 6. VELEMÍNSKÝ, M., VELEMÍNSKÝ M. Jr., M., SÁK, P. (2000). Co mají také vě- dět rodiče před narozením dítěte. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 23 s. ISBN 80-7040- 458-2.
 7. DOLEŽAL, S., DVOŘÁK, V., KAHOUN, V., VELEMÍNSKÝ, M., CHODURA, V., SLOMEK, Z., VURM, V. (2000). Výkladový a etymologický slovník pro zdra- votně sociální fakulty. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta.
 8. VELEMÍNSKÝ, M., MAŠÁT, V., POTHE, P., LENORÁKOVÁ, S. (2000). Pre- vence sexuálního zneužívání mentálně postižených dětí a mládeže. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně so- ciální fakulta. ISBN 80-7040-460-4.
 9. KLABOUCHOVÁ, Z., VRZÁKOVÁ, E., VELEMÍNSKÝ, M. (2000). Banky ma- teřského mléka. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budě- jovicích, Zdravotně sociální fakulta, 16 s. ISBN 80-7040-459-0.
 10. VELEMÍNSKÝ, M. (2000). Vybrané kapitoly z pediatrie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 205 s.
 11. VELEMÍNSKÝ, M. (2000). Klinická propedeutika. České Budějovice: Jiho- česká univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 145 s.
 12. HORAŽĎOVSKÝ, J., CHMELÍK, V., POTUŽNÍK, V., SVOBODOVÁ, E., ŠNO- REK, V., VELEMÍNSKÝ, M. (2001). Přenosné choroby. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 82 s. ISBN 80-7040-496-5.
 13. VELEMÍNSKÝ, M. (2002). 3 × 333 otázek pro dětského lékaře. Praha: Tri- ton, 247 s. ISBN 80-7254-290-7.
 14. ČERMÁK, B., VELEMÍNSKÝ, M., MÜLEROVÁ, D., KADLEC, J., ŠOCH, M., PÁ- NEK, J. (2002). Výživa člověka: Jihočeská univerzita v Českých Budějovi- cích, Zemědělská fakulta, 224 s. ISBN 80-7040-576-7.
 15. HORKÝ, K., VELEMÍNSKÝ, M. a kol. (2003). Lékařské repetitorium. Praha: Galén, 788 s. ISBN 80-7262-241-2.
 16. VELEMÍNSKÝ, M. (2003). Normální hodnoty krevního tlaku u dětí a do- rostu v ČR. Praha: Triton, 187 s. ISBN 80-7254-443-8.
 17. VELEMÍNSKÝ, M. (2003). Vybrané kapitoly z pediatrie pro studující ZSF JU. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravot- ně sociální fakulta, 170 s. ISBN 80-7040-643-7.
 18. VELEMÍNSKÝ, M. (2003). Klinická propedeutika pro studující ZSF JU. Čes- ké Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 110 s. ISBN 80-7040-642-9.
 19. ČAPKOVÁ, M., VELEMÍNSKÝ, M. (2005). Utonutí a zranění související s vo- dou. Zdravotně sociální problematika. Praha: Triton, 54 s. ISBN 80-7254- 715-1.
 20. VELEMÍNSKÝ, M., ŠVIHOVEC, P. Jr., VELEMÍNSKÝ, M. Jr. (2005). Infekce plodu a novorozence. Praha: Triton, 414 s. ISBN 80-7254-614-7.
 21. TORÁČOVÁ, L., ČAPKOVÁ, M., VELEMÍNSKÝ, M. (2006). Prevence úrazů dětí od narození do předškolního věku. České Budějovice: Jihočeská uni- verzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 32 s.
 22. VURM, V., KOTRBOVÁ, K., KASTNEROVÁ, M., KAHOUN, V., VELEMÍNSKÝ, M., DOLISTA, J., DOSKOČIL, O., ZIMMELOVÁ, P. (2007). Vybrané kapitoly z veřejného a sociálního zdravotnictví. České Budějovice: Jihočeská uni- verzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 125 s. ISBN 978- 80-7254-997-9.
