Civilní nouzová připravenost

Civilní nouzová připravenost

Studijní program

N 2825

Ochrana obyvatelstva

Studijní obor

2804T004

Civilní nouzová připravenost

typ / forma studia

navazující magisterské studium

prezenční forma

kombinovaná forma

doba trvání studia 2 akademické roky
referentka studijního oddělení

Kateřina Havránková - prezenční forma

T/  +420 38 903 7734

E/ khavrankova@zsf.jcu.cz

 

Martina Bezpalcová - kombinovaná forma

T/  +420 38 903 7737

E/

Informace pro uchazeče Informace pro studenty

 

Studijní program Ochrana obyvatelstva

obor Civilní nouzová připravenost

Civilní nouzová připravenost je obor zahrnující souhrn civilních řídicích, plánovacích a kontrolních procesů a vazeb, které správní úřady, orgány, samosprávy a k tomu určené instituce připravují pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Dvouletý navazující magisterský obor umožňuje studentům výběr ze dvou modulů. Vedle společných předmětů si student může zvolit buď modul se zaměřením na problematiku ekonomicko-hospodářskou a organizačně-zdravotnickou ve vztahu ke krizovému řízení, nebo modul radiologicko-toxikologický se zaměřením na problematiku chemických, biologických, radiologických, jaderných a výbušných agens. Obsah studijního oboru je sestaven tak, aby jeho absolvent byl schopen aplikovat teoretické a praktické poznatky, návyky a zkušenosti v praxi, zejména při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací. Dále je možnost jejich uplatnění u subjektů kritické infrastruktury a ostatních právnických a podnikajících fyzických osob, plnících úkoly z havarijních a krizových plánů krajů. Rovněž se mohou účastnit na rozhodování ve složkách Integrovaného záchranného systému ČR.