Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > stranka opatreni > Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2011

Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2011

Opatření děkanky č. 22/2011

 

k pravidlům studia v doktorských studijních programech

 

 

Článek I

Obecná ustanovení

 

 1. Doktorské studijní programy (DSP) na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ZSF JU) se uskutečňují v souladu se z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.
 2. DSP se řídí příslušnými ustanoveními platného Studijního a zkušebního řádu JU.

 

 

Článek II

Studijní povinnosti doktoranda

 

 1. Studijní povinnosti studenta DSP jsou určeny individuálním studijním plánem doktorského studia, který zpracovává student spolu se svým školitelem a schvaluje jej předseda příslušné oborové rady. Případný spor rozhoduje proděkan pro vědu a výzkum. Plán musí být zpracován pro každý rok studia zvlášť, spolu s kreditovým ohodnocením plánovaných studijních povinností.
 2. K hodnocení pedagogických, přednáškových, publikačních a vědeckovýzkumných aktivit studenta je využíváno kreditního systému.
 3. Student tříletého DSP je povinen k úspěšnému ukončení studia získat 180 kreditů.
 4. Student čtyřletého DSP je povinen k úspěšnému ukončení studia získat 240 kreditů.
 5. Kreditové hodnocení je prováděno na základě tabulky, jež je součástí tohoto opatření, pro každý akreditovaný DSP na ZSF JU zvlášť.
 6. Pro zápis do dalšího ročníku studia je zapotřebí získat 50 kreditů v tříletých DSP (pro postup z prvního do druhého ročníku postačí 30 kreditů) a 50 kreditů ve čtyřletých DSP (pro postup z prvního do druhého ročníku postačí 30 kreditů).
 7. Student za každý rok studia zpracovává výroční zprávu, v níž zhodnotí plnění svého individuálního studijního programu, své vědecké, výzkumné, přednáškové a publikační aktivity, jakož i všechny další činnosti související s oborem studia.
 8. Výroční zprávu schvaluje školitel, který k ní připojí své hodnocení doktoranda a doporučení zápisu do dalšího ročníku. Bez doporučení školitele nelze doktoranda do dalšího ročníku studia zapsat. Zpráva se všemi náležitostmi je předkládána nejpozději v den zápisu do dalšího ročníku. Sporné záležitosti rozhoduje proděkan pro vědu a výzkum.
 9. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.
  1. Před vykonáním státní doktorské zkoušky je student povinen získat plný počet  požadovaných kreditů a splnit všechny studijní povinnosti stanovené v opatření.
 10. Podmínkou obhájení disertační práce je úspěšné složení státní doktorské zkoušky.
 11. Formální požadavky na strukturu disertační práce stanoví příloha č. 1 tohoto opatření.

 

 

Článek III

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

 1. Opatření platí pro všechny studenty všech DSP, kteří započali studium v akademickém roce 2011/2012 a letech následujících.
 2. Pro studenty tříletého DSP „Ošetřovatelství“ a „Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů“, kteří započali své studium v akademickém roce dřívějším než je rok 2011/2012, platí následující ustanovení:
  1. Na studenty, kteří k datu účinnosti tohoto opatření úspěšně splnili všechny podmínky vyžadované předchozím „Opatřením děkana 1/2010 k pravidlům studia v doktorských studijních programech“ a chybí jim pouze vykonání státní doktorské zkoušky a/nebo obhajoba dizertační práce a/nebo maximálně dvě zkoušky, se toto opatření nevztahuje a mohou se (po úspěšném složení chybějících zkoušek) k obhajobě dizertační práce a k vykonání státní doktorské zkoušky přihlásit. Ostatní studenti, kteří splnili podmínky k zápisu do dalšího ročníku podle předchozího „Opatření děkana 1/2010 k pravidlům studia v doktorských studijních programech“, mohou být v akademickém roce 2011/2012 ke studiu zapsáni. Do 20.12.2011 musí na odd. vědy a výzkumu odevzdat analýzu dosavadního plnění svých studijních povinností včetně kreditového ohodnocení v souladu s tímto novým opatřením a na zbývající roky studia předložit nový studijní plán schválený školitelem a předsedou oborové rady. Tento nový studijní plán musí jasně prokazovat splnění všech studijních povinností podle čl. II tohoto opatření (včetně kreditového ohodnocení aktivit a dosažení vyžadovaných počtů kreditů). Nevypracování nového studijního plánu a nesplnění kreditových limitů bude pro zápis do dalšího ročníku považováno za nesplnění studijních povinností a je důvodem k ukončení studia.
  2. Na studenty, kteří k datu účinnosti tohoto opatření mají studium přerušeno, a kterým v době zápisu ke studiu chybí ke splnění všech studijních povinností podle předchozího „Opatření děkana 1/2010 k pravidlům studia v doktorských studijních programech“ pouze vykonání státní doktorské zkoušky a/nebo obhajoba dizertační práce a/nebo maximálně dvě zkoušky, se toto opatření nevztahuje a mohou se (po úspěšném složení chybějících zkoušek) k obhajobě dizertační práce a k vykonání státní doktorské zkoušky přihlásit. Ostatní studenti, kteří k datu účinnosti tohoto opatření mají studium přerušeno, musí do 90 dnů od zápisu ke studiu na odd. vědy a výzkumu odevzdat analýzu dosavadního plnění svých studijních povinností včetně kreditového ohodnocení v souladu s tímto novým opatřením a na zbývající roky studia předložit nový studijní plán schválený školitelem a předsedou oborové rady. Tento nový studijní plán musí jasně prokazovat splnění všech studijních povinností podle čl. II tohoto opatření (včetně kreditového ohodnocení aktivit a dosažení vyžadovaných počtů kreditů). Nevypracování nového studijního plánu a nesplnění kreditových limitů bude pro zápis do dalšího ročníku považováno za nesplnění studijních povinností a je důvodem k ukončení studia.