 23. VELEMÍNSKÝ, M. (2007). Dítě 3 × 333 otázek pro dětského lékaře. Praha: Triton, 267 s. ISBN 978-80-7254-929-0.
 24. VELEMÍNSKÝ, M. (2007). Naše dítě špatně spí. Praha: Triton, 141 s. ISBN 978-80-7254-936-8.
 25. VELEMÍNSKÝ M. (ed.) (2007). Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.
 26. ČAPKOVÁ, M., TORÁČOVÁ, L., VELEMÍNSKÝ, M. (2008). Prevence úrazů u vybraných věkových skupin obyvatelstva. Triton, 98 s., ISBN 978-80- 7387-200-7.
 27. VELEMÍNSKÝ, M., ŽIŽKOVÁ, B. (2008). Péče o těhotné ženy užívající psy- chotropní látky. Praha: Triton, 336 s. ISBN 978-80-7387-095-9.
 28. VOLFOVÁ, I., KOZÁKOVÁ, Z., VELEMÍNSKÝ, M. (2008). Prevence sexuální- ho zneužívání dětí a adolescentů se specifickými potřebami. Praha: Triton, 76 s. ISBN 80-7387-129-1.
 29. ČAPKOVÁ, M., TORÁČOVÁ, L., VELEMÍNSKÝ, M. (2008). Prevence úrazů u vybraných věkových skupin obyvatelstva. Praha: Triton, 98 s. ISBN 978- 80-7387-200-7.
 30. TÓTHOVÁ, V., BUBNÍKOVÁ, H., ŠEDOVÁ, L., SEDLÁKOVÁ, G., HUDÁČKO- VÁ, A., NOVÁKOVÁ, D., VELEMÍNSKÝ, M., ROLANTOVÁ, L. (2009). Ošet- řovatelský proces a jeho realizace. Praha: Triton, 159 s. ISBN 978-80-7387- 286-1.
 31. MOJŽÍŠOVÁ, A., VELEMÍNSKÝ, M. (eds). (2009). Děti – naděje afrického kontinentu. Praha: Triton, 177 s. ISBN 978-80-7387-334-9.
 32. VELEMÍNSKÝ, M., VELEMÍNSKÝ, M. (2009). Vývoj dítěte a jeho výchova k suchým nocím. Praha: Triton, 105 s. ISBN 978-80-7387-308-0.
 33. DAVIDOVÁ, E., ELICHOVÁ, M., IVANOVÁ, K., KAJANOVÁ, A., MATULAY, S., MATULAYOVÁ, E., NESVADBOVÁ, L., POLÁČKOVÁ, L., UHEREK, Z., UR- BAN, D., VACKOVÁ, J., VELEMÍNSKÝ, M. (2010). Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice. Praha: Triton, 256 s. ISBN 978-80-7387-428-5.
 34. VELEMÍNSKÝ, M., TOMŠÍKOVÁ, Z., VELEMÍNSKÝ, M., ZEMAN, M., ZIMME- LOVÁ, P. (2011). Zdraví a nemoc. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 134 s. ISBN 978-80- 7394-326-4.
 35. VELEMÍNSKÝ, M. (2011). Celebritami proti své vůli... Praha: Triton, 128 s. ISBN 978-80-7387-447-6.
 36. STEJSKALOVÁ, J., VELEMÍNSKÝ, M. (2012). Současná dostupnost zdravot- ní péče pro děti s vybranými specifickými potřebami. Praha: Triton, 54 s. ISBN 978-80-7387-580-0.
 37. VELEMÍNSKÝ, M., TOMŠÍKOVÁ, Z., VELEMÍNSKÝ, M., ZEMAN, M., ZIMME- LOVÁ, P., ROČŇOVÁ, J., TUČEK, J. (2012). Klinická propedeutika. České Bu- dějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 168 s. ISBN 978-80-7394-360-8.
 38. PRŮCHOVÁ, D., VELEMÍNSKÝ, M., LAVIČKOVÁ, M., VITOŠOVÁ, A., STRÁN- SKÝ, P. (2012). Funkčnost rodiny ve vztahu k úrazům. Praha: Triton, 95 s. ISBN 978-80-7387-598-5.
