Praxe

Informace pro studenty 1. ročníků o očkování proti hepatitidě B

Student je povinen být před začátkem výuky v ZS očkován proti hepatitidě B.

Studenti narození po 1.7.1988 by měli být již proti hepatitidě B očkováni ve svých 12ti letech. Pokud tedy mají uvedeny v očkovacím průkazu 3 dávky během 6 měsíců (označení „ENGERIX“ nebo „VHB“), mají povinnost se očkovat již splněnou.

Pokud tomu tak není, jsou povinni toto očkování absolvovat nejlépe během měsíce října.

Možnosti:

  1. dojít ke svému obvodnímu lékaři v místě bydliště, prokázat se platným průkazem studenta ZSF JU a nechat se očkovat proti hepatitidě B (lékař si vyžádá na krajské hygienické stanici vakcínu, která je ze zákona pro studenty zdarma).
  2. nechat se očkovat v Poradně infekčního oddělení Nemocnice Č.Budějovice, a.s., (ordinace MUDr. Ivy Šípové) vždy ve středu od 7,00 do 9,00, od 14,00 do 16,00 a ve čtvrtek od 6,30 do 8,30 hodin (tel.: 387 874 661). Očkování je rovněž zdarma.
Pojištění odpovědnosti studentů na odborných praxích

Pojištění odpovědnosti studentů na odborných praxích

Generali Pojišťovna a.s. 

Pojištění studentů je zajištěno vždy od 1. dne kalendářního měsíce na dobu 1 roku. 

Pokyny a termíny:

  1. Vyučující (vedoucí ročníku, koordinátor praxe) vytvoří seznam studentů dle ročníků (formulář pojišťovny – doplněný a abecedně seřazený).
  2. Seznam studentů je zasílán referentce pro odbornou praxi na studijní oddělení (Hana Sýkorová – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), nejpozději do 15. kalendářního dne v předcházejícím měsíci, než bude pojištění sjednáno. Seznam je nutné zaslat na studijní oddělení v termínu, aby měli studenti možnost uhradit částku za pojištění.
  3. Studenti uhradí částku za pojištění ihned po vygenerování předpisu platby (informaci obdrží vedoucí ročníku, koordinátor praxe) a to nejpozději do 22. dne v předcházejícím měsíci, než bude pojištění sjednáno. Platba bude provedena převodem na účet dle předpisu platby vygenerované každému studentovi ve STAGu. Při platbě je nutné uvést variabilní i specifický symbol.
  4. Odeslání seznamu studentů pojišťovně (pouze těch, kteří uhradili platbu za pojištění), bude zajištěno vždy nejpozději do 25. dne v měsíci, předcházejícímu začátku pojištění. 
  5. Studenti, kteří neuhradí částku ve stanoveném termínu, budou ze seznamu vyškrtnuti a mohou být znovu pojištěni až v následujícím pojišťovacím období. Informace o pojištěných i nepojištěných studentech bude zaslána zpět ročníkovým vedoucím nebo koordinátorům praxe, kteří poslali seznam studentů k pojištění.

Prosím všechny o maximální součinnost při zajištění organizace této činnosti a připomínám, že student, který do výše uvedeného termínu neuhradí platbu, nebude pojištěn a nemůže vykonávat odbornou praxi, která je ošetřena smluvně. Fakulta se v ní zavazuje zajistit uzavření pojištění studenta.

Režim půjčování klíčů od šaten

VÝDEJ A VRÁCENÍ KLÍČŮ OD ŠATEN V HORNÍM A DOLNÍM AREÁLU NEMOCNICE Č. BUDĚJOVICE a.s.

Studijní oddělení ZSF JU

referentka pro odbornou praxi, dveře č. 01094

J. Boreckého 27

370 11 České Budějovice

ÚT 8.00 – 9.00 h

ČT 8.00 – 9.00 h 

Před zapůjčením klíče student složí na pokladně ekonomického oddělení ZSF JU (dveře č. 01093) zálohu 100,- Kč. Po vrácení klíče bude záloha studentovi vrácena. Student si klíč půjčuje nejdříve jeden týden před nástupem na praxi, vrací klíč ihned po ukončení praxe, nejdéle do pěti pracovních dnů.

ZÁLOHA NA ZAPŮJČENÍ KLÍČE  BUDE V PŘÍPADĚ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ KLÍČE NEBO ŠATNÍHO ZÁMKU A V PŘÍPADNĚ NEODEVZDÁNÍ KLÍČE PŘI UKONČENÍ STUDIA, POUŽITA NA ZPROVOZNĚNÍ ŠATNÍ SKŘÍŇKY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠATEN ZSF JU

Pavilon H Nemocnice České Budějovice a.s.

