Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích

Sekce aplikovaných jazyků

Charakteristika

Kdo jsme?

Sekce aplikovaných jazyků garantuje a organizuje jazykové vzdělávání ve všech bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech realizovaných na Zdravotně sociální fakultě.

Co děláme a pro koho?

Sekce zajišťuje výuku profesně orientovaných cizích jazyků – angličtiny, němčiny a latiny. Výuka odborného anglického a německého jazyka je zaměřena na osvojení odborné slovní zásoby vztahující se ke studovanému oboru a nácvik profesní komunikace. Jejím cílem je, aby student porozuměl odborné terminologii studovaného oboru, byl schopen pracovat s odbornou literaturou, vyhledávat odborné informace a zvládnul komunikační situace, se kterými se bude setkávat během studia i v budoucí profesi. Výuka latinského jazyka je zaměřena na lexikální a gramatickou orientaci ve zdravotnickém názvosloví.

Kromě povinné jazykové výuky nabízí sekce kurzy nad rámec studijních programů, tj. za úhradu. Jedná se o tzv. „Vyrovnávací kurzy“ nabízené primárně studentům, kteří neuspěli při vstupních jazykových testech z angličtiny a němčiny, jejichž úspěšné absolvování je podmínkou zahájení studia odborného cizího jazyka. Kromě toho nabízí sekce „Kurz zdravotnické němčiny“ určený studentům, kteří zamýšlejí rozšířit své znalosti zdravotnické němčiny na takovou úroveň, aby se bez problémů mohli zúčastnit zahraničních stáží ve zdravotnických zařízeních německy mluvících oblastí..

Kromě výukové činnosti zabezpečuje sekce překlady do angličtiny a němčiny, především pro časopisy „Kontakt“ a „Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation“, vydávané fakultou.

Proč existujeme?

Činnost sekce vychází z předpokladu, že vysokoškolsky vzdělaný odborník by měl být kvalitně vybaven jednak po stránce odborné, jednak by měl být schopen zvládnout profesní komunikaci alespoň v jednom jazyce kromě jazyka mateřského.

Kam směřujeme?

Naším cílem je zvyšovat pomocí vhodných výukových metod a moderních informačních technologií cizojazyčné kompetence studentů.

Koncepce výuky cizích jazyků na ZSF JU, Vstupní testy

Bakalářské obory

 • Studenti většiny oborů bakalářského prezenčního i kombinovaného studia mohou volit mezi povinně volitelnými předměty anglický nebo německý jazyk.
 • Oboru Zdravotní laborant se týká pouze povinný anglický jazyk.
 • Výuka probíhá ve 2, u oboru Zdravotní laborant ve 3 semestrech.
 • Požadovaná vstupní úroveň cizího jazyka je B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Studenti 1. ročníku absolvují na 1. hodině jazyka vstupní test na úrovni B1. Požadovaná minimální úspěšnost činí 70%.
 • Pokud student neprokáže stanovenou úroveň jazykových znalostí, bude si muset mezery ve znalostech doplnit a vstupní test zopakovat ve 2. popř. 3. ročníku.
 • Jestliže student v předchozím studiu získal certifikát z cizího jazyka úrovně B1, B2, C1 nebo C2, může požádat o uznání vstupního jazykového testu.

Vzorové vstupní testy

Magisterské obory
Nekontaktní výuka

 • Cílem předmětu je zvládnutí cizího jazyka na takové úrovni, aby student porozuměl odborné terminologii studovaného oboru, byl schopen pracovat s odbornou literaturou, vyhledávat odborné informace a zvládl odbornou diskuzi.
 • Předmět je realizován nekontaktní formou studia následujícím způsobem: Student si termín, popř. předchozí konzultaci, domluví přímo s přiděleným zkoušejícím předmětu.
 • Pro zahájení nekontaktní formy studia jazyka není požadován vstupní test.
Závěrečná zkouška z cizího jazyka na ZSF JU

Bakalářské obory

Zápočet z anglického a německého jazyka je udělen po úspěšném splnění stanovených požadavků, tj. aktivní účasti ve výuce, krátké prezentace na zadané téma a absolvování zápočtového testu s minimální úspěšností 70%.

