Nacházíte se zde: Úvod > O fakultě > Kontakt

Kontakt

Kontakt

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
(zkrácený název: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzityzkratka: ZSF JU)
sídlo:   J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
kontakt: T/    +420 389 037 501
F/    +420 387 438 389
E/     dekanat@zsf.jcu.cz
ostatní údaje:

IČ: 600 76 658
DIČ: CZ 600 76 658
číslo účtu: 104725778/0300

datová schránka: vu8j9dv

 

Kontakty - seznam:

 

Vybrané kontakty:

Děkanka

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.
T/ +420 389 037 500
E/ chloubo@zsf.jcu.cz
Sekretariát Mgr. Hana Tomanová
T/ +420 389 037 501
E/ tomanova@zsf.jcu.cz
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Tajemník fakulty

Ing. Jan Bednář, Ph.D.
T/ +420 389 037 700
E/ jbednar@zsf.jcu.cz
Sekretariát Ing. Hana Polaufová
T/ +420 389 037 701
E/ hpolaufova@zsf.jcu.cz
V rámci své působnosti řídí tato pracoviště Ekonomické oddělení

Provozně technické oddělení

Proděkanka pro vědu a výzkum

Proděkanka pro vědu a výzkum prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
T/ +420 389 037 506
E/ tothova@zsf.jcu.cz
Kontakt Mgr. Michaela Šlencová
T/ +420 389 037 784
E/ slencova@zsf.jcu.cz
V rámci své působnosti řídí tato pracoviště Věda a výzkum

Projektová kancelář

Proděkan pro zahraniční vztahy

prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer, DSc.
T/ +420 389 037 507
E/ zoelzer@zsf.jcu.cz
Kontakt Ing. Jana Ředinová
T/ +420 389 037 517
E/ zahr@zsf.jcu.cz
V rámci své působnosti řídí tato pracoviště Zahraniční vztahy

Proděkan pro akademické záležitosti

Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.
T/ +420 389 037 505
E/ doskocil@zsf.jcu.cz
Kontakt Mgr. Petr Matula
T/ Tel.: +420 389 037 515
E/ pmatula@zsf.jcu.cz
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
V rámci své působnosti řídí tato pracoviště Celoživotní vzdělávání

Proděkanka pro studijní a sociální záležitosti

Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D.
T/ +420 389 037 504
E/ ptacnik@zsf.jcu.cz
V rámci své působnosti řídí tato pracoviště Vzdělávání a studium

Studijní oddělení

Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů (UFM)

Ředitel ústavu MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D.
T/ +420 389 037 520
E/ mmikova@zsf.jcu.cz
Sekretariát Michaela Šindelářová
T/ +420 389 037 521
E/ msindelarova@zsf.jcu.cz
Nemocnice České Budějovice, a.s., horní areál, B. Němcové 585/54, pavilon H, 370 01 České Budějovice
Poštovní adresa J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích (UHP)

Ředitelka ústavu Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D.
T/ +420 389 037 550
E/ ptacnik@zsf.jcu.cz
Sekretariát Bc. Pavla Klímová
T/ +420 389 037 551
E/ klimova@zsf.jcu.cz
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
Poštovní adresa J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví (ULZ)

Ředitel ústavu Mgr. David Kimmer, Ph.D.
T/ +420 389 037 610
E/ kimmer@zsf.jcu.cz
Sekretariát Bohuslava Škopová
T/ +420 389 037 611
E/ skopova@zsf.jcu.cz
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
Poštovní adresa J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče (UOP)

Ředitelka ústavu prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
T/ +420 389 037 400
E/ tothova@zsf.jcu.cz
Sekretariát Jana Vrbová
T/ +420 389 037 401
E/ jvrbova@zsf.jcu.cz
U Výstaviště 26, 370 05 České Budějovice
Poštovní adresa J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva (URT)

Ředitelka ústavu Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D.
T/ +420 389 037 590, +420 603 158 428
E/ skalicka@zsf.jcu.cz
Sekretariát Alena Kladenská
T/ +420 389 037 591
E/ kladensa@zsf.jcu.cz
Nemocnice České Budějovice, a.s. - horní areál, B. Němcové 54, pavilon H
370 01 České Budějovice

Poštovní adresa J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV)

Ředitelka ústavu doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
T/ +420 389 037 660
E/ mojzis@zsf.jcu.cz
Sekretariát Bc. Denisa Štěpánková
T/ +420 389 037 661
E/ dstepankova@zsf.jcu.cz
Jírovcova 24, 370 04 České Budějovice
Poštovní adresa J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd – pracoviště praxe

Ředitelka ústavu Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.
T/ +420 606 050 597; +420 389 037 841
E/ lsedova@zsf.jcu.cz

Sekretariát děkanky

Sekretariát Mgr. Hana Tomanová
T/ +420 38 903 7501
E/ dekanat@zsf.jcu.cz
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Personální činnost

Marcela Simandlová
T/ +420 38903 7740
E/ msimandl@zsf.jcu.cz

Oddělení informačních technologií (OIT)

Vedoucí oddělení Ing. Milan Tržil
T/ +420 38 903 7750
E/ trzil@zsf.jcu.cz
Kontakt Jan Jaroš, DiS.
T/ +420 38 903 7751
E/ jjaros@zsf.jcu.cz
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
V rámci své působnosti řídí tato pracoviště IT služby

Ediční a distribuční činnost

Vedoucí útvaru Ing. Eva Ježková
T/ +420 38903 7770
E/ jezkova@zsf.jcu.cz

Public Relations

Mgr. Alena Binterová
T/ +420 38903 7502 / +420 702 031 926
E/ abinterova@zsf.jcu.cz

Technik BOZP

Jan Carda
E/ pyrocarda@email.cz

Organizace kvality

Referent Ing. Ondřej Macho
T/ +420 38903 7503
E/ omacho@zsf.jcu.cz

Akademický senát

Mgr. František Dolák, Ph.D.

