Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV) > Garantované programy a obory

Garantované programy a obory

Garantované programy a obory

Obory

Sociální práce ve veřejné správě
Cílem tohoto tříletého bakalářského studijního programu je umožnit nabytí vědomostí a dovedností ze sociálních, právních, humanitních a ekonomických oborů a připravit tak vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance pro výkon profese v oblasti sociální práce a sociálního zabezpečení. Absolventi naleznou široké uplatnění především v oblasti veřejné správy (tj. ve státní správě a samosprávě), konkrétně v orgánech, institucích a organizacích, jako jsou zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení, úřady práce, obecní úřady, krajské úřady, probační a mediační služba, vězeňská služba, policie apod., ale také např. v oblasti poskytování sociálních služeb, sociálního poradenství apod. Studium se zaměřuje na přípravu erudovaného odborníka se širokými teoretickými i praktickými znalostmi v systému sociální práce s klientem v souladu s aktuálními evropskými trendy, mezi které patří především minimalizace přímých i nepřímých důsledků trvalého nebo dlouhodobého (sociálního) problému jedince.

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
Tento tříletý bakalářský obor umožní absolventovi získat potřebné vědomosti a dovednosti ze zdravotnických, sociálních, právních, humanitních a speciálně-pedagogických oborů. Důležitou složkou přípravy jsou dovednosti a znalosti, jež student získá v průběhu odborné praxe pod supervizí. Možnosti uplatnění absolventa jsou v sociálních zařízeních – ambulantních a ústavních, v orgánech státní správy a samosprávy, v nestátních neziskových organizacích a v pedagogických zařízeních. Absolvent získá kvalifikační předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka.

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
Navazující magisterské studium tohoto programu je dvouleté a navazuje na bakalářské studium v oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory nebo na příbuzné bakalářské obory, tj. bakalářské obory se zdravotně sociálním zaměřením nebo na bakalářské obory se sociálním zaměřením. Cílem studijního oboru je připravit erudovaného sociálního pracovníka s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v systému koordinované rehabilitace v souladu s evropskými trendy.