Všeobecné ošetřovatelství

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0913P360010

Popis programu

Program je zaměřený na moderní pojetí ošetřovatelství s důrazem na individuální přístup k pacientovi a na péči o zdravý životní styl a prevenci nemocí. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání v odbornosti všeobecná sestra. Studium je srovnatelné se vzdělávacími programy zemí Evropské unie, kde absolventi mohou najít uplatnění na trhu práce.

Informace o studiu

Předměty, které umožňují naplňování schopností, dovedností a způsobilosti uvedených v profilu absolventa jsou v souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ? v platném znění. Stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ? v platném znění. Plnění požadavků je založeno na Evropském systému převodu kreditů (ECTS). Kredit vyjadřuje míru časové zátěže studenta při studiu daného předmětu. Celkem je třeba získat v bakalářském studiu 180 kreditů. Přidělené kredity jsou s ohledem na náročnost předmětu adekvátní. Jeden kredit odpovídá 30 hodinám práce studenta.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • pečovat o pacienty při akutních a chronických poruchách zdraví, při somatických a psychických potížích, o které je pečováno v nemocnicích nebo mimo ně,
 • chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví osob a skupin, jejich autonomii a soběstačnost v oblasti tělesných a psychických životních funkcí, s přihlédnutím na psychologické, sociální, ekonomické a kulturní odlišnosti způsobu života postižených osob,
 • poskytovat individuální ošetřovatelskou péči a podporu jednotlivcům i rodinám,
 • orientovat v ošetřovatelských, medicínských a humanitních oborech,
 • navrhovat opatření směřující k posílení a udržení zdraví.
Uplatníte se například jako:
 • všeobecná sestra.

Přijímací řízení

Ke studiu do studijního oboru Všeobecná sestra (prezenční i kombinované studium) mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání složením maturitní zkoušky a splnili podmínky přijímacího řízení. Přihlásí-li se do kombinované formy studia uchazeč, který nemá způsobilost k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra bez odborného dohledu a po úspěšném absolvování přijímacího řízení bude přijat ke studiu, musí během studia k získání odborné způsobilosti absolvovat praktickou výuku v rozsahu 2300 hodin.Uchazeči o studium (prezenční i kombinované studium) skládají přijímací zkoušky formou testů. Písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek), písemný test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek).Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Pro podrobnější informace přejděte sem.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1