Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní předpisy ZSF JU > stranky dokumentu > JEDNACÍ ŘÁD AS

JEDNACÍ ŘÁD AS


JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH


Registrováno Rektorátem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 24.3.2021

 

Akademický senát Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v českých Budějovicích (dále jen „senát") podle § 27 a § 33 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") schválil tento Jednací řád Akademického senátu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v českých Budějovicích (dále jen ,,řád")..

 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

(1) Senát je samosprávným zastupitelským orgánem Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v českých Budějovicích (dále jen „fakulta") podle zákona a v souladu se Statutem fakulty a vnitřními předpisy Jihočeské univerzity v českých Budějovicích (dále jen „JU").

(2) Členové senátu jsou voleni členy akademické obce fakulty, jíž odpovídají za svou činnost.


 

 

Článek 2

Působnost senátu

 


(1) Senát
a) schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, jejich změny a doplňky;
b) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu;
c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání;
d) schvaluje Výroční zprávu o činnosti a Výroční zprávu o hospodaření fakulty

předloženou děkanem;
e) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť;
f) dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady
a členů disciplinární komise fakulty;
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě na návrhu jeho odvolání z funkce;
h) po projednání ve vědecké radě schvaluje strategický záměr vzdělávací a další tvůrčí činnosti fakulty.

(2) Senát se vyjadřuje zejména:
a) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany;
b) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě.

(3) Návrhy podle odstavce 1 písmene a) až f) a h) a podklady k rozhodnutí podle odstavce 1 písmene g) je jejich předkladatel povinen nejméně 7 kalendářních dnů před jejich projednáváním zpřístupnit členům akademické obce fakulty způsobem umožňujícím dálkový přístup

 

 

Článek 3

Zasedání senátu, jednání

 

(1) Řádné zasedání senátu svolává předseda senátu nejméně jednou za semestr.

(2) Kromě předsedy senátu, děkana a rektora může svolání senátu iniciovat alespoň jedna třetina jeho členů.

(3) Předseda senátu je povinen doručit obvyklým způsobem členům senátu pozvánku na zasedání spolu s programem alespoň 7 dní před jeho konáním. Ve stejné lhůtě musí mít členové senátu v písemné (tištěné nebo elektronické) podobě k dispozici podkladové materiály pro jednání; tato lhůta se nevztahuje na mimořádná zasedání senátu.

(4) Na zasedání senátu je pravidelně zván děkan a tajemník fakulty. je-li to k projednávanému programu potřebné, mohou být na zasedání senátu jmenovitě zváni i další členové akademické obce fakulty, případně univerzity. Přizvat k účasti na jednání jiné osoby může též předkladatel projednávaného návrhu, a to se souhlasem předsedy senátu.

(5) Senát je schopen usnášet se, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. jestliže se v průběhu zasedání senátu zjistí, že počet přítomných členů klesl pod tuto hranici, zasedání se po 15 minutách trvání takového stavu ukončí.

(6) Zasedání senátu řídí předseda senátu, případně jím pověřený místopředseda (dále jen
„předsedající").

(7) Po zahájení zasedání senátu navrhne předsedající zapisovatele . Senát jej schválí svým

hlasováním.

(8) Zasedání senátu se řídí pořadem předloženým v pozvánce. O zařazení dalších bodů pořadu nebo bodů pořadu, k nimž nebyly ve stanovené lhůtě členům senátu zpřístupněny podkladové materiály, rozhoduje senát hlasováním.

(9) úvodní slovo při projednávání bodu pořadu zasedání senátu přednese předkladatel, případně osoba jím pověřená.

(1O) Ke každému bodu pořadu zasedání se může konat rozprava. Rozpravu řídí a slovo uděluje předsedající.

(11) Členové senátu mohou v rozpravě přednést doplňovací nebo pozměňovací návrhy k návrhům obsaženým v písemných podkladových materiálech nebo předneseným v úvodním slově. Předkladatel může svůj návrh upravit nebo doplnit podle průběhu rozpravy.

 

 

Článek 4

Distanční zasedání senátu

 

 (1) V odůvodněných případech lze uspořádat zasedání senátu v distanční formě, tedy výhradně s využitím prostředků komunikace na dálku, nebo ve formě hybridní, kdy je část účastníků zasedání přítomna fyzicky na místě a zbývající část je přítomna distančně s využitím prostředků komunikace na dálku. Zvolený prostředek komunikace na dálku musí umožnit synchronní interakci mezi členy senátu navzájem a náležité ověření identity členů senátu.

(2) O uplatnění distanční, resp. hybridní formy zasedání senátu může rozhodnout senát na svém předchozím zasedání nebo předseda senátu s přihlédnutím k aktuální situaci, a to nejpozději při rozesílání pozvánky na zasedání. Pozvánka v takovém případě musí obsahovat informaci o zvolené formě zasedání a všechny podstatné informace potřebné pro využití příslušného prostředku komunikace na dálku.

