Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV) > Garantované programy a obory

Garantované programy a obory

Garantované programy a obory

Obory

Sociální práce
Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce - sociální pracovníky/sociální pracovnice (dále používán pouze termín “sociální pracovník”) v souladu s požadavky z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Studijní program je zaměřen na přípravu vysokoškolsky kvalifikovaných, odborných pracovníků, kteří jsou oprávněni poskytovat odbornou sociální péči a služby v sociálních zařízení určených pro všechny věkové kategorie klientů.

Zdravotně-sociální péče
Cílem studijního programu Zdravotně-sociální péče je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborného pracovníka/pracovnici, zdravotně-sociálního pracovníka/pracovnici, který je oprávněn poskytovat odbornou zdravotně sociální práci, péči a služby ve zdravotnických a sociálních zařízeních u klientů napříč všemi věkovým kategoriím bez odborného dohledu v souladu se z.č.96/2004 Sb. v platném znění a dalším cílem studia je též připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce - sociální pracovníky v souladu s požadavky z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Management sociální práce v organizacích
Nový program Management sociální práce v organizacích je výsledkem analýzy potřeb zaměstnavatelů sociálních pracovníků, která byla realizována v rámci projektu ESF s názvem Modularizaci sociální práce (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348, projekt končí v roce 2019). Tento moderní program umožňuje získat sociálním pracovníkům takové znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou ušité na míru praxi a zároveň umožňují prostupnost do doktorských programů realizovaných v oblasti sociální práce. V rámci dvouletého studia, které lze realizovat jak denní, tak i kombinovanou formou, získají absolventi znalosti v oblasti case managementu v sociální práci, projektového managementu v organizacích sociální sféry, financování a efektivity řízení organizace v sociální sféře, v oblasti řízení lidských zdrojů, dále marketingu a marketingových strategií pro sociální práci či strategického plánování v organizacích v sociální oblasti (a dalších předmětů z oblasti sociální práce, metodologie vědy, systému dlouhodobé zdravotně sociální péče, aj.).

Speciální pedagogika - vychovatelství
Cílem tříletého bakalářského studijního oboru v prezenční i kombinované formě studia je připravit kvalifikované pracovníky pro uplatnění v oblasti pomáhajících profesí. Ve školství nalézají absolventi uplatnění zejména v oblasti přímé pedagogické práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami jako vychovatelé, učitelé mateřských škol nebo asistenti pedagoga. V oblasti sociálních služeb mají kvalifikaci vykonávat profesi sociálního pracovníka či pracovníka v sociálních službách. Uplatnění ale také získávají ve státní správě či samosprávě, v nestátních neziskových organizacích zaměřených na humanitární či charitativní pomoc, na sdružování občanů s postižením, na prevenci rizikového chování apod.

Studijní obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
Bakalářské studium studijního programu Rehabilitace oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory je tříleté. Výuka probíhá v českém jazyce. Bakalářský obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory umožní absolventovi získat potřebné vědomosti a dovednosti ze zdravotnických, sociálních, právních, humanitních a speciálněpedagogických oborů, které jsou potřebné pro sociálního pracovníka. Nedílnou složkou přípravy jsou zároveň dovednosti a znalosti, jež student získá v průběhu odborné praxe pod supervizí. Možnosti uplatnění absolventa jsou v sociálních zařízeních – ambulantních a ústavních, v orgánech státní správy a samosprávy, v nestátních neziskových organizacích a v pedagogických zařízeních. Absolvent splňuje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, kvalifikační předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka.

Sociální práce ve veřejné správě
Cílem tohoto tříletého bakalářského studijního programu je umožnit nabytí vědomostí a dovedností ze sociálních, právních, humanitních a ekonomických oborů a připravit tak vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance pro výkon profese v oblasti sociální práce a sociálního zabezpečení. Absolventi naleznou široké uplatnění především v oblasti veřejné správy (tj. ve státní správě a samosprávě), konkrétně v orgánech, institucích a organizacích, jako jsou zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení, úřady práce, obecní úřady, krajské úřady, probační a mediační služba, vězeňská služba, policie apod., ale také např. v oblasti poskytování sociálních služeb, sociálního poradenství apod. Studium se zaměřuje na přípravu erudovaného odborníka se širokými teoretickými i praktickými znalostmi v systému sociální práce s klientem v souladu s aktuálními evropskými trendy, mezi které patří především minimalizace přímých i nepřímých důsledků trvalého nebo dlouhodobého (sociálního) problému jedince.

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
Navazující magisterské studium tohoto programu je dvouleté a navazuje na bakalářské studium v oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory nebo na příbuzné bakalářské obory, tj. bakalářské obory se zdravotně sociálním zaměřením nebo na bakalářské obory se sociálním zaměřením. Cílem studijního oboru je připravit erudovaného sociálního pracovníka s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v systému koordinované rehabilitace v souladu s evropskými trendy.