Nacházíte se zde: Úvod > Vzdělávání a studium > Akreditované studijní programy a obory na ZSF JU

Akreditované studijní programy a obory na ZSF JU

Akreditované studijní programy a obory na ZSF JU

 

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity nabízí dvanáct bakalářských a tři navazující magisterské studijní obory. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou pokračovat ve studiu ve dvou doktorských programech Ošetřovatelství a Rehabilitace.

Obory

Fyzioterapie
Cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělaného profesionála, který bude schopen a oprávněn poskytovat fyzioterapii i funkční diagnostiku na lůžkových i ambulantních provozech rehabilitačních oddělení nemocnic a poliklinik, samostatných ambulantních zdravotnických zařízeních státního i nestátního typu, rehabilitačních ústavech, na pracovištích léčby bolesti, v lázních, léčebnách, ústavech sociální péče a dalších zdravotnických, sportovních a rekreačních zařízeních. Profesionála, který bude schopen pracovat v rámci rehabilitačního i multidisciplinárního týmu, s cílem vrátit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady do aktivního společenského života. Cílem vzdělání je poskytnutí teoretických a praktických znalostí nezbytných k realizace profese i dalšímu postgraduálnímu celoživotnímu vzdělávání.

Laboratorní diagnostika
Cílem studijního programu Laboratorní diagnostika je připravit vysokoškolsky vzdělaného laboranta pro práci ve zdravotnických laboratořích s možností uplatnění i mimo oblast zdravotnictví (vědecké, potravinářské laboratoře). Absolvent získá status zdravotního laboranta s titulem Bc. Student si během svého studia prohlubuje své teoretické znalosti z oborů jako chemie, fyzika, biologie, anatomie a fyziologie. Dále musí absolvovat řadu odborných předmětů (mikrobiologie, biochemie, hematologie, histologie, imunologie a genetika). Cílem těchto předmětů není pouze teorie, ale zejména osvojení si praktických laboratorních dovedností, včetně porozumění a schopnosti interpretovat výsledky.

Pediatrické ošetřovatelství
Tento bakalářský studijní program má za cíl připravit vysokoškolsky vzdělaného a profesně připraveného pracovníka, který bude schopen působit jako odborník v oblasti pediatrického ošetřovatelství, tedy připravit dětskou sestru pro poskytování ošetřovatelské péče zdravým i nemocným dětem ve věku 0–18 let včetně, v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Specializace v ošetřovatelství
Studijní obor vychází z charakteristiky ošetřovatelství jako samostatné vědní disciplíny, která je založena na integraci teorie, praxe, výzkumu a vzdělání. Teorie zajišťuje potřebné požadavky na informovanost a řízení pokročilé profesionální praxe; praxe zajišťuje potřebné fórum pro aplikaci a rozvoj znalostí; výzkum umožňuje testování a rozvoj teorie; a vzdělání samo o sobě zajišťuje základy pro syntézu a rozšiřování znalostí.

Radiologická asistence
Absolvováním tohoto programu získají studenti odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta v lůžko-vých zdravotnických zařízeních, v ambulantních zdravotnických zařízeních, na výzkumných pracovištích a pracovištích veterinární chirurgie. Absolventi jsou schopni poskytnout odborné radiologické výkony, postupy, techniky a související od-borné činnosti včetně ošetřovatelské činnosti ve vztahu k nukleárně medicínským výkonům a dalším postupům používaným při radioterapii.

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny
Absolvováním tohoto tříletého bakalářského programu získá student potřebné znalosti v problematice krizového managementu se zaměřením na mimořádné události a krizové situace, a to především ve vztahu k chemickým, biologickým, radiologickým a výbušným noxám. Jde o obor, jehož význam v souvislosti s nebezpečím přírodních či průmyslových havárií, teroristických útoků, náboženských a politických rozporů a hlavně s procesem globalizace neustále roste. Součástí výuky je odborná praxe, jejímž cílem je seznámit studenta se základními mechanismy organizace krizového řízení na úrovni státní správy a samosprávy, od přípravy plánů, jejich zabezpečení a realizaci až po kontrolní činnost, včetně seznámení se s chodem jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému ČR.

