Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > SVOČ

Úvod

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ)


SVOČ umožňuje studentům zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti jednotlivých ústavů Zdravotně sociální fakulty a prezentovat své výsledky. Vztahuje se na studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na ZSF JU v prezenční i kombinované formě studia, kteří jsou autory původní studentské vědecké práce.

Odborná práce musí být původní, vypracovaná samostatně autorem (či týmem autorů). Téma, vhodné pro zpracování, si student/ka volí téma dle svého zájmu (a za podmínek dodržení obecných ustanovení). Student/ka si zvolí téma výzkumu ve spolupráci se školitelem, následně téma i osobu školitele schvaluje ředitel/ka ústavu, a to nejpozději před podáním přihlášky do soutěže.

Student při řešení SVOČ úzce spolupracuje se svým školitelem z řad akademických pracovníků ZSF JU, který jej metodicky vede, a se kterým průběžně konzultuje získané výsledky. Hodnocení odborné práce se děje na základě oponentských posudků a zhodnocení ústního kola stanovenou komisí. Ústní kolo SVOČ organizuje Kancelář pro vědu a výzkum.

Předkládáná práce může být následně použita jako základ pro bakalářskou či diplomovou  práci - ne však naopak. V soutěži nesmí být uplatněna práce, která již byla obhájena!

 Aktuality

Výsledky VIII. ročníku soutěže SVOČ na ZSF JU v Českých Budějovicích


Soutěže se zúčastnili celkem 4 studenti ZSF JU.

Na 1. místě se umístil Bc. Jakub Jestřáb s prací na téma Locus of control u sociálně exkludovaných Romů, jejíž školitelkou byla doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.

Na 2. místě se umístila Viktorie Dvořáčková s prací na téma Porodní dům jako kompromis mezi porodem v domácím a nemocničním prostředí, jejíž školitelkou byla PhDr. Drahomíra Filausová, Ph.D.

Na 3. místě se umístila Tereza Gregorová s prací na téma Možnosti léčby dětských onkologických pacientů, jejíž školitelkou byla Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D. 


Výherci VIII. ročníku soutěže SVOČ


 
Vyhlášení VIII. ročníku soutěže SVOČ na Zdravotně sociální fakultě JU  v Českých Budějovicích

 

Ke dni 16. října 2019 vyhlašuje děkanka ZSF JU, Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., 8. ročník Studentské vědecké a odborné činnosti.

 

Přihlášení do soutěže

Student se přihlásí do soutěže SVOČ v době od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020, a to:

 

Odevzdání práce

Práce musí být odevzdána ve dvou výtiscích a rovněž e-mailem ve verzi pdf do kanceláře pro vědu a výzkum, a to nejpozději do 25. března 2020.

 

Obhajoba práce

Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je ústní obhajoba před příslušnou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na ZSF JU:

 http://www.zsf.jcu.cz/cs/veda-a-vyzkum/svoc/pravidla-souteze

Ústní obhajoby prací proběhnou ve středu 29. dubna 2020 (přesný čas prezentací jednotlivých prací bude uveden v programu Studentské vědecké odborné činnosti)

 

Ceny

Vítězům VIII. ročníku soutěže SVOČ na ZSF JU bude vyplacena zvláštní peněžní odměna ve výši:

1. místo 15 000 Kč

2. místo 10 000 Kč

3. místo   5 000 Kč

  

Informace o předcházejících ročnících soutěže SVOČ


Výsledky VII. ročníku soutěže SVOČ na ZSF JU v Českých Budějovicích


Soutěže se zúčastnilo celkem 6 studentek ZSF JU, z toho 2 studentky obhajovaly společnou týmovou práci.

Na 1. místě se umístila Radka Pelenková s prací na téma Hodnocení procedurální bolesti v rámci laboratorního screeningu u novorozenců, jejíž školitelkou byla Mgr. Alena Machová.

Na 2. místě se umístily Klaudie Němečková a Štěpánka Laurenčíková s týmovou prací na téma Rizikové chování adolescentů v Jihočeském a Karlovarském kraji, jejichž školitelkou byla Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Na 3. místě se umístila Lenka Jindrlová s prací na téma Interní systém auditů ošetřovatelské dokumentace, jejíž školitelkou byla doc. Ing. Iva Brabcová, Ph. D. 


 Vítězky SVOČ 2019Výsledky VI. ročníku soutěže SVOČ na ZSF JU v Českých Budějovicích


Soutěže se zúčastnilo celkem 5 studentů ZSF JU.