 39. MOUREK, J., VELEMÍNSKÝ, M., ZEMAN, M. (2013). Fyziologie, biochemie a metabolismus pro nutriční terapeuty. České Budějovice: Jihočeská uni- verzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 100 s. ISBN 978-80-7394-438-4.
 40. VITOŇ, J., VELEMÍNSKÝ, M. (2014). Etický aspekt komunikace v pediatrii a v kontaktu s umíráním a smrtí – jeho reflexe v umělecké literatuře. Pra- ha: Triton, 158 s. ISBN 978-80-7387-844-3.
 41. VELEMÍNSKÝ, M., STEJSKALOVÁ, J., LUDVÍKOVÁ, N., SAMEK, J., SAMKO- VÁ, J. (2014). Salutogenní principy v prevenci obezity v dětském věku. Pra- ha: Triton, 87 s. ISBN 978-80-7387-791-0.
 42. VELEMÍNSKÝ, M. (2014). Salutogenní principy v prevenci obezity v dět- ském věku. Triton, 87 s. ISBN 978-80-7387-791-0.
 43. VELEMÍNSKÝ, M., VELEMÍNSKÝ, M. Jr. (2015). Medicínské a salutogenní přístupy a jejich integrace v prenatální a postnatální péči českých žen se zvláštním důrazem na imigrantky. Praha: Triton, 156 s. ISBN 978-80-7387- 952-5.
 44. GABRIELOVÁ, J., VELEMÍNSKÝ, M., STEJSKALOVÁ, J. (2015). Prevencia v kontexte zdravotno-sociálnej problematiky. Praha: Nakladatelství Lido- vé noviny, 89 s. ISBN 978-80-7422-443-0.
 45. KUKLA, L., PRŮCHOVÁ, D., SCHNEIBERG, F., STRUK, P., STRUKOVÁ, N., VELEMÍNSKÝ, M., VELEMÍNSKÝ, M. (2016). Sociální a preventivní pediat- rie v současném pojetí. Praha: Grada Publishing, 456 s. ISBN 978-80-247- 3874-1.

 

PŘEDNÁŠKY – POSTERY (v ČR)

 1. VELEMÍNSKÝ, M., BROŽ, J., DALÍK, P. (1971). Význam izotopové nefrogra- fie v časné diagnostice dětských nefropatií. 10. dny nukleárnej medicíny, Košice.
 2. VELEMÍNSKÝ, M., BLAŽEK, K., LINDNER, I. (1972). Vorkommen subkap- sulärer Lebenhämatomen bei Neugeborenen, deren Mütter an Epilepsie behandelt wurden. IInd Conference on the European Teratology Society, Praha.
 3. VELEMÍNSKÝ,  M.  et  al.  (1973).  Imunoglobuliny  u  nedonošených  dětí. 17. mezinárodní pediatrický kongres, Bratislava.
 4. VELEMÍNSKÝ, M., JANOUŠKOVÁ, M. et al. (1976). Depistáž infekcí močo- vých cest u dětí v terénu. 8. celostátní nefrologická konference, Brno.
 5. VELEMÍNSKÝ, M. (1976). Naše zkušenosti se screeningem mukoviscidozy na novorozeneckém úseku. Klinická a laboratorní diagnostika vrozených metabolických poruch, Praha.
 6. VELEMÍNSKÝ, M., ŘÍHA, F. (1980). Diagnostické možnosti při krvácení do CNS. 3. neonatologické dny v Olomouci.
 7. VELEMÍNSKÝ, M. (1985). Diagnostika infekce močových cest u nedono- šenců a novorozenců (Diagnostic of urinary tract infection in pre-term child and newborns). 2nd International Symposium on inflammatory con- nective tissue diseases in childhood and adolescence, Praha.
 8. VELEMÍNSKÝ, M. (1985). Sonografické vyšetřování hlaviček novorozenců pomocí přístroje Thosiba SAL 20 A. 1. dny ultrazvukové diagnostiky v dět- ském věku, České Budějovice.
 9. Velemínský, M. (1985). Sonografické vyšetření ledvin dětí – pomocí pří- stroje Thosiba SAL 20 A. 1. dny ultrazvukové diagnostiky v dětském věku, České Budějovice.