Civilní nouzová připravenost
Civilní nouzová připravenost je obor zahrnující souhrn civilních řídicích, plánovacích a kontrolních procesů a vazeb, které správní úřady, orgány, samosprávy a k tomu určené instituce připravují pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Dvouletý navazující magisterský obor umožňuje studentům výběr ze dvou modulů. Vedle společných předmětů si student může zvolit buď modul se zaměřením na problematiku ekonomicko-hospodářskou a organizačně-zdravotnickou ve vztahu ke krizovému řízení, nebo modul radiologicko-toxikologický se zaměřením na problematiku chemických, biologických, radiologických, jaderných a výbušných agens. Obsah studijního oboru je sestaven tak, aby jeho absolvent byl schopen aplikovat teoretické a praktické poznatky, návyky a zkušenosti v praxi, zejména při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací. Dále je možnost jejich uplatnění u subjektů kritické infrastruktury a ostatních právnických a podnikajících fyzických osob, plnících úkoly z havarijních a krizových plánů krajů. Rovněž se mohou účastnit na rozhodování ve složkách Integrovaného záchranného systému ČR.

Sociální práce
Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce - sociální pracovníky/sociální pracovnice (dále používán pouze termín “sociální pracovník”) v souladu s požadavky z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Studijní program je zaměřen na přípravu vysokoškolsky kvalifikovaných, odborných pracovníků, kteří jsou oprávněni poskytovat odbornou sociální péči a služby v sociálních zařízení určených pro všechny věkové kategorie klientů.

Zdravotně-sociální péče
Cílem studijního programu Zdravotně-sociální péče je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborného pracovníka/pracovnici, zdravotně-sociálního pracovníka/pracovnici, který je oprávněn poskytovat odbornou zdravotně sociální práci, péči a služby ve zdravotnických a sociálních zařízeních u klientů napříč všemi věkovým kategoriím bez odborného dohledu v souladu se z.č.96/2004 Sb. v platném znění a dalším cílem studia je též připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce - sociální pracovníky v souladu s požadavky z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Management sociální práce v organizacích
Nový program Management sociální práce v organizacích je výsledkem analýzy potřeb zaměstnavatelů sociálních pracovníků, která byla realizována v rámci projektu ESF s názvem Modularizaci sociální práce (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348, projekt končí v roce 2019). Tento moderní program umožňuje získat sociálním pracovníkům takové znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou ušité na míru praxi a zároveň umožňují prostupnost do doktorských programů realizovaných v oblasti sociální práce. V rámci dvouletého studia, které lze realizovat jak denní, tak i kombinovanou formou, získají absolventi znalosti v oblasti case managementu v sociální práci, projektového managementu v organizacích sociální sféry, financování a efektivity řízení organizace v sociální sféře, v oblasti řízení lidských zdrojů, dále marketingu a marketingových strategií pro sociální práci či strategického plánování v organizacích v sociální oblasti (a dalších předmětů z oblasti sociální práce, metodologie vědy, systému dlouhodobé zdravotně sociální péče, aj.).

Studijní obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
Bakalářské studium studijního programu Rehabilitace oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory je tříleté. Výuka probíhá v českém jazyce. Bakalářský obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory umožní absolventovi získat potřebné vědomosti a dovednosti ze zdravotnických, sociálních, právních, humanitních a speciálněpedagogických oborů, které jsou potřebné pro sociálního pracovníka. Nedílnou složkou přípravy jsou zároveň dovednosti a znalosti, jež student získá v průběhu odborné praxe pod supervizí. Možnosti uplatnění absolventa jsou v sociálních zařízeních – ambulantních a ústavních, v orgánech státní správy a samosprávy, v nestátních neziskových organizacích a v pedagogických zařízeních. Absolvent splňuje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, kvalifikační předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka.

Fyzioterapie
Absolventi oboru Fyzioterapie budou schopni poskytovat fyzioterapii i funkční diagnostiku na rehabilitačních a fyzioterapeutických oddělení nemocnic, v ambulantních státních i nestátních zařízeních, v lázeňských, rekondičních a regeneračních centrech, ve specializovaných centrech preventivní a sportovní medicíny, v institucích sociální a pedagogické péče - s cílem vrátit člověka se zdravotním znevýhodněním do aktivního společenského života.

