Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva (URT) > Garantované programy a obory

Garantované programy a obory

Garantované programy a obory

Obory

Radiologický asistent
Cílem tříletého bakalářského studijního oboru Radiologický asistent je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu povolání na odděleních radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny a dále k provádění radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů a aplikaci ionizujícího záření při postupech používaných při lékařském ozáření. Absolventi studijního programu mají široké teoretické znalosti z medicínských, společenskovědních a ostatních souvisejících vědních oborů, které jim umožní rychlou profesní adaptaci na podmínky praxe. Kompatibilita studijního programu s obdobnými studijními programy na univerzitách EU, ověřená v rámci spolupráce evropských univerzit v projektu Socrates/Erasmus, usnadní absolventům volný pohyb a uplatnění na evropském trhu práce. Absolvováním oboru student získá odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta v lůžkových zdravotnických zařízeních, v ambulantních zdravotnických zařízeních, na pracovištích veterinární chirurgie a ve výzkumných pracovištích.

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny
Absolvováním tohoto tříletého bakalářského programu získá student potřebné znalosti v problematice krizového managementu se zaměřením na mimořádné události a krizové situace, a to především ve vztahu k chemickým, biologickým, radiologickým a výbušným noxám. Jde o obor, jehož význam v souvislosti s nebezpečím přírodních či průmyslových havárií, teroristických útoků, náboženských a politických rozporů a hlavně s procesem globalizace neustále roste. Součástí výuky je odborná praxe, jejímž cílem je seznámit studenta se základními mechanismy organizace krizového řízení na úrovni státní správy a samosprávy, od přípravy plánů, jejich zabezpečení a realizaci až po kontrolní činnost, včetně seznámení se s chodem jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému ČR.

Civilní nouzová připravenost
Civilní nouzová připravenost je obor zahrnující souhrn civilních řídicích, plánovacích a kontrolních procesů a vazeb, které správní úřady, orgány, samosprávy a k tomu určené instituce připravují pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Dvouletý navazující magisterský obor umožňuje studentům výběr ze dvou modulů. Vedle společných předmětů si student může zvolit buď modul se zaměřením na problematiku ekonomicko-hospodářskou a organizačně-zdravotnickou ve vztahu ke krizovému řízení, nebo modul radiologicko-toxikologický se zaměřením na problematiku chemických, biologických, radiologických, jaderných a výbušných agens. Obsah studijního oboru je sestaven tak, aby jeho absolvent byl schopen aplikovat teoretické a praktické poznatky, návyky a zkušenosti v praxi, zejména při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací. Dále je možnost jejich uplatnění u subjektů kritické infrastruktury a ostatních právnických a podnikajících fyzických osob, plnících úkoly z havarijních a krizových plánů krajů. Rovněž se mohou účastnit na rozhodování ve složkách Integrovaného záchranného systému ČR.

Radiologická asistence
Absolvováním tohoto programu získají studenti odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta v lůžko-vých zdravotnických zařízeních, v ambulantních zdravotnických zařízeních, na výzkumných pracovištích a pracovištích veterinární chirurgie. Absolventi jsou schopni poskytnout odborné radiologické výkony, postupy, techniky a související od-borné činnosti včetně ošetřovatelské činnosti ve vztahu k nukleárně medicínským výkonům a dalším postupům používaným při radioterapii.