Obory

Fyzioterapie
Cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělaného profesionála, který bude schopen a oprávněn poskytovat fyzioterapii i funkční diagnostiku na lůžkových i ambulantních provozech rehabilitačních oddělení nemocnic a poliklinik, samostatných ambulantních zdravotnických zařízeních státního i nestátního typu, rehabilitačních ústavech, na pracovištích léčby bolesti, v lázních, léčebnách, ústavech sociální péče a dalších zdravotnických, sportovních a rekreačních zařízeních. Profesionála, který bude schopen pracovat v rámci rehabilitačního i multidisciplinárního týmu, s cílem vrátit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady do aktivního společenského života. Cílem vzdělání je poskytnutí teoretických a praktických znalostí nezbytných k realizace profese i dalšímu postgraduálnímu celoživotnímu vzdělávání.

Laboratorní diagnostika
Cílem studijního programu Laboratorní diagnostika je připravit vysokoškolsky vzdělaného laboranta pro práci ve zdravotnických laboratořích s možností uplatnění i mimo oblast zdravotnictví (vědecké, potravinářské laboratoře). Absolvent získá status zdravotního laboranta s titulem Bc. Student si během svého studia prohlubuje své teoretické znalosti z oborů jako chemie, fyzika, biologie, anatomie a fyziologie. Dále musí absolvovat řadu odborných předmětů (mikrobiologie, biochemie, hematologie, histologie, imunologie a genetika). Cílem těchto předmětů není pouze teorie, ale zejména osvojení si praktických laboratorních dovedností, včetně porozumění a schopnosti interpretovat výsledky.

Pediatrické ošetřovatelství
Tento bakalářský studijní program má za cíl připravit vysokoškolsky vzdělaného a profesně připraveného pracovníka, který bude schopen působit jako odborník v oblasti pediatrického ošetřovatelství, tedy připravit dětskou sestru pro poskytování ošetřovatelské péče zdravým i nemocným dětem ve věku 0–18 let včetně, v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Radiologická asistence
Absolvováním tohoto programu získají studenti odbornou způsobilost k výkonu povolání RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA v lůžkových zdravotnických zařízeních, v ambulantních zdravotnických zařízeních, na výzkumných pracovištích a pracovištích veterinární chirurgie. Absolventi jsou schopni poskytnout odborné radiologické výkony, postupy, techniky a související odborné činnosti včetně ošetřovatelské činnosti ve vztahu k nukleárně medicínským výkonům a dalším postupům používaným při radioterapii.

Sociální práce
Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce - sociální pracovníky/sociální pracovnice (dále používán pouze termín “sociální pracovník”) v souladu s požadavky z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Studijní program je zaměřen na přípravu vysokoškolsky kvalifikovaných, odborných pracovníků, kteří jsou oprávněni poskytovat odbornou sociální péči a služby v sociálních zařízení určených pro všechny věkové kategorie klientů.

Zdravotně-sociální péče
Cílem studijního programu Zdravotně-sociální péče je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborného pracovníka/pracovnici, zdravotně-sociálního pracovníka/pracovnici, který je oprávněn poskytovat odbornou zdravotně sociální práci, péči a služby ve zdravotnických a sociálních zařízeních u klientů napříč všemi věkovým kategoriím bez odborného dohledu v souladu se z.č.96/2004 Sb. v platném znění a dalším cílem studia je též připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce - sociální pracovníky v souladu s požadavky z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Management sociální práce v organizacích
Nový program Management sociální práce v organizacích je výsledkem analýzy potřeb zaměstnavatelů sociálních pracovníků, která byla realizována v rámci projektu ESF s názvem Modularizaci sociální práce (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348, projekt končí v roce 2019). Tento moderní program umožňuje získat sociálním pracovníkům takové znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou ušité na míru praxi a zároveň umožňují prostupnost do doktorských programů realizovaných v oblasti sociální práce. V rámci dvouletého studia, které lze realizovat jak denní, tak i kombinovanou formou, získají absolventi znalosti v oblasti case managementu v sociální práci, projektového managementu v organizacích sociální sféry, financování a efektivity řízení organizace v sociální sféře, v oblasti řízení lidských zdrojů, dále marketingu a marketingových strategií pro sociální práci či strategického plánování v organizacích v sociální oblasti (a dalších předmětů z oblasti sociální práce, metodologie vědy, systému dlouhodobé zdravotně sociální péče, aj.).

Specializace v ošetřovatelství
Studijní program vychází z charakteristiky ošetřovatelství jako samostatné vědní disciplíny, která je založena na integraci teorie, praxe, výzkumu a vzdělání. Teorie zajišťuje potřebné požadavky na informovanost a řízení pokročilé profesionální praxe; praxe zajišťuje potřebné fórum pro aplikaci a rozvoj znalostí; výzkum umožňuje testování a rozvoj teorie; a vzdělání samo o sobě zajišťuje základy pro syntézu a rozšiřování znalostí.