Radiologický asistent

Radiologický asistent

Studijní program

B 5345

Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor

5345R010

Radiologický asistent

typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Martina Bezpalcová

T/  +420 38 903 7737

E/ 

Informace pro uchazeče Informace pro studenty

 

Studijní program Specializace ve zdravotnictví

obor Radiologický asistent

Cílem tříletého bakalářského studijního oboru Radiologický asistent je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu povolání na odděleních radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny a dále k provádění radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů a aplikaci ionizujícího záření při postupech používaných při lékařském ozáření. Absolventi studijního programu mají široké teoretické znalosti z medicínských, společenskovědních a ostatních souvisejících vědních oborů, které jim umožní rychlou profesní adaptaci na podmínky praxe. Kompatibilita studijního programu s obdobnými studijními programy na univerzitách EU, ověřená v rámci spolupráce evropských univerzit v projektu Socrates/Erasmus, usnadní absolventům volný pohyb a uplatnění na evropském trhu práce. Absolvováním oboru student získá odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta v lůžkových zdravotnických zařízeních, v ambulantních zdravotnických zařízeních, na pracovištích veterinární chirurgie a ve výzkumných pracovištích.