 10. LINHA, J., VELEMÍNSKÝ, M. et al. (1989). Surfactometer. 1st International Symposium on Neonatal Medicine, České Budějovice.
 11. VELEMÍNSKÝ, M. (1989). ICP u novorozenců. 1st International Symposium on Neonatal Medicine, České Budějovice.
 12. VELEMÍNSKÝ, M., HANZLÍKOVÁ, R. et al. (1989). Mléčná kuchyně. 1st In- ternational Symposium on Neonatal Medicine, České Budějovice (pos- ter).
 13. VELEMÍNSKÝ, M. (1989). Intrakraniální tlak u novorozenců. 1st Internatio- nal Symposium on Neonatal Medicine, České Budějovice.
 14. VELEMÍNSKÝ, M. (1992). Péče o novorozence v současných podmínkách na porodnici a na obvodě. Celostátní pediatrická konference, České Budě- jovice.
 15. VELEMÍNSKÝ, M. (1992). Novorozenecké bakteriurie. Celostátní pediatric- ká konference, České Budějovice.
 16. VELEMÍNSKÝ, M., KLABOUCHOVÁ, Z. (1992). Úloha dětské sestry v péči o novorozence na obvodě. Celostátní pediatrická konference, České Bu- dějovice.
 17. VELEMÍNSKÝ, M., SMRČKA, V. et al. (1994). Zkušenosti s postnatálním screeningem a následnou diagnostikou a léčbou vrozených anomálií uro- traktu u dětí. XV. pracovní dny dětské nefrologie, Český Krumlov.
 18. VELEMÍNSKÝ, M., HANZL, M. et al. (1994). Pokus o rozbor příčin úmrtí novorozence do 1500 g v letech 1993–1994 v jihočeském regionu. 13. neo- natologické dny, Strakonice.
 19. VELEMÍNSKÝ, M., SMRČKA, V., DOLEŽAL, J. (1994). Postnatální screening uropatií. 13. neonatologické dny Strakonice.
 20. VELEMÍNSKÝ, M, NOLL, P. (1994). Mucormucoza dětí s nízkou porodní hmotností. 13. neonatologické dny, Strakonice (poster).
 21. VELEMÍNSKÝ, M. (1996). „Wolkmen“ ano nebo ne. 5. seminář dětských sester pracujících na novorozeneckých úsecích a JIP pro patologické no- vorozence. České Budějovice.
 22. VELEMÍNSKÝ, M. (1996). Současná neonatologie v ČR. 2. český pediatric- ký kongres s mezinárodní účastí, Plzeň.
 23. VELEMÍNSKÝ, M., HANZL, M., DVOŘÁKOVÁ, A. (1996). Postavení perito- neální dialýzy v komplexní péči o asfyktického novorozence. 15. neonato- logické dny s mezinárodní účastí. Ústí nad Labem.
 24. VELEMÍNSKÝ, M., HANZL, M. (1997). Indikace peritoneální dialýzy u novo- rozenců. XVIII. dny dětské nefrologie, Litoměřice.
 25. VELEMÍNSKÝ, M., NOLL, P. (1997). Zygomycetes – mukormykózy u dětí s nízkou porodní hmotností. 1. česko-slovenská mezioborová konference lékařské mykologie, Pardubice.
 26. VELEMÍNSKÝ, M. (1998). Wolkmen „po roce“. VII. seminář dětských ses- ter pracujících na novorozeneckých úsecích a JIP pro patologické novoro- zence, České Budějovice.
 27. VELEMÍNSKÝ, M. Sr., VELEMÍNSKÝ, M. Jr. (1998). Kazuistika novorozence matky narkomanky. VII. seminář dětských sester pracujících na novoroze- neckých úsecích a JIP pro patologické novorozence, České Budějovice.
 28. CHMELÍK, V., VELEMÍNSKÝ, M. Sr., VELEMÍNSKÝ, M. Jr. (1998). Epidemio- logie a diagnostika HIV infekce v perinatálním období. VII. seminář dět- ských sester pracujících na novorozeneckých úsecích a JIP pro patologic- ké novorozence, České Budějovice.
