Specializace v ošetřovatelství

Specializace: Ošetřovatelství v intenzivní péči

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0913A360002

Popis programu

Absolvent/ka magisterského studijního programu Specializace v ošetřovatelství ve specializaci 3 Ošetřovatelství v intenzivní péči získá specializovanou způsobilost v oboru intenzivní péče. Cílem specializačního vzdělávání je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro intenzivní péči osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou (§55 vyhlášky č. 55/2011 Sb., která stanovuje činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků). Specializovanou způsobilost v oboru získává absolvent po splnění minimálně 1 roku výkonu povolání v průběhu 6-ti let v oboru specializace.

Informace o studiu

Základní charakteristikou magisterského studijního programu je rozvinutí vědomostí, dovedností a postojů získaných na základě předcházejícího bakalářského studijního oboru. Studium je zaměřeno především na kompetentní, koordinační a interdisciplinární práci v systému zdravotní péče bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění. Kromě toho budou studenti/ky ovládat práci s literaturou, a to tuzemskou i zahraniční. Dále se seznámí s teoretickou a výzkumnou prací i oboru. Studijní program pojímá ošetřovatelství jako samostatnou vědní disciplínu, která je založena na integraci teorie, praxe, výzkumu a vzdělání. Teorie zajišťuje potřebné požadavky na informovanost a řízení pokročilé profesionální praxe; praxe zajišťuje potřebné fórum pro aplikaci a rozvoj znalostí; výzkum umožňuje testování a rozvoj teorie; a vzdělání samo o sobě zajišťuje základy pro syntézu a rozšiřování znalostí.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • pečovat o pacienta s kraniocerebrálním poraněním, ve vigilním komatu, potencionálního dárce orgánů, intoxikovaného pacienta, traumatizovaného a polytraumatizovaného pacienta, pacienta s termickým poškozením kůže, pacienta s hematoonkologickým onemocněním, pacienta po tonutí, pacienta po úrazu elektrickým proudem a po strangulaci, pacienta po cévních operacích,
 • koordinovat práci členů ošetřovatelského týmu,
 • navrhovat a vypracovávat plány edukace pacienta a blízkých osob,
 • orientovat se v přístrojovém vybavení pracovišť intenzivní medicíny a znát jejich použití,
 • využívat trendy hojení ran vlhkou a podtlakovou metodou,
 • orientovat se v základních postupech PNP, poskytovat základní podporu života (BLS) a rozšířenou podporu života (ALS),
 • provádět defibrilaci srdce elektrickým výbojem,
 • poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům po kardiopulmonální resuscitaci,
 • zajišťovat průchodnost dýchacích cest bez pomůcek a pod odborným dohledem lékaře i s pomůckami dostupnými na pracovištích intenzivní medicíny,
 • sledovat funkčnost speciální přístrojové techniky k provádění UPV a zajišťovat její stálou připravenost,
 • provádět komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienta s poruchou vědomí,
 • poskytovat komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty vyžadující UPV včetně rizik a komplikací s tím souvisejících a podílet se na jejich řešení.
Uplatníte se například jako:
 • specializovaná sestra/ošetřovatel,
 • koordinátor v ošetřovatelství,
 • iniciátor výzkumných šetření,
 • člen výzkumných týmů.

Přijímací řízení

Ke studiu ve specializaci Ošetřovatelství v intenzivní péči může být přijat/a uchazeč/ka, který/á má ukončené bakalářské vzdělání ve studijním programu ošetřovatelství či v příbuzném zdravotnickém programu a má získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání Všeobecná sestra. Uchazeč/ka dále musí splnit podmínky přijímacího řízení stanovené fakultou a schválené akademickým senátem v souladu s § 49, odst. 5 zákona o VŠ v platném znění. Uchazeč/ka musí prokázat požadované znalosti a vědomosti u přijímacího řízení ze základů klinického ošetřovatelství.

Něco navíc

 • posílíte vaše dovednosti pro klinické rozhodování v péči
 • zdokonalíte se v kritickém myšlení a reflektivní praxi

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1