Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > opatření > Opatření děkana ZSF JU č. 14/2005

Opatření děkana ZSF JU č. 14/2005


Opatření děkana ZSF JU č. 14/2005

Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006
stanovených v Opatření děkana ZSF JU č. 16/2004

Na základě znění § 48 – 51 a § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) a na základě Statutu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích čl. 6 – 12 vyhlašuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v bakalářském studijním oboru Zdravotnický záchranář pro akademický rok 2005/2006.

V akademickém roce 2005/2006 otevře Zdravotně sociální fakulta JU ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví kromě oborů uvedených v Opatření děkana ZSF JU č. 16/2004 a 5/2005 ještě následující bakalářské studium:

Studijní program B 5345 Specializace ve zdravotnictví obor Zdravotnický záchranář – tříleté bakalářské studium v prezenční formě.

Termín podání přihlášek:      do 15. září 2005

Přihlášky se podávají na tiskopisech „Přihláška ke studiu na vysoké škole“.

Uchazeči o bakalářské studium uvedou prospěch výročních vysvědčení třetího a čtvrtého ročníku střední školy na stranu 2 Přihlášky ke studiu na vysokou školu. Správnost těchto údajů v přihlášce u uchazečů, kteří v běžném roce maturují, potvrdí střední škola, na níž bude uchazeč maturovat, a ověřenou kopii výročního vysvědčení ze čtvrtého ročníku a maturitního vysvědčení předloží uchazeč v den přijímacího řízení. Uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze střední školy (např. ze zaměstnání, z domácnosti apod.), přiloží k Přihlášce ke studiu na vysokou školu ověřené kopie výročních a maturitního vysvědčení. V případě absolutoria zahraniční střední školy předloží uchazeč nostrifikovaný dokument o závěrečné zkoušce rovnocenné maturitě.

Má-li přihláška formální nedostatky, vrátí ji ZSF JU uchazeči k opravě a k doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu nedostatky neodstraní, nesplnil základní podmínku pro přijetí. Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu (do 15.9.2005) a určenou formou (složenkou nebo řádně doloženým bankovním převodem) poplatek stanovený podle § 58 odst. 1 zákona a článku 12 Statutu, nesplnil základní podmínku pro přijetí.

Výše administrativního poplatku:      500,- Kč

Počet přijímaných uchazečů:

Bakalářský studijní obor:

Zdravotnický záchranář     prezenční forma studia: 30

Přijímací zkoušky do bakalářského studijního oboru Zdravotnický záchranář jsou ve formě písemných testů z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek) a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek). Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden bod za jednu správnou odpověď.

Uchazeči budou počítačově seřazeni sestupně podle dosaženého bodového hodnocení. Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči až do naplnění předem stanovené kapacity přijímaného počtu uchazečů.

Termín přijímacích zkoušek:     3.10.2005

Náhradní termín přijímacích zkoušek:     5.10.2005

Pořadí uchazečů a jejich dosažené výsledky budou zveřejněny na úřední desce v budově ZSF JU a na internetových stránkách fakulty od 6.10.2005.

Podle § 50 odst. 6 má uchazeč právo nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí nebo nepřijetí ke studiu na studijním oddělení fakulty 6.10.2005 od 8,00 do 11,00 hodin.

Uchazeč má právo požádat děkana fakulty o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkan může žádosti vyhovět a své rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí děkana, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, s vnitřním předpisem vysoké školy nebo s podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona č. 111/98 Sb. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí děkana potvrdí.

Podmínky k přijímacímu řízení byly projednány a schváleny Akademickým senátem Zdravotně sociální fakulty JU dne 16.6.2005.

V Českých Budějovicích 16. 6. 2005

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
děkan ZSF JU


Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor: Zdravotnický záchranář

Bakalářské studium studijního programu Specializace ve zdravotnictví v oboru Zdravotnický záchranář je tříleté a po jeho absolvování získají absolventi prezenčního studia se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání.

Hlavním důvodem realizace tohoto druhu kvalifikačního studia byla snaha o vybudování srovnatelného vzdělávacího programu se zeměmi Evropské unie, které přispěje k realizaci nového pojetí přednemocniční péče. Studium současně respektuje příslušné aktuální normy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Cílem bakalářského studijního oboru Zdravotnický záchranář je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pro samostatnou činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče, akutního příjmu a všude tam, kde jsou nemocní a zranění bezprostředně ohroženi na životě.

Absolventi studijního programu Zdravotnický záchranář na základě svých vědomosti a dovedností z ošetřovatelských, medicínských a humanitních oborů a na základě zkušeností z odborné praxe budou schopni zhodnotit aktuální stav a bio-psycho-sociální potřeby klienta a poskytovat neodkladnou péči postiženým všech věkových skupin v omezeném časovém intervalu – na místě vzniku náhlé příhody, během transportu do zdravotnického zařízení a na odděleních urgentních příjmů.

Absolventi studia najdou uplatnění ve zdravotnických záchranných službách a jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické odborné první pomoci – horská, báňská, vodní a na odděleních urgentních příjmů.

Přijímací řízení

Ke studiu do studijního oboru Zdravotnický záchranář mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání složením maturitní zkoušky a splnili podmínky přijímacího řízení.
Uchazeči o studium skládají písemné zkoušky z biologie člověka rozsahu učební látky gymnázia a ze všeobecného přehledu včetně zdravotnické problematiky.

Počet přijímaných uchazečů:  prezenční studium: 30
Termín podání přihlášek:  do 15. září 2005
Termín přijímacích zkoušek:  3.10.2005