 29. VELEMÍNSKÝ, M., HANZL, M. (1998). Jsou aminoglykosidy pro novorozen- ce nefrotoxické? Neonatologické dny, Banská Bystrica.
 30. VELEMÍNSKÝ, M. (1998). Návrh na organizaci a zhodnocení screeningo- vých fetálních uropatií, tumorů a anechogenních tvarů. Konference gyne- kologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, Třeboň.
 31. VELEMÍNSKÝ, M. (1998). Algoritmus při vyšetřování anechogenních útva- rů v dutině břišní u novorozenců. Konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, Třeboň.
 32. VELEMÍNSKÝ, M. (1998). SIA z aspektu neonatologa. XVII. mezinárodní neonatologické dny, České Budějovice.
 33. HANZL, M., VERNER, M., VELEMÍNSKÝ, M., ČERMÁKOVÁ, M. (1998). Prak- tické využití cytokinů. XVII. mezinárodní neonatologické dny, České Budě- jovice.
 34. UNZEITIG, V., VELEMÍNSKÝ, M. (1998). Návrh na metodický pokyn při vý- skytu infekce vyvolané kmeny strept. ag v těhotenství a u novorozence. XVII. mezinárodní neonatologické dny, České Budějovice.
 35. VELEMÍNSKÝ, M. (1998). Návrh screeningu psychotropních látek v moči matek a novorozenců. XVII. mezinárodní neonatologické dny, České Bu- dějovice.
 36. HANZL, M., VELEMÍNSKÝ, M. (1999). Jsou aminoglykosidy pro novorozen- ce toxické? Mezinárodní setkání dětských nefrologů a urologů, Třeboň.
 37. VELEMÍNSKÝ, M. (1999). Včasná diagnóza IMC u novorozenců. Meziná- rodní setkání dětských nefrologů a urologů. Třeboň.
 38. VELEMÍNSKÝ, M., HANZL, M. (1999). Hyperkaliemie u novorozenců s níz- kou porodní hmotností a její terapie. Mezinárodní setkání dětských nefro- logů a urologů. Třeboň (poster).
 39. VELEMÍNSKÝ, M. Sr., HANZL, M., VELEMÍNSKÝ, M. Jr. (2005). Terminolo- gie a patogeneze intraamniálních infekcí včetně FIRS. XXII. neonatologic- ké dny. České Budějovice.
 40. HANZL, M., VELEMÍNSKÝ, M., ŠÍPOVÁ, I. (2005). Aplikace bariérového systému na neonatologickém pracovišti. XXII. neonatologické dny, České Budějovice.
 41. VELEMÍNSKÝ, M. (2007). Poruchy spánku u kojenců. XVI. celostátní sjezd ošetřovatelských profesí pracujících v péči o novorozence, České Budějo- vice.
 42. VELEMÍNSKÝ, M. (2008). Vraždy novorozenců – babybox. Etika v perina- tologickém období. VIII. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Jihlava.
 43. VELEMÍNSKÝ, M., PRŮCHOVÁ, D., STRÁNSKÝ, P. (2013). Problematika hodnocení krevního tlaku v primární péči o dítě. Ostravský den preventiv- ní pediatrie, Ostrava.
 44. VELEMÍNSKÝ, M. (2013). Vývoj české rodiny za posledních 200 let. III. roč- ník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou „Rodinná politika na Slovensku a v Európskej únii“, Žilina.
 45. VELEMÍNSKÝ,  M.,  PRŮCHOVÁ,  D.  (2014).  Syndrom  třeseného  dítěte. 24. ošetřovatelské dny sester pracujících na novorozeneckých odděle- ních, České Budějovice.

 

PŘEDNÁŠKY (v zahraničí)

 1. VELEMÍNSKÝ, M., LINDNER, I., BLAŽEK, K. (1975). Infektion der Harnwege bei Frühgeborenen. DDR – Perinatologen Kongess, Halle.
 2. VELEMÍNSKÝ, M., HANZL, M. (1990). Die nichtinvasive Messung des in- trakranialen Druckes bei Neugeborenen. 16. Symposium der Deutsch-Ős- terreichischen Gesellschaft „Neonatologie und pädiatrische Intensivme- dizin“, Wien.