 

 

Studijní program: Ošetřovatelství

Kreditní limit: 180 kr.

Studium: prezenční nebo kombinované

 

 

Povinné předměty základní pro studenty obou modulů  

Název předmětu   
Počet kr.  Zakončení
Teoretické a filosofické perspektivy v ošetřovatelství  10 Zk
Moderní kvalitativní a kvantitativní techniky a výzkumné analýzy 10 Zk
Statistická analýza dat  10 Zk
Anglický jazyk          10 Zk
Rozhodovací procesy v ošetřovatelství    10 Zk
Pedagogická praxe I    5 Zp
Pedagogická praxe II     5 Zp
Pedagogická praxe III    5 Zp
Státní doktorská zkouška   0 Zk


Poznámka: Za pedagogickou praxi lze přiznat 15 kr. pouze jedenkrát za celou dobu studia. Přiznání těchto kreditů je podmíněno tím, že student prezenční formy studia povinně vykoná po dobu svého studia pedagogickou praxi pod vedením svého školitele v rozsahu nejméně celkem 90 vyučovacích hodin, student kombinované formy studia v rozsahu nejméně celkem 30 vyučovacích hodin. Kredity za pedagogickou praxi lze přiznávat najednou nebo v každém akad. roce podle podílu pedagogické činnosti studenta na celkové předepsané kvótě (vždy v násobcích 5). Do pedagogické činnosti lze započítat pouze:

-          vyučovací hodiny v rámci rozvrhu předmětů na ZSF JU,

-          vedení praxí studentů,

-          vedení workshopů a odborných seminářů pořádaných ZSF JU,

-          přednáškovou činnost v kurzech celoživotního vzdělávání,

-          hodnocení bakalářských a magisterských diplomových prací (maximum 5 vyučovacích hodin na jednu práci).

 

 

I. Povinně volitelný modul A: Ošetřovatelství v primární, sekundární a terciární zdravotní péči v dětském věku

 

Povinné předměty základní pro doktorandy v modulu A:

Název předmětu  
   Počet kr. 
   Zakončení
Nové trendy v pediatrii  10 Zk

 

 

Povinně volitelné předměty pro doktorandy v modulu A:

Název předmětu     
Počet kr.Zakončení
Ošetřovatelství v primární, sekundární a terciární péči v dětském věku 8 Zk
Komunikace s dítětem a rodiči ve zdraví a nemoci 8 Zk
Implementace a evaluace strategií oš. péče s aplikací oš. teorie na ak. nemocné děti 8 Zk
Práce s vědeckým materiálem pro klin. praxi v pediatrickém ošetřovatelství 8 Zk


Poznámka: Doktorand si volí povinně 2 předměty z nabídky.

 

II. Povinně volitelný modul B: Ošetřovatelství v primární, sekundární a terciární zdravotní péči u dospělých a seniorů

 

Povinné předměty základní pro doktorandy v modulu B: 

Název předmětu  
Počet kr. 
  Zakončení
Nové trendy v interních oborech   10 Zk
Nové trendy v chirurgických oborech  10 Zk
Nové trendy v ORL  10 Zk


Poznámka: Doktorand si volí povinně 1 předmět z nabídky.