Zápočet z latinského jazyka je udělen po absolvování závěrečného zápočtového testu s minimální úspěšností 70 %.

Závěrečná zkouška z anglického a německého jazyka je ústní. Student si předem připraví prezentaci na odborné téma, které souvisí s jeho studijním oborem. Prezentace musí být zpracována v aplikaci PowerPoint a trvá cca 10–15 minut. Po projekci následují doplňující otázky vyučujícího a diskuze k prezentovanému tématu.

Kolokvium z latinského jazyka je založeno na ústním pohovoru, při kterém student prokáže znalost slovní zásoby, základní gramatiky a schopnost jejich praktického využití s akcentem na terminologii studovaného oboru.

Magisterské obory

Nekontaktní výuka

Podkladem pro udělení zápočtu je zpracování eseje v rozsahu 1 normostrany na odborné téma, které bude zadáno na místě konání zápočtu. Ke zkoušce si student připraví 20 stránek odborného textu, který se vztahuje k jeho oboru. Text je nutné dodat zkoušejícímu minimálně týden před zkouškou v elektronické nebo tištěné podobě. Zkouška probíhá formou rozpravy na zvolené téma, její součástí je i ústní překlad náhodně vybrané pasáže z textu.

Doporučené materiály ke zkoušce: texty z odborných publikací

Okruhy k závěrečným esejím z anglického jazyk

Obor CNP

 1. Emergencies and crisis situations
 2. Civil protection in the EU
 3. Regulatory measures in health care
 4. Regulatory measures in transport
 5. Regulatory measures in the energy sector
 6. International crisis management
 7. Emergency measures during a state of danger
 8. Contamination by radioactive substances
 9. Contamination by chemical substances
 10. Biological contamination

Obor MSP/RPN

 1. Institutions and facilities of social care
 2. Non-profit social support organizations
 3. Community social work
 4. Social work with homeless people
 5. Social work with children
 6. Social work with addicts
 7. Social work with seniors
 8. Minorities
 9. Resocialization
 10. Volunteering

Okruhy k závěrečným esejím z německého jazyka

Obor CNP

 1. Integriertes Rettungssystem
 2. Bevölkerungsschutz
 3. Naturkatastrophen
 4. Chemiekatastrophen
 5. Noxen
 6. Toxine
 7. Radioaktivität
 8. Bakterielle Infektionen
 9. Kontamination, Dekontamination
 10. Kernkraftwerke


Obor MSP/RPN

 1. Soziale Dienste
 2. Non-Profit-Organisationen
 3. Sozialarbeit mit Senioren
 4. Sozialarbeit mit Jugendlichen
 5. Sozialarbeit mit Behinderten
 6. Sozialarbeit mit Obdachlosen
 7. Sozialarbeit mit Migranten
 8. Freiwilligenarbeit
 9. Menschenrechte
 10. Suchtkrankheiten

Doktorský studijní program (DSP)

Absolvent DSP musí být schopen prezentovat a publikovat výsledky své vědecko-výzkumné činnosti ve světovém jazyce.

Pro úspěšné vykonání zkoušky v DSP se předpokládá zvládnutí řečových dovedností a jazykových prostředků odpovídajících úrovni B2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Doktorandi se ke zkoušce přípravují samostatně.

Jazyková zkouška má tři části:

 1. písemný test (testování znalostí příslušných jazykových struktur potřebných pro správné písemné vyjadřování)
 2. ústní zkouška (schopnost komunikovat o problematice daného oboru formou rozpravy)
 3. ústní překlad (náhodný výběr ze 100 stran odborného textu, který si doktorand předem připraví).

Garant: Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1