2005

Opatření děkana ZSF JU č. 2/2005
Pravidla finančního ohodnocování externích vyučujících
Opatření děkana ZSF JU č. 3/2005
Opatření děkana doplňující požadavky k odevzdávání bakalářských a diplomových prací na příslušnou katedru k zaregistrování před SZZ
Dodatek k opatření děkana č. 3/2005
Opatření děkana doplňující požadavky k odevzdávání bakalářských a diplomových prací na příslušnou katedrou k zaregistrování před SZZ.
Opatření děkana ZSF JU č. 4/2005
kterým se stanoví podmínky účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 5/2005
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant pro akademický rok 2005/2006.
Opatření děkana ZSF JU č. 6/2005
Plán interní kontrolní činnosti na ekonomickém oddělení ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 7/2005
k proplácení recenzních posudků oponentům
Opatření děkana ZSF JU č. 8/2005
k pojištění studentů ZSF v souvislosti s praxí.
Opatření děkana ZSF JU č. 9/2005
k rozsahu pravomocí delegovaných na proděkanku pro pedagogickou činnost ZSF JU doc. PhDr. Valérii Tóthovou, Ph.D.
Opatření děkana ZSF JU č. 10/2005
k prověrkám bezpečnosti práce
Opatření děkana ZSF JU č. 11/2005
Náplň práce proděkana pro rozvoj ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 14/2005
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v bakalářském studijním oboru Zdravotnický záchranář pro akademický rok 2005/2006.
Opatření děkana ZSF JU č. 15/2005
k vyhlášení Zásad Grantové agentury ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 16/2005
k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů v rámci Grantové agentury ZSF JU pro rok 2006-2007
Opatření děkana ZSF JU č. 17/2005
Výukové povinnosti učitelů na ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 18/2005
kterým se řídí oběh dokladů
Opatření děkana ZSF JU č. 20/2005
organizační opatření k zefektivnění činnosti Školícího střediska Bechyně a zrušení jeho kuchyně
Opatření děkana ZSF JU č. 21/2005
CENÍK úhrad za administrativní úkony poskytované studentům ZSF JU, případně jiným osobám
Opatření děkana ZSF JU č. 22/2005
k finančnímu zúčtování grantových a ostatních účelově vázaných finančních prostředků
Opatření děkana ZSF JU č. 23/2005
týkající se změny harmonogramu GA ZSF JU pro rok 2006-2007