Ošetřovatelství

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: P0913D360003

Popis programu

Doktorský studijní program reaguje na zvyšující se potřebu výzkumných pracovníků v oboru Ošetřovatelství s rozšířenými ošetřovatelskými a vědeckými znalostmi, resp. odborníků schopných řešit kreativním/vědeckým způsobem potřebné úkoly ve svém oboru. Absolventi na základě implementace svých vědeckých výsledků přispějí k rozvíjení oboru Ošetřovatelství.

Informace o studiu

Student/ka se řídí individuálním studijním plánem schváleným oborovou radou, který je zaměřen na samostatné studium. Individuální studijní plán zpracovává student/ka spolu se svým školitelem zvlášť pro každý rok studia. Student/ka doktorského studijního programu se aktivně zapojuje do výuky v bakalářských a navazujících magisterských programech na ZSF JU v Českých Budějovicích. Student/ka v kombinované formě studia povinně vykonává pedagogickou činnost pod vedením školitele v rozsahu 30 vyučovacích hodin.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • identifikovat a definovat vědecké problémy v ošetřovatelství,
 • ovládat a samostatně využívat vědecké metody a techniky vědeckého výzkumu v oblasti základních, aplikovaných vědeckých disciplín ošetřovatelství a jiných příbuzných věd o člověku a zdraví,
 • zkoumat a řešit problémy v rámci výzkumných projektů základních, specializovaných a aplikovaných disciplín ošetřovatelství, včetně supervize,
 • vědecky nadstandardně se orientovat v aktuální problematice tématu zvolené disertační práce,
 • vysoce vědecky se orientovat v aktuální problematice tématu své disertační práce v mezinárodním kontextu,
 • rozvíjet ošetřovatelskou teorii a praxi založenou na důkazech (Evidence Base Nursing),
 • identifikovat a porozumět vývojovým trendům ošetřovatelství ve zdravotnických systémech v ČR a ve světě,
 • provádět samostatnou výzkumnou činnost v oboru ošetřovatelství,
 • identifikovat a definovat komponenty i aspekty kvality ošetřovatelské péče v různých komunitách a kulturách,
 • implementovat metodologii udržení a zvyšování kvality ošetřovatelské péče v ČR s ohledem na charakter subjektů poskytujících služby komunitám a kulturám,
 • prezentovat a publikovat výsledky vědecko-výzkumné, výchovně-vzdělávací a řídící činnosti v českém a cizím jazyce.
Uplatníte se například jako:
 • pracovník ve vědecko-výzkumných či vzdělávacích institucích,
 • pracovník na různých stupních řízení v rámci zdravotnických organizací/institucí v projektové činnosti vybraných organizací státní i nestátní sféry.

Přijímací řízení

Ke studiu doktorského programu Ošetřovatelství může být přijat absolvent magisterského studijního programu Ošetřovatelství nebo příbuzného oboru zdravotnického zaměření, který úspěšně absolvuje přijímací zkoušku. Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, v němž jsou ověřovány odborné znalosti uchazeče a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. Součástí pohovoru je rovněž odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce. Znalost cizího jazyka se hodnotí písemnou zkouškou. K přihlášce do doktorského studia přikládá uchazeč teze práce, orientované na některé z vypsaných témat, životopis, doklady o ukončeném vzdělání a soupis svých odborných publikací.

Něco navíc

 • V rámci studijního programu je podporována a rozvíjena mezinárodní spolupráce a snaha o získání mezinárodního výzkumného projektu se zahraničními partnery

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1