Porodní asistentka
Absolventi tohoto tříletého bakalářského studijního programu získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Studijní plán odpovídá požadavkům Evropské komise pro profesi porodní asistentka. Absolventi tohoto studijního oboru budou díky vědomostem z porodní asistence, medicínských a humanitních věd a dovednostem získaným v odborné klinické praxi schopni jak zhodnotit aktuální stav a bio-psycho-sociální a spirituální potřeby ženy, tak i správně reagovat a poskytovat ženě potřebnou péči v období zdraví, těhotenství, fyziologického porodu a v období po porodu.

Zdravotnický záchranář
Bakalářské studium tohoto programu je tříleté a jeho absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Studium je srovnatelné se vzdělávacími programy zemí Evropské unie a odpovídá novému pojetí přednemocniční péče. Cílem tohoto oboru je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pro samostatnou činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče, akutního příjmu a všude tam, kde jsou nemocní a zranění bezprostředně ohroženi na životě.

Všeobecná sestra / Nurse
Tříletý bakalářský studijní program je zaměřený na moderní pojetí ošetřovatelství s důrazem na individuální přístup k pacientovi a na péči o zdravý životní styl a prevenci nemocí. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu. Příprava kvalifikovaných odborníků přispívá k realizaci moderního pojetí ošetřovatelské péče orientované v nemocniční praxi na aktivní individualizovanou péči a v primární péči na zdravý životní styl obyvatelstva a prevenci nemocí. Studium je srovnatelné se vzdělávacími programy zemí Evropské unie, kde absolventi mohou najít uplatnění na trhu práce.

Radiologický asistent
Cílem tříletého bakalářského studijního oboru Radiologický asistent je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu povolání na odděleních radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny a dále k provádění radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů a aplikaci ionizujícího záření při postupech používaných při lékařském ozáření. Absolventi studijního programu mají široké teoretické znalosti z medicínských, společenskovědních a ostatních souvisejících vědních oborů, které jim umožní rychlou profesní adaptaci na podmínky praxe. Kompatibilita studijního programu s obdobnými studijními programy na univerzitách EU, ověřená v rámci spolupráce evropských univerzit v projektu Socrates/Erasmus, usnadní absolventům volný pohyb a uplatnění na evropském trhu práce. Absolvováním oboru student získá odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta v lůžkových zdravotnických zařízeních, v ambulantních zdravotnických zařízeních, na pracovištích veterinární chirurgie a ve výzkumných pracovištích.

Speciální pedagogika - vychovatelství
Cílem tříletého bakalářského studijního oboru v prezenční i kombinované formě studia je připravit kvalifikované pracovníky pro uplatnění v oblasti pomáhajících profesí. Ve školství nalézají absolventi uplatnění zejména v oblasti přímé pedagogické práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami jako vychovatelé, učitelé mateřských škol nebo asistenti pedagoga. V oblasti sociálních služeb mají kvalifikaci vykonávat profesi sociálního pracovníka či pracovníka v sociálních službách. Uplatnění ale také získávají ve státní správě či samosprávě, v nestátních neziskových organizacích zaměřených na humanitární či charitativní pomoc, na sdružování občanů s postižením, na prevenci rizikového chování apod.

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
Navazující magisterské studium tohoto programu je dvouleté a navazuje na bakalářské studium v oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory nebo na příbuzné bakalářské obory, tj. bakalářské obory se zdravotně sociálním zaměřením nebo na bakalářské obory se sociálním zaměřením. Cílem studijního oboru je připravit erudovaného sociálního pracovníka s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v systému koordinované rehabilitace v souladu s evropskými trendy.

Sociální práce ve veřejné správě
Cílem tohoto tříletého bakalářského studijního programu je umožnit nabytí vědomostí a dovedností ze sociálních, právních, humanitních a ekonomických oborů a připravit tak vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance pro výkon profese v oblasti sociální práce a sociálního zabezpečení. Absolventi naleznou široké uplatnění především v oblasti veřejné správy (tj. ve státní správě a samosprávě), konkrétně v orgánech, institucích a organizacích, jako jsou zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení, úřady práce, obecní úřady, krajské úřady, probační a mediační služba, vězeňská služba, policie apod., ale také např. v oblasti poskytování sociálních služeb, sociálního poradenství apod. Studium se zaměřuje na přípravu erudovaného odborníka se širokými teoretickými i praktickými znalostmi v systému sociální práce s klientem v souladu s aktuálními evropskými trendy, mezi které patří především minimalizace přímých i nepřímých důsledků trvalého nebo dlouhodobého (sociálního) problému jedince.