 3. VELEMINSKY, M. (1995). „Amnioninfektionssyndrom aus neonatologis- cher Sicht.“ X. Internationale Tagung über Infektionen in der Gynäkologie und Geburtshilfe Jubiläumstagung, München.
 4. VELEMINSKY, M., HANZL, M., NOLL, P. (1998). Mucormycosis bei Ne- ugeborenen   mit   niedrigem   Geburtsgewicht.   24.   Jahrestagung   der Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin, Frank- furt.
 5. VELEMINSKY, M. (2002). Suprapubic puncture in Newborn. 11th Interna- tional Workshop on Neonatal Nephrology, 6th Seminar on Pediatric Ne- phrology, Verona (poster).
 6. VELEMÍNSKÝ, M., PRŮCHOVÁ, D. (2014). Pregnant migrant women in the Czech Republic. OPTIMISE2014 Conference, Optimising Childbirth across Europe, An interdisciplinary maternity care conference, Vrije Universiteit Brussel (Etterbeek campus), Brussels, Belgium (poster).
 7. VELEMÍNSKÝ, M., PRŮCHOVÁ, D. (2014). Prenatal and intrapartal inter- ventions and the outcome of delivery in Czech Republic. OPTIMISE2014 Conference, Optimising Childbirth across Europe, An interdisciplinary maternity care conference, Vrije Universiteit Brussel (Etterbeek campus), Brussels, Belgium (poster).

 

PŘEDNÁŠKOVÉ POBYTY (v zahraničí)

 1. VELEMÍNSKÝ, M. (1989). Faculty of Health and Social Studies (University of South Bohemia in České Budějovice), Michigan.
 2. VELEMÍNSKÝ, M. (2000). Faculty of Health and Social Studies (University of South Bohemia in České Budějovice), Potchefstroom.

 

VÝSTUPY Z GRANTŮ A PROJEKTY

 1. VELEMÍNSKÝ, M. (1999). Terénní program. MZ ČR.
 2. VELEMÍNSKÝ, M. (1999). Aktuální stav výživy u předškolních a školních dětí romských rodin a návrh na její racionalizaci a systematické ozdravění. MZ ČR, PPZ.
 3. VELEMÍNSKÝ, M. (1999). Canisterapeutický tábor. MZ ČR, PVP.
 4. VELEMÍNSKÝ, M. (1999). Prevence úrazů a otrav dětí v předškolním věku. MZ ČR, PPZ.
 5. VELEMÍNSKÝ, M. (1999). Terénní program. MZ ČR.
 6. VELEMÍNSKÝ, M. (2000). Canisterapeutický tábor. MZ ČR, PVP.
 7. VELEMÍNSKÝ, M. (2000). Prevence sexuálního zneužívání mentálně posti- žených dětí. MZ ČR, PVP.
 8. VELEMÍNSKÝ, M. (2000). Prevence úrazů u dětí předškolního a mladšího školního věku. MZ ČR, PPZ.
 9. VELEMÍNSKÝ, M. (2000–02). Normální hodnoty krevního tlaku u dětí a do- rostu v ČR. 2. LF UK, doc. Janda (S), MZ ČR, IGA.