(3) Při uplatnění distanční nebo hybridní formy zasedání se tajné hlasování uskutečňuje prostřednictvím aplikace umožňující tajné hlasování na dálku.

(4) Předseda senátu je povinen zajistit, aby zasedání senátu v distanční formě bylo veřejně přístupné členům akademické obce a byla umožněna jejich aktivní účast na zasedání.

(5) Ostatní ustanovení tohoto řádu zůstávají v platnosti i pro distanční, resp. hybridní zasedání a použijí se přiměřeně.

 

Článek 5

Usnesení, hlasování

(1) Senát projevuje vůli usnesením.

(2) Vyjma případů, kdy zákon stanoví jinak, je předložený návrh přijat, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů senátu a nevyjádřila se proti nadpoloviční většina všech studentů zvolených do senátu, s výjimkou tajného hlasování.

(3) V případech, kde způsob hlasování nestanoví zákon, se rozhoduje aklamací. Na návrh kteréhokoli člena senátu se může senát usnést na tajném hlasování.

(4) O otázkách personální povahy se rozhoduje vždy tajným hlasováním.

(5) V případech hlasování o členech kolektivních rad a komisí hlasuje senát o každém členu jednotlivě, tajným hlasováním.

(6) V naléhavých případech je možné použít korespondenční hlasování (tzv. per rollam), a to elektronickou poštou prostřednictvím společné adresy senátu. Potřeba korespondenčního hlasování musí být řádně zdůvodněna a všem členům musí být doručeny materiály a návrhy na usnesení. V průběhu korespondenčního hlasování může být na návrh jakéhokoli člena senátu hlasování ukončeno a přeloženo na řádné zasedání senátu. Korespondenční hlasování je vyloučeno v případech, které stanoví § 27 odst. 1 písm. a), c), f), g) zákona. Výsledky korespondenčního hlasování jsou zaznamenány v zápise z následujícího zasedání senátu.

 

 

 

Článek 6

Volba kandidáta na funkci děkana a návrh na odvolání děkana

 

(1) Senát zpravidla 90 dnů před uplynutím funkčního období stávajícího děkana vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana fakulty, které organizuje a řídí senátní volební komise.

(2) časový harmonogram volby kandidáta na funkci děkana upravuje senát spolu s vyhlášením voleb.

(3) Návrhy kandidátů může podat písemně každý člen akademické obce fakulty ve stanoveném termínu. Po písemném vyjádření souhlasu navržených kandidátů zveřejní volební komise jejich seznam. Každý člen akademické obce může ke kandidátům ve stanoveném termínu podat předsedovi senátu písemné připomínky.

(4) Volba probíhá tajným hlasováním a může mít nejvýše tři kola.

(5) Návrh na jmenování děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina

všech členů senátu.

(6) Není-li kandidát na funkci děkana zvolen v prvním kole, volí se dále ze dvou kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. V případě, že téhož nejvyššího počtu hlasů dosáhli více než dva kandidáti, rozhoduje se v dalším kole mezi nimi.

(7) Nedojde-li ke zvolení kandidáta na funkci děkana ani v druhém kole, může senát přistoupit k dalšímu kolu nebo vypsat nové volby. O postupu rozhodne senát hlasováním.

(8) Výsledek volby oznámí senát zvolenému kandidátovi, stávajícímu děkanovi, rektorovi JU, Akademickému senátu JU a akademické obci fakulty.

(9) Senát může podat rektorovi JU návrh na odvolání děkana. Návrh na odvolání děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovily v tajném hlasování nejméně tři pětiny všech členů senátu.

 

 

 

Článek 7

Informace akademické obci fakulty

 

(1) Senát je povinen informovat o svých jednáních a usneseních akademickou obec fakulty .

(2) Zasedání senátu jsou veřejně přístupná. Akademická obec fakulty je o konání zasedání senátu informována na webových stránkách fakulty alespoň 7 dnů předem.

(3) Předseda nebo jím pověřený člen senátu je zodpovědný za zveřejňování zápisů ze zasedání senátu na úřední desce a na webových stránkách fakulty.

(4) Na konci funkčního období senátu je akademická obec fakulty souhrnně informována o činnosti senátu za celé funkční období, a to písemnou formou zveřejněnou na webových stránkách fakulty.

 

 

 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

 

(1) Zrušuje se Jednací řád Akademického senátu Zdravotně sociální fakulty JU, který byl schválen Akademickým senátem Jihočeské univerzity v českých Budějovicích dne 16. 5. 2017.

(2) Tento Jednací řád Akademického senátu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v českých Budějovicích byl schválen Akademickým senátem Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v českých Budějovicích dne 5 . 3. 2021.

(3) Tento Jednací řád Akademického senátu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské

univerzity v českých Budějovicích nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem jihočeské univerzity v českých Budějovicích podle § 9 odst. 1 písm.
b) zákona.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., v. r.

děkanka fakulty

 

 

 

Mgr. František Dolák, Ph.D., v. r.

předseda Akademického senátu fakulty

PDF ke stažení ZDE.