Nacházíte se zde: Úvod > Vzdělávání a studium > Akreditované studijní programy a obory na ZSF JU

Akreditované studijní programy a obory na ZSF JU

Akreditované studijní programy a obory na ZSF JU

 

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity nabízí jedenáct bakalářských a tři navazující magisterské studijní obory. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou pokračovat ve studiu ve dvou doktorských programech Ošetřovatelství a Rehabilitace.

Obory

Fyzioterapie
Absolventi oboru Fyzioterapie budou schopni poskytovat fyzioterapii i funkční diagnostiku na rehabilitačních a fyzioterapeutických oddělení nemocnic, v ambulantních státních i nestátních zařízeních, v lázeňských, rekondičních a regeneračních centrech, ve specializovaných centrech preventivní a sportovní medicíny, v institucích sociální a pedagogické péče - s cílem vrátit člověka se zdravotním znevýhodněním do aktivního společenského života.

Porodní asistentka
Absolventi tohoto tříletého bakalářského studijního programu získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Studijní plán odpovídá požadavkům Evropské komise pro profesi porodní asistentka. Absolventi tohoto studijního oboru budou díky vědomostem z porodní asistence, medicínských a humanitních věd a dovednostem získaným v odborné klinické praxi schopni jak zhodnotit aktuální stav a bio-psycho-sociální a spirituální potřeby ženy, tak i správně reagovat a poskytovat ženě potřebnou péči v období zdraví, těhotenství, fyziologického porodu a v období po porodu.

Všeobecná sestra / Nurse
Tříletý bakalářský studijní program je zaměřený na moderní pojetí ošetřovatelství s důrazem na individuální přístup k pacientovi a na péči o zdravý životní styl a prevenci nemocí. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu. Příprava kvalifikovaných odborníků přispívá k realizaci moderního pojetí ošetřovatelské péče orientované v nemocniční praxi na aktivní individualizovanou péči a v primární péči na zdravý životní styl obyvatelstva a prevenci nemocí. Studium je srovnatelné se vzdělávacími programy zemí Evropské unie, kde absolventi mohou najít uplatnění na trhu práce.

Zdravotnický záchranář
Bakalářské studium tohoto programu je tříleté a jeho absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Studium je srovnatelné se vzdělávacími programy zemí Evropské unie a odpovídá novému pojetí přednemocniční péče. Cílem tohoto oboru je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pro samostatnou činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče, akutního příjmu a všude tam, kde jsou nemocní a zranění bezprostředně ohroženi na životě.

Radiologický asistent
Cílem tříletého bakalářského studijního oboru Radiologický asistent je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu povolání na odděleních radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny a dále k provádění radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů a aplikaci ionizujícího záření při postupech používaných při lékařském ozáření. Absolventi studijního programu mají široké teoretické znalosti z medicínských, společenskovědních a ostatních souvisejících vědních oborů, které jim umožní rychlou profesní adaptaci na podmínky praxe. Kompatibilita studijního programu s obdobnými studijními programy na univerzitách EU, ověřená v rámci spolupráce evropských univerzit v projektu Socrates/Erasmus, usnadní absolventům volný pohyb a uplatnění na evropském trhu práce. Absolvováním oboru student získá odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta v lůžkových zdravotnických zařízeních, v ambulantních zdravotnických zařízeních, na pracovištích veterinární chirurgie a ve výzkumných pracovištích.

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny
Absolvováním tohoto tříletého bakalářského programu získá student potřebné znalosti v problematice krizového managementu se zaměřením na mimořádné události a krizové situace, a to především ve vztahu k chemickým, biologickým, radiologickým a výbušným noxám. Jde o obor, jehož význam v souvislosti s nebezpečím přírodních či průmyslových havárií, teroristických útoků, náboženských a politických rozporů a hlavně s procesem globalizace neustále roste. Součástí výuky je odborná praxe, jejímž cílem je seznámit studenta se základními mechanismy organizace krizového řízení na úrovni státní správy a samosprávy, od přípravy plánů, jejich zabezpečení a realizaci až po kontrolní činnost, včetně seznámení se s chodem jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému ČR.

Civilní nouzová připravenost
Civilní nouzová připravenost je obor zahrnující souhrn civilních řídicích, plánovacích a kontrolních procesů a vazeb, které správní úřady, orgány, samosprávy a k tomu určené instituce připravují pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Dvouletý navazující magisterský obor umožňuje studentům výběr ze dvou modulů. Vedle společných předmětů si student může zvolit buď modul se zaměřením na problematiku ekonomicko-hospodářskou a organizačně-zdravotnickou ve vztahu ke krizovému řízení, nebo modul radiologicko-toxikologický se zaměřením na problematiku chemických, biologických, radiologických, jaderných a výbušných agens. Obsah studijního oboru je sestaven tak, aby jeho absolvent byl schopen aplikovat teoretické a praktické poznatky, návyky a zkušenosti v praxi, zejména při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací. Dále je možnost jejich uplatnění u subjektů kritické infrastruktury a ostatních právnických a podnikajících fyzických osob, plnících úkoly z havarijních a krizových plánů krajů. Rovněž se mohou účastnit na rozhodování ve složkách Integrovaného záchranného systému ČR.

Sociální práce ve veřejné správě
Cílem tohoto tříletého bakalářského studijního programu je umožnit nabytí vědomostí a dovedností ze sociálních, právních, humanitních a ekonomických oborů a připravit tak vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance pro výkon profese v oblasti sociální práce a sociálního zabezpečení. Absolventi naleznou široké uplatnění především v oblasti veřejné správy (tj. ve státní správě a samosprávě), konkrétně v orgánech, institucích a organizacích, jako jsou zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení, úřady práce, obecní úřady, krajské úřady, probační a mediační služba, vězeňská služba, policie apod., ale také např. v oblasti poskytování sociálních služeb, sociálního poradenství apod. Studium se zaměřuje na přípravu erudovaného odborníka se širokými teoretickými i praktickými znalostmi v systému sociální práce s klientem v souladu s aktuálními evropskými trendy, mezi které patří především minimalizace přímých i nepřímých důsledků trvalého nebo dlouhodobého (sociálního) problému jedince.

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
Tento tříletý bakalářský obor umožní absolventovi získat potřebné vědomosti a dovednosti ze zdravotnických, sociálních, právních, humanitních a speciálně-pedagogických oborů. Důležitou složkou přípravy jsou dovednosti a znalosti, jež student získá v průběhu odborné praxe pod supervizí. Možnosti uplatnění absolventa jsou v sociálních zařízeních – ambulantních a ústavních, v orgánech státní správy a samosprávy, v nestátních neziskových organizacích a v pedagogických zařízeních. Absolvent získá kvalifikační předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka.

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
Navazující magisterské studium tohoto programu je dvouleté a navazuje na bakalářské studium v oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory nebo na příbuzné bakalářské obory, tj. bakalářské obory se zdravotně sociálním zaměřením nebo na bakalářské obory se sociálním zaměřením. Cílem studijního oboru je připravit erudovaného sociálního pracovníka s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v systému koordinované rehabilitace v souladu s evropskými trendy.