Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče (UOP) > Garantované programy a obory

Garantované programy a obory

Garantované programy a obory

Obory

Porodní asistentka
Absolventi tohoto tříletého bakalářského studijního programu získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Studijní plán odpovídá požadavkům Evropské komise pro profesi porodní asistentka. Absolventi tohoto studijního oboru budou díky vědomostem z porodní asistence, medicínských a humanitních věd a dovednostem získaným v odborné klinické praxi schopni jak zhodnotit aktuální stav a bio-psycho-sociální a spirituální potřeby ženy, tak i správně reagovat a poskytovat ženě potřebnou péči v období zdraví, těhotenství, fyziologického porodu a v období po porodu.

Všeobecná sestra / Nurse
Tříletý bakalářský studijní program je zaměřený na moderní pojetí ošetřovatelství s důrazem na individuální přístup k pacientovi a na péči o zdravý životní styl a prevenci nemocí. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu. Příprava kvalifikovaných odborníků přispívá k realizaci moderního pojetí ošetřovatelské péče orientované v nemocniční praxi na aktivní individualizovanou péči a v primární péči na zdravý životní styl obyvatelstva a prevenci nemocí. Studium je srovnatelné se vzdělávacími programy zemí Evropské unie, kde absolventi mohou najít uplatnění na trhu práce.

Zdravotnický záchranář
Bakalářské studium tohoto programu je tříleté a jeho absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Studium je srovnatelné se vzdělávacími programy zemí Evropské unie a odpovídá novému pojetí přednemocniční péče. Cílem tohoto oboru je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pro samostatnou činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče, akutního příjmu a všude tam, kde jsou nemocní a zranění bezprostředně ohroženi na životě.

Pediatrické ošetřovatelství
Tento bakalářský studijní program má za cíl připravit vysokoškolsky vzdělaného a profesně připraveného pracovníka, který bude schopen působit jako odborník v oblasti pediatrického ošetřovatelství, tedy připravit dětskou sestru pro poskytování ošetřovatelské péče zdravým i nemocným dětem ve věku 0–18 let včetně, v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Specializace v ošetřovatelství
Studijní obor vychází z charakteristiky ošetřovatelství jako samostatné vědní disciplíny, která je založena na integraci teorie, praxe, výzkumu a vzdělání. Teorie zajišťuje potřebné požadavky na informovanost a řízení pokročilé profesionální praxe; praxe zajišťuje potřebné fórum pro aplikaci a rozvoj znalostí; výzkum umožňuje testování a rozvoj teorie; a vzdělání samo o sobě zajišťuje základy pro syntézu a rozšiřování znalostí.