 

 

Povinně volitelné předměty pro doktorandy v modulu B:

Název předmětuPočet kr.Zakončení
Teoretická a metodologická východiska ošetřovatelství v prim. zdravotní péči 8 Zk
Teoretická a metodologická východiska ošetřovatelství v sekundární a terciární zdravotní péči 8 Zk
Implementace a evaluace strategií oš. péče s aplikací ošetřovatel. teorie na akutně nemocné a jejich rodiny 8 Zk
Práce s vědeckým materiálem pro klin. praxi v interním a chirurgickém ošetřovatelství 8 Zk

 

Poznámka: Doktorand si volí povinně 2 předměty z nabídky.

 

 

Volitelné základní předměty pro studenty obou modulů

Název předmět Počet kr.Zakončení
Role všeobecné sestry v moderní ošetřovatelské praxi 5 Zk
Aplikace ošetřovatelských teorií kompatibilní s ekologickými koncepty u dospělých a seniorů v sekund. péči 5 Zk
Sociologické aspekty moderního ošetřovatelství 5 Zk
Právo a etika v profesi sestra v ČR a komparace v mezinárodním kontextu 5 Zk
Prezentace vědecké činnosti – rétorika, prezentace, publikace 5 Zk
Postgraduální seminář  5 Zk


Poznámka: Doktorand si volí alespoň 1 předmět z nabídky. Maximálně je přiznáváno 15 kr.

 

Doplňující předměty pro studenty obou modulů (publikační, vědecko-výzkumná a přednášková činnost)

Název předmětu Počet kr.
Zakončení
Původní vědecká práce v recenzovaném periodiku (první autor) 8 Zp
Původní vědecká práce v recenzovaném periodiku (spoluautor) 1 Zp
Přehledný článek v recenzovaném periodiku (první autor) 5 Zp
Původní vědecká práce v impaktovaném periodiku (první autor) 16 Zp
Původní vědecká práce v impaktovaném periodiku (spoluautor) 3 Zp
Přehledný článek v impaktovaném periodiku (první autor) 10 Zp
Kapitola v monografii (minim. 30 str.) 30 Zp
Aktivní účast na domácí konferenci (první autor, přednáška nebo poster) 3 Zp
Aktivní účast na zahraniční konferenci (první autor, přednáška nebo poster) 5 Zp
Výzkumná zahraniční stáž (do 1 měsíce) 5 Zp
Výzkumná zahraniční stáž (nad 3 měsíce) 15 Zp
Řešitel nebo spoluřešitel grantového projektu evidovaného v CEP 15 Zp
Řešitel nebo spoluřešitel grantového projektu mimo CEP 8 Zp
Řešitel nebo spoluřešitel grantového projektu GAJU 10 Zp
Samostatná výzkumná práce I. 10 Zp
Samostatná výzkumná práce II. 10 Zp
Samostatná výzkumná práce III. 10 Zp

 

Poznámka: Doktorand za dobu studia vždy získává 30 kr. za samostatnou výzkumnou práci na tématu disertační práce. Tyto kredity je možné libovolně rozdělit do jednotlivých let studia s tím, že první rok nemůže být přiznáno více než 10 kr.

Kredity za řešení grantového projektu student získává, jestliže se podání grantového projektu aktivně zúčastnil. Kredity za grantové projekty je možné v každé kategorii (CEP/mimo CEP/GAJU)  získat pouze jedenkrát za celou dobu studia.

Doktorand je dále povinen získat minimálně 54 kr. za publikační činnost tématicky související s disertační prací, tzn. předloží min. 3 původní vědecké práce otištěné v recenzovaných (anebo impaktovaných) časopisech jako první autor (poslední rok studia postačí potvrzení o přijetí do tisku), z toho minimálně 1 článek musí být v anglickém nebo německém jazyce a publikovaný v zahraničním časopise, a dále min. 2 přehledné články otištěné v recenzovaném (nebo impaktovaném) časopise, z toho minimálně 1 článek musí být v anglickém nebo německém jazyce publikovaný v zahraničním časopise. Dále musí doktorand doložit aktivní účast na minimálně dvou domácích a jedné zahraniční konferenci s abstraktem. Obsah publikací  a jejich tématickou souvislost s řešeným zadáním doktoranda hodnotí školitel, v případě sporu rozhoduje stanovisko proděkana pro vědu a výzkum.

 

 

 

 

Studijní program: Rehabilitace

Kreditní limit: 240 kr.

