• Úvod
  • Fakulta
  • O fakultě

Zdravotně sociální fakulta

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále také ZSF JU) má v České republice výsadní postavení především v propojení zdravotnických a sociálních témat – s cílem, aby její absolventi pochopili a dovedli uplatnit holistický, tzn. celistvý přístup k člověku – a díky tomu uměli pomoci jak tělu, tak i duši. Harmonické propojení obou těchto témat dává šanci vychovat odborníky, kteří mohou svoji práci vykonávat jako poslání. V tom má tato fakulta v současném světě velkou výhodu – práce lidí, které vzdělává, bude vždycky potřeba.

Je institucí vzdělávací, výrazně profilovanou do oblasti zdravotně sociální. Specifickou tvůrčí činnost vykazuje v oblasti aplikační, projektové a přímé klinické a terénní práce s lidmi zdravotně a sociálně znevýhodněnými. Rozvíjí vědecko-výzkumnou činnost a mezinárodní spolupráci s významnými institucemi a odbornými pracovišti.

Dlouhodobě je charakterizována trvající poptávkou uchazečů o studium nad možnostmi jejich přijetí, lokálním umístěním v oblasti výhodné příhraniční spolupráce se vzdělávacími institucemi, velice dobrou sítí zahraničních partnerských organizací a spoluprací v rámci humanitární a rozvojové pomoci, habilitačními a jmenovacími právy či využíváním moderních prostředků vzdělávání.

Připravuje odborníky pro potřebná povolání. Její studenty a absolventy lze nalézt vždy v situacích nebo při událostech, které znamenají pro člověka řešení nejrůznějších nepříznivých zdravotních a sociálních problémů. Kromě toho, že takto vzdělaní odborníci umějí ihned pomoci v nouzi, dovedou také poradit, co udělat pro zlepšení dalšího života. Provázejí na této cestě od začátku až do konce: stojí u samého zrodu života a celou dobu nad ním bdí jako záchranáři, pomáhají nemocným, starým, postiženým i sociálně slabým lidem. Dodávají jim sílu navracet se do plnohodnotného života – a jsou pak též oporou těm, kteří život opouštějí. Jejich ruce zachraňují, utěšují, dovedou člověka podržet v těžkých situacích.

Kombinace odborností vyučovaných na ZSF JU je široká. Výuka je těsně spjatá s praxí, a proto mají absolventi mnoho možností uplatnit se na trhu práce. Jsou totiž schopni pomoci lidem nejen se zlepšením zdravotního stavu, ale také například se začleněním do společnosti či s řešením nepříznivé sociální situace. Praktická výuka má ve vzdělávacím procesu významné zastoupení.

ZSF JU je jednou z mála vysokých škol, která může argumenty podpořit zvolené motto: Učíme lidi pomáhat. Díky tomu vzdělává fakulta studenty, jimž se práce může stát posláním. Náročným, ale umožňujícím prožít naplněný život.

Historie fakulty

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zahájila svou činnost v září roku 1990, nejprve jako součást Pedagogické fakulty. Své právo na existenci si dokázala obhájit již během svého prvního funkčního období působení ve vrcholovém edukačním procesu, takže již od začátku následujícího akademického roku 1991/1992 se stala samostatnou fakultou Jihočeské univerzity.

První děkankou Zdravotně sociální fakulty JU byla doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. Stála u vzniku fakulty, se svými spolupracovníky tvořila její koncepci a usilovala o její důstojné začlenění do struktury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jejími proděkany byli postupně doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D., PaedDr. Zdeněk Slomek a MUDr. Zdeněk Štěpánek, CSc.

Od roku 1998, za vedení druhého děkana doc. MUDr. Vladimíra Vurma, CSc., došlo k revoluční změně ve struktuře fakulty, k nárůstu počtu studentů v programech pregraduálního i postgraduálního studia. Ve vedení fakulty byli v tomto období jako proděkani významní odborníci – prof. MUDr. Jiří Dunovský, CSc., MUDr. Vladimír Chodura, CSc., prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., a doc. MUDr. Petr Petr, CSc. Došlo k celé řadě organizačních změn, které prohloubily vážnost a společenské uznání Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích. Vznikla řada aktivit, na jejichž základě může svoji činnost fakulta dodnes rozvíjet.

Od vzniku fakulty do konce roku 1999 byl vedoucím ekonomického odboru Ing. Petr Hlaváč. Dne 1. ledna 2000 vznikla funkce tajemníka fakulty, kterou od počátku až do února 2011 zastával Ing. Bohumír Papáček.

Další rozvoj fakulty pokračoval i za vedení třetího děkana prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSc., který zastával tuto funkci od 1. února 2004 do 31. ledna 2011. V tomto období došlo k výraznému posílení vědecko-publikační činnosti fakulty, což mělo vliv na získání práva pro habilitační a profesorské řízení. Ve funkcích proděkanů byli postupně v tomto období: doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc., prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., a doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2019 byla ve funkci děkanky ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Jejím úkolem a úkolem jejího týmu spolupracovníků bylo nadále rozvíjet Zdravotně sociální fakultu, soustředila se na zabezpečení vysoké kvality vzdělávání a vědecko-výzkumných aktivit. Do funkcí proděkanů byli během funkčního období paní děkanky postupně jmenováni: doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., prof. MUDr. et Mgr. Alan Bulava, Ph.D., JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D., Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc., a Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D. Tajemníkem fakulty byl Ing. Jan Bednář, Ph.D.

V únoru 2019 nastoupila do funkce děkanky Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. Do funkcí proděkanů byli jmenováni: prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D., a prof. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer, DSc. Tajemníkem fakulty zůstává Ing. Jan Bednář, Ph.D.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1