HORNÍ AREÁL   

Vchod do budovy pavilonu H je řízen elektronicky, vstup do šaten je pouze na čipovou kartu ZSF JU, šatní skříňky se zamykají.

Klíče od šatních skříněk obdrží studenti na ZSF JU, J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice, studijní oddělení, referentka pro odbornou praxi. Úřední hodiny: ÚT a ČT 8.00 – 9.00 h. Studenti před vyzvednutím klíče zaplatí zálohu 100,- Kč na pokladně ZSF JU, na stejné adrese.  

Student si klíč vyzvedává nejdříve jeden týden před začátkem praxe, podpisem stvrzuje souhlas s provozním řádem.

Z provozních důvodů mají dva studenti společnou jednu skříňku, každý student obdrží jeden klíč od skříňky.

Fakulta nenese odpovědnost za věci ponechané v šatnách mimo skříňky.

Doklady, peníze a cenné předměty jsou studenti povinni neponechávat v šatně, fakulta za ně nezodpovídá.

Student bere na vědomí a souhlasí s tím, že vratná záloha ve výši 100,- Kč se v případě ztráty, poškození klíče nebo šatního zámku, nevrací a bude použita na zprovoznění šatní skříňky.

Po ukončení odborné praxe je student povinen neprodleně, nejdéle do pěti pracovních dnů, vrátit klíč referentce pro odbornou praxi na studijní oddělení. Referentka vydá studentovi potvrzení o vrácení klíče, na jehož základě bude studentovi na pokladně ZSF JU vrácena záloha.

TENTO POSTUP JE ZÁVAZNÝ S OHLEDEM NA DALŠÍ PRAKTIKUJÍCÍ STUDENTY, KTERÝM BY BYL,  V PŘÍPADĚ PRODLEVY VRÁCENÍ KLÍČE, ZKOMPLIKOVÁN NÁSTUP NA ODBORNOU PRAXI. ŽÁDÁME PROTO O JEHO DODRŽOVÁNÍ.

Pavilon B Nemocnice České Budějovice a.s.

DOLNÍ AREÁL

Šatny v pavilonu B Dolní areál Nemocnice České Budějovice, jsou ve 4. patře budovy, student obdrží při zapůjčení dva klíče, jeden od vchodových dveří do šatny a druhý od šatní skříňky.

Klíče obdrží studenti na ZSF JU, J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice, studijní oddělení, referentka pro odbornou praxi. Úřední hodiny: ÚT a ČT 8.00 – 9.00 h. Studenti před vyzvednutím klíčů zaplatí zálohu 100,- Kč na pokladně ZSF JU, na stejné adrese. 

Student si klíče vyzvedává nejdříve jeden týden před začátkem praxe, podpisem stvrzuje souhlas s provozním řádem.

Fakulta nenese odpovědnost za věci ponechané v šatnách mimo skříňky.

Doklady, peníze a cenné předměty jsou studenti povinni neponechávat v šatně, fakulta za ně nezodpovídá.

Student bere na vědomí a souhlasí s tím, že vratná záloha ve výši 100,- Kč se v případě ztráty, poškození klíčů nebo šatního zámku, nevrací a bude použita na zprovoznění šatní skříňky.

Po ukončení odborné praxe je student povinen neprodleně, nejdéle do pěti pracovních dnů, vrátit klíče referentce pro odbornou praxi na studijní oddělení. Referentka vydá studentovi potvrzení o vrácení klíčů, na jehož základě bude studentovi na pokladně ZSF JU vrácena záloha.

 

TENTO POSTUP JE ZÁVAZNÝ S OHLEDEM NA DALŠÍ PRAKTIKUJÍCÍ STUDENTY, KTERÝM BY BYL,  V PŘÍPADĚ PRODLEVY VRÁCENÍ KLÍČE, ZKOMPLIKOVÁN NÁSTUP NA ODBORNOU PRAXI. ŽÁDÁME PROTO O JEHO DODRŽOVÁNÍ.

POVINNOSTI STUDENTŮ

V šatnách udržujte čistotu a pořádek.

Zákaz zhotovování duplikátů klíčů od šatních skříněk či předávání klíčů dalším osobám.

Zákaz pouštění cizích osob do šaten.

Případnou ztrátu klíče, či jiné vážné problémy v šatnách je student povinen neprodleně ohlásit příslušnému pracovníku ZSF JU.

V případě krádeže věcí ze skříňky musí poškozený student událost nahlásit na příslušném oddělení Policie ČR, kde obdrží potvrzení o ohlášení krádeže. Toto potvrzení odevzdá na sekretariát fakulty, kde s ním bude vyřízen další postup.

Zákaz polepování, popisování a jiné ničení zařízení šaten.

Zákaz užívání návykových látek a manipulace s otevřeným ohněm.

Zákaz ukládání předmětů, které by obtěžovaly nebo ohrožovaly okolí.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1