• Úvod
 • Uchazeči
 • Přijímací řízení: Specializace v ošetřovatelství

Specializace v ošetřovatelství

Specializace v ošetřovatelství - seznam specializací

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Prezenční forma

Kombinovaná forma

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Prezenční forma

Kombinovaná forma

Ošetřovatelství v intenzivní péči

Prezenční forma

Kombinovaná forma

Informace k přijímací zkoušce

Ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu  ve specializaci Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili bakalářské studium ve studijním programu Ošetřovatelství a splnili podmínky přijímacího řízení. Ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu  ve specializaci Ošetřovatelství v intenzivní péči mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili bakalářské studium ve studijním programu Ošetřovatelství či příbuzném zdravotnickém programu, mají získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra  a splnili podmínky přijímacího řízení.

 

Uchazeči o studium skládají písemné zkoušky formou testů z následujících předmětů:

 • specializace Ošetřovatelská péče interních oborech : teorie ošetřovatelství (50 otázek) a ošetřovatelství v interních oborech (50 otázek);
 • specializace Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech : teorie ošetřovatelství (50 otázek) a ošetřovatelství v chirurgických oborech (50 otázek);
 • specializace Ošetřovatelství v intenzivní péči : teorie ošetřovatelství (50 otázek) a základy klinického ošetřovatelství (50 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Počet přijímaných uchazečů - prezenční studium: 

Ošetřovatelská péče v interních oborech: 15

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech: 15

Ošetřovatelská péče v intenzivní péči: 15

Počet přijímaných uchazečů - kombinované studium: 

Ošetřovatelská péče v interních oborech: 15

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech: 15

Ošetřovatelská péče v intenzivní péči: 15

Informace k vyplňování přihlášek pro uchazeče o magisterské studium

Přihlášky ke studiu na ZSF JU se podávají:

 

 • Přihláška se podává pouze v elektronické podobě.

 

 • Uchazeč může na jednu přihlášku uvést pouze jeden studijní program, na každý studijní program je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. To platí i v případě volby prezenčního a kombinovaného studia.

 

 • Poštou uchazeč pošle úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu na adresu:

 

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity

Studijní oddělení

J.Boreckého 27

370 11 České Budějovice

Má-li přihláška formální nedostatky, fakulta ji vrátí uchazeči k opravě a k doplnění. Pokud uchazeč ve stanovém termínu nedostatky neodstraní, nesplnil základní podmínku pro přijetí. Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu (do 31. 3. 2024) a určenou formou (složenkou nebo řádně doloženým bankovním převodem) poplatek stanovený podle §58 odst. 1  a odst. 4 zákona a článku 18 Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nesplnil základní podmínku pro přijetí.

Uchazeči o magisterské studium, kteří skládají SZZ ve školním roce 2023/2024 přinesou úředně ověřenou kopii diplomu s sebou k přijímacímu řízení, případně doloží na studijní oddělení ZSF JU.  Při vyplňování Elektronického formuláře přihlášky ke studiu postupují uchazeči dle pokynů na výše uvedené webové stránce, popř. v samotném formuláři. V případě absolutoria zahraniční vysoké školy předloží uchazeč nostrifikovaný dokument o státní závěrečné zkoušce a certifikát o znalosti češtiny na úrovni B1.

Ke studiu magisterských studijních programů může být přijat uchazeč, který úspěšně vykonal bakalářskou státní závěrečnou zkoušku a v přijímacím řízení vyhověl předepsaným požadavkům. Úředně ověřenou kopii diplomu  musí uchazeč předat (osobně nebo poštou) na studijní oddělení ZSF JU. Nevyplňuje se prospěch ze střední školy.

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz/, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Informace k úhradě poplatku: částka Kč 500,- Kč je uhrazena na účet č. 104725778/0300, ČSOB České Budějovice,  konstantní symbol 0308, variabilní symbol 6020107, specifický symbol – oborové číslo uchazeče generované systémem elektronické přihlášky.

Přijímací zkoušky  ve všech programech jsou ve formě písemných testů. Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden bod za jednu správnou odpověď.

Uchazeči budou počítačově seřazeni sestupně podle dosaženého bodového hodnocení. Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči až do naplnění předem stanovené kapacity přijímaného počtu uchazečů.

Pořadí uchazečů a jejich dosažené výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách fakulty od 19. 6. 2024.

Podle § 50 odst. 6 má uchazeč právo nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, nebo nepřijetí ke studiu na studijním oddělení fakulty dne 19.7.2024 od 8,00 do 11,00 hodin a od 13,00 do 15,00 hodin.

Uchazeč má právo požádat děkanku fakulty o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkanka může žádosti vyhovět a své rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi JU. Rektor změní rozhodnutí děkanky, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, s vnitřním předpisem vysoké školy nebo s podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona č. 111/98 Sb. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí děkanky potvrdí.

 Další důležité informace:

 • uchazeč o studium na Zdravotně sociálně fakultě JU si může podat libovolné množství přihlášek;
 • jedna přihláška smí obsahovat pouze jeden studijní program;
 • jedna přihláška smí obsahovat pouze jednu formu studijního programu v rámci jednoho studijního programu;
 • součástí správně vyplněné přihlášky je potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti;
 • po odeslání přihlášky na ZSF JU není možné vyhovět žádostem o změny studijního programu;
 • fakulta nepřevádí přihlášky na jiné vysoké školy, resp. vyšší školy;
 • v případě, že se uchazeč o studium na ZSF JU přijímacího řízení nezúčastní, nebo přihlášku stornuje, fakulta jeho přihlášku ani administrativní poplatek nevrací;
 •  
 • termín podání přihlášek: do   31. března 2024
 • výše administrativního poplatku pro všechny  studijní programy:     500,- Kč

 

Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek: www.zsf.jcu.cz

 

Informace o studiu podává studijní oddělení fakulty:

(J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice)

Úřední hodiny :

Pondělí:

13.00 - 15.00

Úterý:

7.00 - 11.00

Středa:

13.00 - 17.00

Čtvrtek:

7.00 - 11.00

Pátek:

7.00 - 11.00

13.00 - 15.00

 


Odpovědné studijní referentky a referentka ústavu

 • Kateřina Havránková
  referentka studijního oddělení

 •  +420 389 037 734

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • J. Boreckého 1167/27, místnost: ZSF 01 089

 • Jana Vrbová
  referentka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče (UOP)

 • +420 389 037 401

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • U Výstaviště 27, místnost: ZSF 00 014

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1