 10. VELEMÍNSKÝ, M. (2001). Bezpečná komunita města České Budějovice (ini- ciace vzniku), MZ ČR, PPZ.
 11. VELEMÍNSKÝ, M. (2001). Inovace výuky klinických a preklinických předmě- tů na ZSF JU. MŠMT, FRVŠ.
 12. VELEMÍNSKÝ, M. (2001). Mezinárodní setkání organizací sdružujících zra- kově postižené děti. Phare, RERA.
 13. VELEMÍNSKÝ, M. (2001–03). Retrospektivní studie dětských úrazů na hřiš- tích. 2. LF UK, Grivna (H), MZ ČR, IGA.
 14. VELEMÍNSKÝ, M. (2002). Canisterapeutický tábor. MZ ČR, PVP.
 15. VELEMÍNSKÝ, M., Dunovský, J. (2002). Krizové centrum. PRK.
 16. VELEMÍNSKÝ, M. (2002). Mobilita studentů (JAR, USA). MŠMT, Rozvojo- vé.
 17. VELEMÍNSKÝ, M. (2002). Podpora výchovy studentů charita. MŠMT, FRVŠ.
 18. VELEMÍNSKÝ, M. (2002). Specializace ve zdravotnictví. MŠMT, Rozvojo- vé.
 19. VELEMÍNSKÝ, M. (2002). Tábor pro děti – enuréza, enkomprese a inkonti- nence. MZ ČR, PVP.
 20. VELEMÍNSKÝ, M., MOJŽÍŠOVÁ, A. (2002–03). Pandemie HIV/AIDS v Nami- bii. MZV ČR.
 21. VELEMÍNSKÝ, M.  (2002–04).  Zdravotně  sociální  problematika  utonutí a zranění související s vodou. 2. LF UK, Grivna (S), ÚS ZS ČB, Tuček (S), MZ ČR, IGA.
 22. VELEMÍNSKÝ, M. (2003). Podpora zvyšování odborné a pedagogické úrovně akademických pracovníků ZSF JU v ČB. MŠMT, TRP.
 23. VELEMÍNSKÝ, M. (2003). Program protidrogové prevence u dětí předškol- ního a mladšího školního věku. MŠMT, Prevence.
 24. VELEMÍNSKÝ, M. (2003). Rozšiřující program prevence úrazů a otrav dětí v předškolním a mladším školním věku s doplněním o výuku větších dětí v bezpečnosti v cyklistice. MZ ČR, PPZ.
 25. VELEMÍNSKÝ, M. (2003). Zmapování potřeb pro integraci zdravotně po- stižených studentů na JU a OU. MŠMT, TRP.
 26. KOVAŘÍK, J., VELEMÍNSKÝ, M. (2003–06). Potřeby a práva dětí na úrovni komunity. MŠMT, COST.
 27. VELEMÍNSKÝ, M. (2004). Informační semináře pro pacienty s chronickým selháním ledvin a jejich přátel. MZ ČR, PVP.
 28. VELEMÍNSKÝ, M. (2004–06). Úrazy dětí doma a ve volném čase a možnos- ti intervence. Motol Praha, doc. Benešová (H), MZ ČR, IGA.
 29. VELEMÍNSKÝ M. (2005–06). Sport pro dialyzované a transplantované pa- cienty z České republiky a příhraničních regionů Rakouska. Phare, CBC.
 30. VELEMÍNSKÝ, M. (2005–07). Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji. MZ ČR, IGA.
 31. VELEMÍNSKÝ, M. (2005–07). Vzdělávání pracovníků poskytujících sociální péči rodinám dlouhodobě pečujících o dítě se zdravotním postižení. Alfa Human Service, ESF, JPD3.
 32. VELEMÍNSKÝ, M. (2006). Volnočasové aktivity studentů ZSF JU zaměřené na všeobecně vzdělávací a vědeckou činnost. MŠMT, Rozvojové.
 33. VELEMÍNSKÝ, M. (2006). Vzdělávání a praxe osob pečujících o závislého rodinného příslušníka. Alfa Human Service, ESF, JPD3 – 7.2.2.
 34. VELEMÍNSKÝ, M.  (2006).  Zavedení  výuky  předmětu  Prevence  úrazů a otrav u dětí, dospělých a seniorů na ZSF JU, MŠMT, FRVŠ.
 35. VELEMÍNSKÝ, M. (2006–08). Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů so- ciálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže. ESF, OPRLZ – 2.1.
 36. RAKOUSKÝ, S., VELEMÍNSKÝ, M. (2006–09). Vnější a genetické determi- nanty obezity. IKEM Praha, Adámková, V. (H), MZ ČR, IGA.
 37. VELEMÍNSKÝ, M. (2007). Sexuální zneužívání dětí a adolescentů se speci- fickými potřebami. MZ ČR, PVP.
 38. VELEMÍNSKÝ, M. (2008). Inovace výuky předmětů Metody sociální práce, Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc, Úvodu do rozvojových stu- dií. MŠMT, FRVŠ.
