Zdravotně-sociální péče

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: B0923P240003

Popis programu

Cílem studijního programu je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborného pracovníka/pracovnici, zdravotně-sociálního pracovníka/pracovnici, který je oprávněn/a poskytovat odbornou zdravotně sociální práci, péči a služby ve zdravotnických zařízeních a v sociálních službách u pacientů/klientů napříč všemi věkovými kategoriemi, a to bez odborného dohledu v souladu se z.č.96/2004 Sb. v platném znění. Dalším cílem studia je též připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce - sociální pracovníky v souladu s požadavky z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Nezbytnou součástí odborné přípravy jsou i odborné praxe pod supervizí v rozsahu 1000 hodin, jež student získá v široké síti zdravotních i sociálních služeb. Absolventi bakalářského studijního programu jsou kvalifikovanými sociálními pracovníky, resp. zdravotně-sociálními pracovníky ve státních, soukromých, církevních a nestátních neziskových organizacích, které se věnují jednotlivcům, rodinám či skupinám v obtížných životních situacích. Absolventi budou připraveni kompetentně plánovat, rozhodovat, řídit a nést zodpovědnost za realizaci všech fází sociální a zdravotně-sociální práce, péče a služby na všech úrovních sociálního a zdravotně-sociálního systému. Budou též připraveni na celoživotní aktivní profesní vzdělávání v oblasti sociální práce a zdravotně-sociální péče.

Informace o studiu

Studijní program lze studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě. Pro studenty prezenčního studia probíhá výuka pondělí až pátek. Pro studenty kombinované formy studia probíhá výuka v pátek a sobotu. Studenti mají k dispozici studijní materiály v elektronické podobě ? skripta či prostřednictvím e-learningových kurzů v Moodlu. Mezi absolvované předměty patří např. teorie a metody sociální práce, sociální práce (s rodinou, skupinou, komunitou, jednotlivcem), sociální politika, psychologie, sociologie, ošetřovatelství a první pomoc; základy z anatomie, fyziologie a patologie, základní klinické obory (vnitřní lékařství, chirurgie, psychiatrie, pediatrie, geriatrie), filozofie, zdraví a nemoc, právo, nezisková sféra, krizová intervence, kvalita života, anglický či německý jazyk. Nedílnou součástí teoretické výuky je odborná praxe a supervize v rozsahu 1000 hodin během celého studia. Během studia absolvujete souvislou odbornou praxi odbornou praxi a supervizi, která je realizována v blocích rozdělených do jednotlivých ročníků a semestrů, a to ve zdravotnických zařízeních, v sociálních službách a službách souvisejících, případně v obou typech organizací. Odborná praxe probíhá na klinických pracovištích ZSF JU či na individuálně zvolených pracovištích v souladu s profilem absolventa. Celkový rozsah odborné praxe v průběhu studia je 1000 hodin. Příklady organizací, kde je praxe vykonávaná: lůžková zdravotnická zařízení poskytující dlouhodobou i následnou péči, zařízení paliativní péče, lůžková zdravotnická zařízení při péči o děti a dospělé s interními, chirurgickými a duševními onemocněními, zařízení poskytující zdravotní péči v domácím prostředí pacienta. Dále se jedná o sociální služby (domovy pro seniory, stacionáře, aj.), související služby -  školská zařízení, úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení, krajské úřady, městské úřady, obce s rozšířenou působností (sociální odbory), probační mediační služba, apod. Student vykonává praxi pod odborným dohledem zdravotně-sociálního pracovníka či sociálního pracovníka.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • ovládat metody zdravotně sociální práce v závislosti na životní situaci klienta,
 • navrhovat a vyhodnocovat rozsah zdravotně-sociálních služeb,
 • zajišťovat sociálněprávní poradenství ve vztahu k onemocnění klienta,
 • začleňovat pacienty do společenského prostředí,
 • základní znalosti z oboru medicíny, anatomie, patologie, fyziologie, hygieny, interní medicíny, chirurgie, psychiatrie, pediatrie, geriatrie a první pomoci,
 • znalosti v organizaci a řízení zdravotnictví, v právu sociálního zabezpečení a sociální a zdravotní politice státu.
Uplatníte se například jako:
 • zdravotněsociální pracovník,
 • sociální pracovník.

Přijímací řízení

Uchazeč podává elektronickou přihlášku ke studiu tzv. Elektronický formulář přihlášky ke studiu - odkaz je dostupný na internetové adrese https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html Informace k vyplňování přihlášky pro uchazeče včetně termínu pro podání přihlášky jsou dostupné na webových stránkách fakulty:  http://www.zsf.jcu.cz/cs/dok/studijni-agenda/studijni-obory/informace-o-vyplnovani-prihlasek-bc- .Součástí přihlášky je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ve zvoleného studijního programu. Přihláška se zasílá společně s dokladem o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení na č. účtu 104725778/0300, ČSOB České Budějovice,  konstantní symbol 0308, variabilní symbol 6020107, specifický symbol - oborové číslo uchazeče generované systémem elektronické přihlášky a dalšími požadovanými náležitostmi (potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti, ověřená kopie maturitního vysvědčení). Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrných služeb poskytovaných univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce zaškrtnout možnost "Zohlednění specifických potřeb". Po kompletaci přihlášky ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami, kteří ho budou informovat o dalším postupu. Další informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz/, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (+420 389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního oboru ještě před podáním přihlášky ke studiu. Uchazeč o bakalářské studium, který skládá maturitní zkoušku v daném školním roce, přinese úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení s sebou k přijímacímu řízení, případně doloží na studijní oddělení ZSF JU.  V případě absolutoria zahraniční střední školy předloží uchazeč nostrifikovaný dokument o závěrečné zkoušce rovnocenné maturitě. Ke studiu bakalářského studijního programu může být přijat uchazeč, který vykonal maturitní zkoušku a v přijímacím řízení vyhověl předepsaným požadavkům. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení  musí uchazeč předat (osobně nebo poštou) na studijní oddělení ZSF JU. Forma přijímacího řízení: Přijímací řízení je  ve formě písemných testů. Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden bod za jednu správnou odpověď. Uchazeči budou počítačově seřazeni sestupně podle dosaženého bodového hodnocení. Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči až do naplnění předem stanovené kapacity přijímaného počtu uchazečů. Ke studiu do bakalářského studijního programu Zdravotně-sociálni péče (prezenční i kombinované studium) může být přijat  uchazeč, který úspěšně ukončil úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání složením maturitní zkoušky a splnil podmínky přijímacího řízení. Přijímací řízení pro studijní program Zdravotně-sociální péče je jednokolové. Uchazeči o studium vykonají přijímací zkoušky formou testů. Písemný test z biologie člověka (50 otázek) a ze základů společenských věd (50 otázek) v rozsahu učební látky gymnázia. Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Pořadí uchazečů a jejich dosažené výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách fakulty.

Pro podrobnější informace přejděte sem.

Něco navíc

 • Po absolvování bakalářského studia ve studijním programu Zdravotně-sociální péče je možné pokračovat v  navazujícím magisterském studiu ve studijním programu Management sociální práce v organizacích (prezenční i kombinovaná forma studia, kód programu (N0988A240003).

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1