Zdravotnické záchranářství

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0913P360011

Popis programu

Potřeba profese vysokoškolsky vzdělaného zdravotnického záchranáře je v současné době vysoká a požadavky na kvalitu erudovaných pracovníků této profese stoupá. Podle zákona č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě, existují dva druhy výjezdových skupin posádka rychlé zdravotnické pomoci (RZP) bez lékaře a posádka rychlé lékařské pomoci (RLP) s lékařem. Masivní rozvoj na poli organizace přednemocniční neodkladné péče v posledních letech zcela jednoznačně vede k tomu, že význam posádek bez lékaře (RZP) neustále vzrůstá. Požadavky na vyšší kvalifikaci zdravotnického záchranáře zvyšují jeho upotřebitelnost v obou týmech výše zmíněných zdravotnických posádek, což významně přispívá ke zkvalitnění poskytované péče. Absolventi jsou schopni poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči na úseku neodkladné péče, akutního příjmu a všude tam, kde jsou nemocní a zranění bezprostředně ohroženi na životě. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Informace o studiu

Studijní program Zdravotnické záchranářství zahrnuje teoretickou a praktickou výuku. Tvorba studijního plánu je v souladu s Vyhláškou č. 39/2005 Sb. kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v platném znění a Zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) v platném znění a Vyhláškou č. 55/2011, o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v platném znění. Požadavky jsou plněny prostřednictvím kreditového systému založeného na Evropském systému převodu kreditů (ECTS), průměrnou hodnotou je 60 kreditů za rok, kdy kredit vyjadřuje míru časové zátěže studenta při studiu daného předmětu. Celkem musí student za celé 3 roky získat 180 kreditů za absolvované předměty v předepsané skladbě. Předměty jsou strukturovány jako povinné, povinně volitelné a volitelné. Jednotlivé předměty na sebe navazují v souladu s cílem studia a profilem absolventa, v neposlední řadě v souladu s výstupy z učení.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v ošetřovatelských, medicínských a humanitních oborech,
 • zhodnotit aktuální stav a potřeby klienta,
 • poskytovat neodkladnou péči v systému zdravotnické záchranné služby,
 • komunikovat s rodinou a oprávněnými osobami, jejich informování o převozu pacienta do zdravotnického zařízení,
 • stanovit priority ošetřovatelské péče,
 • orientovat se v diagnostickýchh procedurách a testech v interně, chirurii, traumatologii, pediatrii, neurologii, gynekologii a porodnictví, psychiatrii, ORL a oftalmologii a rozpoznat změny stavu pacienta, příčiny a projevy,
 • asistovat lékaři při neodkladných výkonech,
 • znát léky a jejich účinky, které se užívají pro anestezii a analgosedaci v PNP a intenzivní medicíně,
 • provádět orientační laboratorní vyšetření pro urgentní medicínu a orientačně je posuzovat.
Uplatníte se například jako:
 • zdravotník záchranných služeb,
 • praktická sestra,
 • ošetřovatel,
 • řidič zdravotnické dopravní služby,
 • sanitář.

Přijímací řízení

Ke studiu může být přijat uchazeč/ka, který úspěšně ukončil/la úplné střední všeobecné nebo střední odborné vzdělání, které bylo ukončeno maturitní zkouškou. Jeho/její zdravotní stav splňuje stanovená zdravotní kritéria pro výkon povolání (pracovní pozice), která jsou v souladu se současnými platnými legislativními normami. Uchazeč/ka splnil/la podmínky přijímacího řízení, které byly stanoveny fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu § 49, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. Talentové zkoušky z tělesné zdatnosti: plavání: 100 m na čas (startovní skok nepovinný) a atletika (běh - sprint 100 m, vytrvalostní běh 1500 m - muži a 800 m - ženy). Znalosti a vědomosti a další předpoklady uchazeče pro přijetí ke studiu studijního programu: typ požadavku: test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky a znalostí z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia

Pro podrobnější informace přejděte sem.

Něco navíc

 • Absolvované kurzy v rámci studia: Základy praktických záchranných činností
 • Záchrana z ledu, Kurz Vodní záchranné služby, Kurz Horské služby. Získání řidičského oprávnění sk. C. Možnost studia navazujících magisterských programů

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1