Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > stranka opatreni > Opatření děkanky ZSF JU č. 18/2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 18/2017


Opatření děkanky ZSF JU č. 18/2017

 

k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2018/2019

 

 

Článek I.

Obecná ustanovení

 

Na základě znění § 48-51 a § 58 odst. 1 z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, vyhlašuje děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen ZSF JU) pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na ZSF JU pro akademický rok 2018/2019.

 

 

Článek II.

Doktorské studijní programy

 

V akademickém roce 2018/2019 bude ZSF JU přijímat studenty do čtyřletých doktorských studijních programů Ošetřovatelství a Rehabilitace, a to ve formě studia prezenčního i kombinovaného.

 

 

Článek III.

Podmínky pro účast v přijímacím řízení

 

 1. Ke studiu ve studijním programu Ošetřovatelství se mohou přihlásit absolventi magisterského studijního programu Ošetřovatelství nebo příbuzných oborů zdravotnického zaměření.
 2. Ke studiu ve studijním programu Rehabilitace se mohou přihlásit absolventi magisterských studijních programů, jejichž odborné zaměření disertační práce bude v přímé souvislosti se studijním programem Rehabilitace.
 3. Přihlášku (tiskopis „Přihláška k doktorskému studiu“) lze zakoupit v Kanceláři pro doktorská studia, ZSF JU, J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice, tel. 389 037 701. K vyplněné přihlášce je nutno připojit:
 4. úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném zakončení vysokoškolského studia,
 5. úředně ověřenou kopii dokladu o vykonání státní jazykové zkoušky z cizího jazyka (angličtina, němčina, španělština); pokud uchazeč tento doklad nevlastní, vykoná v den přijímacího řízení jazykovou zkoušku z jednoho nabízeného jazyka dle vlastního výběru (angličtina, němčina, španělština),
  1. životopis,
 6. přehled dosavadní odborné činnosti,
 7. seznam publikovaných prací,
 8. pracovní nástin tématu a obsahu doktorské práce (název práce, hlavní výzkumná otázka, metody výzkumu a výzkumný soubor, literární odkazy) podle předlohy na http://www.zsf.jcu.cz/cs/veda-a-vyzkum/doktorska-studia/dokumenty-ke-stazeni,
  1. návrh osoby školitele a jeho souhlas,
  2. potvrzení o zaplacení administrativního poplatku spojeného s přijímacím řízením.

 

 1. Podmínkou pro přijetí přihlášky k doktorskému studiu je zaplatit administrativní poplatek ve výši 500,- Kč. Administrativní poplatek je možno poukázat ve prospěch účtu č. 104725778/0300, vedeného u ČSOB v Českých Budějovicích, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 6020107, jako specifický symbol se uvede rodné číslo uchazeče bez lomítka.

 

 

Článek IV.

Termín podání přihlášek

 

Pro podání přihlášek se stanovuje termín do 18. května 2018 (včetně).

Přihlášky s požadovanými náležitostmi budou zasílány na adresu:

 

Zdravotně sociální fakulta JU

Kancelář pro doktorská studia

J. Boreckého  1167/27

370 11  České Budějovice

 

 

Článek V.

Podmínky přijetí a přijímací řízení

 

 1. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském programu je úspěšné složení přijímací zkoušky.
 2. Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, v němž jsou ověřovány odborné znalosti uchazeče a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru.
 3. Součástí pohovoru je rovněž odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce.
 4. Znalost cizího jazyka (angličtina, němčina, španělština) se hodnotí písemnou zkouškou, pokud uchazeč nepředložil doklad o vykonání státní jazykové zkoušky.
 5. Zkušební komise na závěr přijímacích zkoušek sestaví pořadí uchazečů navržených k přijetí ke studiu po posouzení náročnosti a oborové přiměřenosti všech předložených projektů a na základě výsledků z písemné zkoušky a ústních pohovorů.
 6. O přijetí uchazeče rozhoduje děkanka na základě doporučení přijímací komise. Uchazeče informuje o výsledku přijímacího řízení podle § 50 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.

 

 


Článek VI.

Počty přijímaných studentů

 

 1. Děkanka ZSF JU stanovila následující počty přijímaných studentů:

 

a)   pro studijní program Ošetřovatelství:

-  prezenční forma:   3

-  kombinovaná forma:  3

 

b)   pro studijní program Rehabilitace:

-  prezenční forma:  3

-  kombinovaná forma:  3

 

 

Článek VII.

Termín přijímacích zkoušek

 

 1. Termín přijímacích zkoušek je stanoven na 22. června 2018.
 2. Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 25. června 2018.

3. Zkoušku v náhradním termínu může děkanka povolit uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů. Za závažný není považován důvod účasti uchazeče na jiné přijímací zkoušce.

 

 

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

 

Podmínky k přijímacímu řízení byly projednány a schváleny Akademickým    senátem Zdravotně sociální fakulty JU dne 27. 11. 2017.

 

 

 

 

 V Českých Budějovicích dne 28. 11. 2017

 prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

                                                                      děkanka ZSF JU

 

PDF ke stažení ZDE.