Na 1. místě se umístila Aneta Witzanyová s prací na téma Životní styl matek jedinců postižených onemocněním vzniklým v perinatálním období, jejímž školitelem byl prof. MUDr. Miloš Velemínský CSc., dr. h. c.

Witzanyová 

Na 2. místě se umístil Bc. Martin Friš s tématem práce Použití tabletu při edukaci žáků s těžkým kombinovaným postižením, jehož školitelkou byla Mgr. Aneta Marková. 

Na 3. místě se umístila Eliška Říhová s tématem práce Pitný režim v dorosteneckém věku, jejíž školitelem byl prof. MUDr. Miloš Velemínský CSc., dr. h. c.


Výsledky V. ročníku soutěže SVOČ na ZSF JU v Českých Budějovicích


Soutěže se zúčastnilo celkem 7 studentů ZSF JU.

Na 1. místě se umístila Bc. Michaela Čadová s prací na téma Obsah Cs-137 v závislosti na druhu půdy ve vybraných lokalitách na Šumavě, jejíž školitelkou byla Mgr. Renata Havránková, Ph.D.

Bc. Michaela Čadová 

Na 2. místě se umístila Bc. Iva Šafaříková s tématem práce Percepce dálkového sledování u pacientů s kardiovertery-defibrilátory, jejíž školitelem byl doc. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.. 

Na 3. místě se umístila Pavlína Zemenová s tématem práce Nutriční stav a příjem potravy u klientů v domově seniorů, jejíž školitelem byl prof. MUDr. Miloš Velemínský CSc., dr. h. c.


Výsledky IV. ročníku soutěže SVOČ na ZSF JU v Českých Budějovicích


Soutěže se zúčastnili celkem 4 studenti ZSF JU.

Na 1. místě se umístil Bc. Jan Neugebauer s prací na téma Problematika hospitalizovaných pacientů s těžkou mentální retardací, jehož školitelkou byla doc. Sylva Bártlová, Ph.D.

Bc. Jan Neugebauer

Na 2. místě se umístila Alena Hajšmanová s tématem práce Fixace na jehle a její dopady pro práci s drogově závislými, jejíž školitelkou byla doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D. 

Na 3. místě se umístila Bc. Markéta Vlčková s tématem práce Role sestry v rozvoji zdravotní gramotnosti v rámci edukace pacienta, jejíž školitelkou byla Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. 


 

Výsledky III. ročníku soutěže SVOČ na ZSF JU v Českých Budějovicích

 

Soutěže se zúčastnili celkem 4 studenti ZSF JU.

Na 1. místě se umístila Bc. Monika Tenklová s prací na téma Problematika nespecifických střevních zánětů u dětí, jejíž školitelkou byla Mgr. Dita Nováková, Ph.D.

 Bc. Monika Tenklová

Na 2. místě se umístil Bc. Stanislav Ondrášek s tématem práce Život na "Stalingradu" , jehož školitelkou byla doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D. 

Bc. Stanislav Ondrášek


Vítězové III. ročníku soutěže SVOČ na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích

Vítězové III. ročníku SVOČ


 

Výsledky II. ročníku konference SVOČ na ZSF JU v Českých Budějovicích

 

Soutěže se zúčastnilo celkem 5 studentů ZSF JU.

Na 1. místě se umístila Bc. Kateřina Tichá s prací na téma Sestra patřící k menšinové společnosti, jejíž školitelkou byla Mgr. Radka Šulistová, Ph.D.

Na 2. místě se umístila Šárka Selingerová s tématem práce Manipulace s prádlem v Nemocnici Český Krumlov a.s. pod vedením RNDr. Jany Krejsové.

Na 3. místě se umístila Bc. Denisa Kroupová s prací na téma Romské ženy,  jejíž školitelkou byla PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.

 

Výsledky I. ročníku konference SVOČ na ZSF JU v Českých Budějovicích

 

Soutěže se zúčastnilo celkem 14 studentů ZSF JU.

Na 1. místě se umístila Bc. Dagmar Veverková s prací na téma Kvalita stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ Budkov a jídelně Dětského domova Budkov, jejíž školitelkou byla RNDr. Jana Krejsová.

Na 2. místě se umístila Mgr. Jana Maňhalová s tématem práce Hodnota a postoj ošetřovatelství pro veřejnost pod vedením PhDr. Marie Trešlové, Ph.D.

Na 3. místě se umístila Bc. Lenka Lidová s prací na téma Sociální situace romských komunit v kontextu genderových rolí, jejíž školitelkou byla PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.