 39. VELEMÍNSKÝ, M. (2008). Regionální laktační centrum, MZ ČR, zdrav. pro- gramy.
 40. VELEMÍNSKÝ, M. (2008). Rehabilitační tábor pro děti s psychosomatic- kým onemocněním. MZ ČR, PVP.
 41. VELEMÍNSKÝ, M. (2009). Rehabilitační tábor pro děti s psychosomatic- kým onemocnění. MZ ČR, PVP.
 42. VELEMÍNSKÝ, M. (2010). Doktorský studijní program Specializace ve zdra- votnictví, MŠMT Rozvojové – decentralizované.
 43. VELEMÍNSKÝ, M. Jr., VELEMÍNSKÝ, M. Sr. (2010). Projekt s názvem „Včas- ná diagnostika infekcí plodu a novorozenců“ podpořený ze soukromého zdroje (Nestátní zdravotnického zařízení Třeboň) – výstupy: 7 článků s im- pakt faktorem.
 44. VELEMÍNSKÝ, M. (2010–12). Prevence úrazů a  násilí  v  dětském  věku. GA JU, týmový.
 45. VELEMÍNSKÝ, M. (2011). Letní tábor pro děti trpící enurézou a enkopré- zou. MZ ČR, PVP.
 46. VELEMÍNSKÝ, M., Jr., VELEMÍNSKÝ, M., Sr. (2011). Projekt COST č. LD13045 s názvem „Medicínské a salutogenní přístupy a jejich integrace v prenatál- ní a postnatální péči českých žen se zvláštním důrazem na imigrantky“.
 47. VELEMÍNSKÝ, M. (2012). Inovace pracoviště pro výuku první pomoci a ur- gentních stavů, MŠMT, FRVŠ.
 48. Ročňová, J., Velemínský, M. Sr. (2012). Využití edukační a intervenční akti- vity realizované zejména v rizikově se chovajících populačních skupinách, MZ ČR, zdrav. program.
 49. VELEMÍNSKÝ, M., STEJSKALOVÁ, J. (2012). Současná dostupnost zdravot- nické péče pro děti s vybranými specifickými potřebami. Grant progr. MZ ČR „Péče o dítě a dorost“ č. MZ ČR 20/11/PDD s názvem „Dostupnost zdra- votnické péče u dětí s tělesným, smyslovým a mentálním poškozením“.
 50. VELEMÍNSKÝ, M. Jr., VELEMÍNSKÝ, M. Sr. (2013–14). Medicínské a saluto- genní přístupy a jejich integrace v prenatální a postnatální péči českých žen se zvláštním důrazem na imigranty. MŠMT COST.
 51. VELEMÍNSKÝ, M. Sr. (2013). Salutogenní principy v prevenci obezity v dět- ském věku. MZČR, Prevence.
 52. VELEMÍNSKÝ, M. Sr. (2013). Rozvoj postdoktorandských pozic na JU. ESF, OP VK.
 53. VELEMÍNSKÝ, M. Jr. (2013). Dopady znečištění ovzduší na genom novoro- zenců. AV – ÚEM (Šrám, R.) (H), GA ČR, standardní.
 54. PRŮCHOVÁ, D., VELEMÍNSKÝ, M. SR., LAVIČKOVÁ, M., VITOŠOVÁ, A. (2013). Funkčnost rodiny ve vztahu k úrazům dětí. Grant IGA MZ ČR NS9609-4/2008 s názvem „Funkčnost rodiny ve vztahu k úrazům dětí“.
 55. VELEMÍNSKÝ, M. (2013). Projekt ZOOM SCIENCE: výstupy: Výživa kojenců a batolat.
 56. VELEMÍNSKÝ, M., ZEMAN, M. (2013). Projekt ZOOM SCIENCE: výstupy: Nejčastější onemocnění nohou u dětí – jejich základní rehabilitace a pre- vence.
 57. VELEMÍNSKÝ, M. Jr., VELEMÍNSKÝ, M. Sr. (2013). Projekt ZOOM SCIENCE: výstupy: Prenatální vývoj
 58. VELEMÍNSKÝ, M. SR., GABRIELOVÁ, J. (2015). Prevencia v kontexte zdra- votno-sociálnej problematiky. Projekt OP VK „Rozvoj postdoktorských pozic na JU“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0049.