Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B1032P020004

Popis programu

Studijní program Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE (chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny) připravuje studenty pro orgány státní správy a samosprávy - pracoviště krizového řízení, případně další odbory, pro pracoviště průmyslových podniků zabývající se detekcí jednotlivých nox. Absolvent studijního programu získá potřebné znalosti o příčinách, prevenci, způsobech řešení a následcích mimořádných událostí a krizových situací vzniklých v důsledku přírodních, technických, ekonomických či společenských událostí. Pozornost je rovněž věnována přípravě studentů na řešení následků havárií způsobených radiačními, radiologickými, chemickými a biologickými faktory, včetně jejich dopadů na lidský organismus, flóru a faunu, a možnostem jejich detekce a způsobů prevence.
Dnešní svět skýtá různá nebezpečí. S měnícím se klimatem můžeme pozorovat stále častější živelní pohromy se stále většími následky. Přibývá průmyslových závodů provozujících nebezpečné škodliviny, houstne doprava těchto látek. S tím logicky narůstá počet různých havárií. Hrozba terorismu je stále reálnější, jakož i další možná ohrožení, na která musí naše společnost reagovat. Z těchto důvodů bude po odbornících schopných zpracovávat plány na řešení těchto situací a tyto situace řešit stále větší poptávka. Zdrojem odborníků pro řešení těchto událostí jsou absolventi bakalářského studia studijního programu "Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE".

Informace o studiu

Studium je tříleté a je nabízeno v prezenční formě.
Prioritou studia jsou obecné a aplikované předměty krizového řízení, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování a bezpečnostní politiky státu, doplněné o rozšiřující a podpůrné disciplíny práva, přírodních věd, managementu, psychologie a nezbytné prvky profesní přípravy v návaznosti na ochranu veřejného pořádku. Důležitou studijní linií jsou otázky chemické, radiační a biologické ochrany včetně jejich přírodovědných a biologických základů.
Nezbytnou součástí výuky je odborná praxe, která sleduje dva základní cíle. Prvním cílem je seznámit studenta se základními mechanizmy organizace krizového řízení na úrovni státní správy a samosprávy, od přípravy plánů, jejich zabezpečení a realizaci až po kontrolní činnost. Druhým cílem je seznámení s chodem jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a s chodem pracovišť, které se zabývají problematikou ochrany před působením radiačních, chemických nebo biologických látek (např. Státní ústav jaderné chemické a biologické ochrany, Státní úřad pro jadernou bezpečnost). Dalším významným přínosem pro praktickou průpravu posluchačů je fakultou řízený a organizovaný odborný kurz krizové přípravy.
Odborná praxe je organizována jako souvislý blok v semestru po absolvování teoretické výuky dané studijním plánem. V rámci odborné praxe dochází k upevnění dovedností získaných na základě teoretických znalostí. Bloková semestrální praxe probíhá na odborných pracovištích ZSF JU pod dohledem odborných zaměstnanců příslušných ústavů. Individuální letní praxe probíhá v letních měsících a studenti ji vykonávají na pracovištích, která jsou určována sylabem předmětů. Praxe je v každém semestru plánována a organizována ve spolupráci s managementem spolupracující organizace (Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Magistrát města České Budějovice, oddělení krizového řízení obcí s rozšířenou působností, Státní úřad pro jadernou bezpečnost a další).

Profil absolventa

Naučíte se:
 • navrhnout a posoudit účinnost odpovídajících preventivních opatření k mimořádným událostem v nižších funkcích, jak ve veřejné správě, ve složkách integrovaného záchranného systému, tak i v průmyslových a zemědělských podnicích a na výzkumných pracovištích,
 • v případě havárie vyhodnotit její závažnost a navrhnout odpovídající technická a organizační opatření,
 • poskytnout adekvátní zdravotnickou pomoc,
 • podílet se na vyšetřování havárií a určit míru jejich zavinění a jejich příčiny,
 • podílet se v nižších funkcích na zdokonalování systému krizových opatření,
 • podílet se na výuce studentů středních a vyšších odborných škol,
 • pracovat v informačním středisku orientovaném na danou problematiku.
Uplatníte se například jako:
 • pracovník krizového řízení,
 • zaměstnanec složek integrovaného záchranného systému a Armády ČR,
 • krizový manažer,
 • vyšetřovatel havárií,
 • odborník na prevenci před ohrožením,
 • učitel odborných předmětů,
 • odborný pracovník elektráren a specializovaných úřadů.

Přijímací řízení

Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání, které bylo ukončeno maturitní zkouškou.
Uchazeč/ka splnil/a podmínky přijímacího řízení, které byly stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některými dalšími zákony.
Uchazeč/ka prokázal/a požadované znalosti a vědomosti u přijímacího řízení v podobě písemných testů
z biologie a testu všeobecné informovanosti.

Něco navíc

 • V průběhu letního semestru 2. ročníku se mohou studenti přihlásit k vykonání zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem vnitra pro výkon funkce odborně způsobilé osoby v požární ochraně, případně technika požární ochrany ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1