Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > opatření > Opatření děkana ZSF JU č. 5/2005

Opatření děkana ZSF JU č. 5/2005

Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006
stanovených v Opatření děkana ZSF JU č. 16/2004
Opatření děkana ZSF JU č. 5/2005

Na základě znění § 48 – 51 a § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) a na základě Statutu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích čl. 6 – 12 vyhlašuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant pro akademický rok 2005/2006.

V akademickém roce 2005/2006 otevře Zdravotně sociální fakulta JU ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví kromě oborů uvedených v Opatření děkana ZSF JU č. 16/2004 ještě následující bakalářské studium:

    Studijní program B 5345 Specializace ve zdravotnictví obor Zdravotní laborant – tříleté bakalářské studium v prezenční formě.

Termín podání přihlášek: do 1. června 2005

Přihlášky se podávají na tiskopisech „Přihláška ke studiu na vysoké škole“.
    Uchazeči o bakalářské studium uvedou prospěch výročních vysvědčení třetího a čtvrtého ročníku střední školy na stranu 2 Přihlášky ke studiu na vysokou školu. Správnost těchto údajů v přihlášce u uchazečů, kteří v běžném roce maturují, potvrdí střední škola, na níž bude uchazeč maturovat, a ověřenou kopii výročního vysvědčení ze čtvrtého ročníku a maturitního vysvědčení předloží uchazeč v den přijímacího řízení. Uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze střední školy (např. ze zaměstnání, z domácnosti apod.), přiloží k Přihlášce ke studiu na vysokou školu ověřené kopie výročních a maturitního vysvědčení. V případě absolutoria zahraniční střední školy předloží uchazeč nostrifikovaný dokument o závěrečné zkoušce rovnocenné maturitě.
    Má-li přihláška formální nedostatky, vrátí ji ZSF JU uchazeči k opravě a k doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu nedostatky neodstraní, nesplnil základní podmínku pro přijetí. Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu (do 1.6.2005) a určenou formou (složenkou nebo řádně doloženým bankovním převodem) poplatek stanovený podle § 58 odst. 1 zákona a článku 12 Statutu, nesplnil základní podmínku pro přijetí.

Výše administrativního poplatku: 500,- Kč

Počet přijímaných uchazečů:
Bakalářský studijní obor:
Zdravotní laborant - prezenční forma studia: 20

Přijímací zkoušky do bakalářského studijního oboru Zdravotní laborant jsou ve formě písemných testů z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (40 otázek), z chemie (30 otázek) a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (30 otázek). Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden bod za jednu správnou odpověď.
    Uchazeči budou počítačově seřazeni sestupně podle dosaženého bodového hodnocení. Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči až do naplnění předem stanovené kapacity přijímaného počtu uchazečů.

Termín přijímacích zkoušek: 1.7.2005

Náhradní termín přijímacích zkoušek: 7.7.2005

Pořadí uchazečů a jejich dosažené výsledky budou zveřejněny na úřední desce v budově ZSF JU a na internetových stránkách fakulty od 14.7.2005.

Podle § 50 odst. 6 má uchazeč právo nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí nebo nepřijetí ke studiu na studijním oddělení fakulty 15.7.2005 od 8,00 do 11,00 hodin.
    Uchazeč má právo požádat děkana fakulty o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkan může žádosti vyhovět a své rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí děkana, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, s vnitřním předpisem vysoké školy nebo s podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona č. 111/98 Sb. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí děkana potvrdí.

Podmínky k přijímacímu řízení byly projednány a schváleny Akademickým senátem Zdravotně sociální fakulty JU dne 28.2.2005.

V Českých Budějovicích 28.2. 2005

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
děkan ZSF JU

Charakteristika oboru ZDRAVOTNÍ LABORANT

Bakalářské studium Zdravotní laborant je tříleté‚ a po jeho absolvování získají absolventi prezenčního studia se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Hlavním důvodem realizace tohoto druhu kvalifikačního studia byla snaha o vybudování srovnatelného vzdělávacího programu se zeměmi Evropské unie, která přispívá k realizaci nového pojetí práce ve zdravotnických laboratořích. Studium současně respektuje příslušné aktuální normy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky.
    Cílem bakalářského studijního oboru Zdravotní laborant je vychovat vysokoškolsky kvalifikovaného pracovníka, určeného pro samostatnou práci v klinických laboratořích, kde vykonává svoji práci na vysoké profesionální úrovni. Obsah vzdělání je zaměřen na zvládnutí analýz biologického materiálu za použití nejmodernějších metodických postupů, přístrojové a počítačové techniky, především v těchto laboratořích: klinická biochemie, hematologie, imunologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie, buněčná a molekulární genetika.
    Absolvent studijního oboru Zdravotní laborant je způsobilý po zapracování také pro práci ve specializovaných klinických laboratořích. Kromě speciálně odborně zaměřených předmětů se studenti učí komunikovat se zadavateli laboratorních vyšetření v rovině základní biomedicínské terminologie. Studenti jsou seznamováni s organizací, managementem, a etikou práce v laboratořích a systémem vnitřní a vnější laboratorní kontroly kvality. Absolventi najdou uplatnění ve všech typech zdravotnických laboratoří, organizacích vyrábějících diagnostické laboratorní přípravky, ve výzkumných a jiných laboratořích.

2005-03-04 / studijní oddělení ZSF