Studium: prezenční nebo kombinované

 

Povinné předměty základní

Název předmětuPočet kr.Zakončení
Metody výzkumu v oblasti rehabilitace 20 Zk
Metodologie vědy 20 Zk
Prevence v kontextu komplexní rehabilitace 18 Zk
Anglický jazyk 10 Zk
Teorie rehabilitace s důrazem na integraci sociální a zdravotní podpory kvality života 20 Zk
Etické aspekty integrace sociální práce a věd o zdraví v rámci rehabilitace 18 Zp
Pedagogická praxe 5 Zp
Pedagogická praxe 5 Zp
Pedagogická praxe 5 Zp
Státní doktorská zkouška 0 Zk
Doktorský seminář I 2 Zp
Doktorský seminář II 4 Zp
Doktorský seminář III 6 Zp
Doktorský seminář IV 8 Zp
Doktorský seminář V 7 Zp
Doktorský seminář VI 10 Zp
Doktorský seminář VII 15 Zp
Doktorský seminář VIII 4 Zp

 

Poznámka: Postup ve vědecko-výzkumných aktivitách v průběhu studia je stanoven obsahem doktorských seminářů I-VIII.

Za pedagogickou praxi lze přiznat 15 kr. pouze jedenkrát za celou dobu studia. Přiznání těchto kreditů je podmíněno tím, že student prezenční formy studia povinně vykoná po dobu svého studia pedagogickou praxi pod vedením svého školitele v rozsahu nejméně celkem 90 vyučovacích hodin, student kombinované formy studia v rozsahu nejméně celkem 30 vyučovacích hodin. Kredity za pedagogickou praxi lze přiznávat najednou nebo v každém akad. roce podle podílu pedagogické činnosti studenta na celkové předepsané kvótě (vždy v násobcích 5). Do pedagogické činnosti lze započítat pouze:

-          vyučovací hodiny v rámci rozvrhu předmětů na ZSF JU,

-          vedení praxí studentů,

-          vedení workshopů a odborných seminářů pořádaných ZSF JU,

-          přednáškovou činnost v kurzech celoživotního vzdělávání,

-          hodnocení bakalářských a magisterských diplomových prací (maximum 5 vyučovacích hodin na jednu práci).

 

Povinně volitelné předměty

Název předmětuPočet kr.Zakončení
Zdravotně sociální problematika a vliv prostředí 10 Zk
Německý jazyk 10 Zk
Francouzský jazyk 10 Zk
Španělský jazyk 10 Zk

 

Poznámka: Doktorand si volí povinně alespoň jeden předmět z nabídky.

 

Doplňující předměty (publikační, vědecko-výzkumná a přednášková činnost)

Název předmětu Počet kr.Zakončení
Původní vědecká práce v recenzovaném periodiku (první autor) 8 Zp
Původní vědecká práce v recenzovaném periodiku (spoluautor) 1 Zp
Přehledný článek v recenzovaném periodiku (první autor) 5 Zp
Původní vědecká práce v impaktovaném periodiku (první autor) 16 Zp
Původní vědecká práce v impaktovaném periodiku (spoluautor) 3 Zp
Přehledný článek v impaktovaném periodiku (první autor) 10 Zp
Kapitola v monografii (minim. 30 str.) 30 Zp
Aktivní účast na domácí konferenci (první autor, přednáška nebo poster) 3 Zp
Aktivní účast na zahraniční konferenci (první autor, přednáška nebo poster) 5 Zp
Výzkumná zahraniční stáž  (do 1 měsíce) 5 Zp
Výzkumná zahraniční stáž (nad 3 měsíce) 15 Zp
Řešitel nebo spoluřešitel grantového projektu evidovaného v CEP 15 Zp
Řešitel nebo spoluřešitel grantového projektu mimo CEP 8 Zp
Řešitel nebo spoluřešitel grantového projektu GAJU 10 Zp

 

Poznámka: Kredity za řešení grantového projektu student získává, jestliže se podání grantového projektu aktivně zúčastnil. Kredity za grantové projekty je možné v každé kategorii (CEP/mimoCEP/GAJU)  získat pouze jedenkrát za celou dobu studia.

Doktorand je dále povinen získat minimálně 53 kr. za publikační činnost tématicky související s disertační prací, tzn. předloží min. 4 původní vědecké práce otištěné v recenzovaných (anebo impaktovaných) časopisech jako první autor (poslední rok studia postačí potvrzení o přijetí do tisku), z toho minimálně 2 články musí být v anglickém nebo německém jazyce publikované v zahraničním časopise a dále min. 2 přehledné články otištěné v recenzovaném (nebo impaktovaném) časopise, z toho minimálně 1 článek musí být v anglickém nebo německém jazyce publikovaný v zahraničním časopise. Dále musí doktorand doložit aktivní účast na minimálně dvou domácích a jedné zahraniční konferenci s abstraktem. Obsah publikací  a jejich tématickou souvislost s řešeným zadáním doktoranda hodnotí školitel, v případě sporu rozhoduje stanovisko proděkana pro vědu a výzkum.

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 5. 9. 2011

                                  prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

                                                                                                          děkanka ZSF JU

 

PDF ke stažení ZDE.